EN

accepted {voltooid deelwoord}

volume_up
accepted (ook: approved)
It has been mentioned that the report was accepted unanimously by the committee.
Eerder is gezegd dat het verslag door de commissie met algemene stemmen is goedgekeurd.
This amendment has already been accepted by the Committee on Budgets.
Dit amendement is door de Begrotingscommissie al goedgekeurd.
If there are no objections, Mr Garriga Polledo’ s technical amendments are accepted.
Als er geen bezwaren zijn, zijn de technische wijzigingen van de heer Garriga Polledo goedgekeurd.

Voorbeeldzinnen voor "accepted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think the Commissioner has already said which amendments are being accepted.
Ik dacht dat de commissaris reeds had gezegd welke amendementen worden aanvaard.
EnglishJacobs, who accepted me into the lab.
Ik kon met één professor gaan praten, Dr. ~~~ Jacobs, die mij toeliet tot zijn lab.
EnglishThe amendment will therefore be accepted with a slight alteration in the wording.
Het amendement zal dan ook aangenomen worden in licht gewijzigde bewoordingen.
EnglishWe asked for protection for the entire Austrian region, and that has been accepted.
Wij vroegen om het hele Oostenrijkse gebied te handhaven en dat is overgenomen.
EnglishIn fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
In dit opzicht heb ik in eerste lezing een amendement ingediend dat is aangenomen.
EnglishThis economic link can be one of the criteria that the Commission has accepted.
Deze economische band kan een van de criteria zijn die de Commissie heeft aanvaard.
EnglishThe principle is accepted without discussion in a favourable economic climate.
Het principe wordt zonder meer aanvaard voor tijden van gunstige conjunctuur.
EnglishNo, for we have accepted the positions proposed by the Council in their entirety.
Nee hoor, om de door de Raad voorgestelde standpunten integraal te kunnen overnemen.
EnglishAmendment 1/ rev. was withdrawn because it was not accepted by the services.
Amendement 1/rev. is ingetrokken omdat het niet werd aanvaard door de diensten.
EnglishThese amendments can therefore be accepted in principle, after some rewording.
Wij kunnen deze amendementen na een beperkte herformulering principieel aanvaarden.
EnglishOur position will be related to whether or not a number of amendments are accepted.
Onze positie zal afhangen van het al dan niet aannemen van een aantal amendementen.
EnglishMadam President, I understand that the report by Mr Katiforis has been accepted.
Mevrouw de Voorzitter, ik begrijp dat het verslag van de heer Katiforis is aangenomen.
EnglishAmendments Nos 42, 48, 49, 51-55, 66, 78 and 92 can be accepted in principle.
De amendementen 42, 48, 49, 51-55, 66, 78 en 92 kunnen in beginsel worden aanvaard.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Ziet u reële mogelijkheden om de Raad eveneens van de noodzaak hiervan te overtuigen?
EnglishTurkey must abolish the death penalty if it is to be accepted into the European Union.
Turkije moet de doodstraf afschaffen om in de Europese Unie te worden opgenomen.
EnglishHowever, the libraries have accepted that the rights of authors are a priority.
De bibliotheken hebben echter ingestemd met de hogere prioriteit voor auteursrechten.
EnglishIt is you, then, and not only the Commission, who has accepted this responsibility.
U hebt toen dus zelf die verantwoordelijkheid genomen, en niet alleen de Commissie.
EnglishWe have made 36 proposals, and 27 of them have been accepted by the Commission.
Wij hebben 36 voorstellen gedaan waarvan de Commissie er 27 heeft aanvaard.
EnglishOur suggestions have been both accepted and now explained by the rapporteurs.
Onze suggesties zijn door de rapporteurs overgenomen en nu ook door hen toegelicht.
EnglishI know that the presidency has accepted that partnership is a key principle.
Ik weet dat het voorzitterschap partnerschap heeft aanvaard als sleutelbegrip.

Synoniemen (Engels) voor "accepted":

accepted
acceptability
acceptable