EN

acceptance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
That would gain new product lines the necessary acceptance.
Zo kan de noodzakelijke acceptatie voor nieuwe productlijnen worden bereikt.
It's an act of unconditional acceptance, something that he never had.
Het is een daad van onvoorwaardelijke acceptatie, iets dat hij nooit meegemaakt heeft.
The first, very obviously, is the clear need for public understanding and acceptance.
De eerste, heel duidelijke reden is de onmiskenbare noodzaak voor begrip en acceptatie bij het publiek.
The partial acceptance of these amendments is due to a number of reasons.
Voor de gedeeltelijke aanvaarding van deze amendementen hebben wij een aantal redenen.
We are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
We verbergen die prijs achter de sociale aanvaarding van uitdijende tailles.
Acceptance by all Europeans, therefore, is the first aspect on which I wish to dwell.
Aanvaarding door alle Europeanen, dat is dus een eerste aspect waar ik bij stil wilde staan.
The acceptance of new members is not actually taking place on the consistent basis of equality and solidarity.
In feite geschiedt de opname van nieuwe leden niet consequent op basis van gelijkheid en solidariteit.
Something I do have difficulty with and which I think merits a comment is the acceptance of Romania and Bulgaria acceding.
Waar ik wel moeite mee heb en waarvan ik vind dat er nog een opmerking over gemaakt moet worden, is het als feit aanvaarden van de opname van Roemenië en Bulgarije.
Mr President, I am speaking today on behalf of my colleague Mrs Echerer, who has worked hard to secure the acceptance and recognition of sign language.
Mijnheer de Voorzitter, ik spreek vandaag uit naam van mijn collega Mercedes Echerer die zich sterk heeft gemaakt voor opname en acceptatie van de gebarentaal.
The acceptance of immigrants needs to be organised and prepared.
De toelating van migranten vereist organisatie en voorbereiding.
It would be schizophrenic to restrict the acceptance of new members to Cuba of all countries.
Ik juich nadrukkelijk toe wat mevrouw Dybkjær heeft gezegd over uitbreiding van de ACSlanden en toelating van nieuwe leden.
The EU will then have to yield to the terms imposed by Poland, the last country to resist acceptance.
De Europese Unie moet dan in politiek opzicht buigen voor de voorwaarden van Polen dat als laatste aan zijn toelating zal vasthouden.
I imagine that he is now back in Sweden receiving some sort of European movement medal for proposing the acceptance of this very intrusive directive.
Ik veronderstel dat hij nu in Zweden zit om de een of andere medaille van de Europese beweging in ontvangst te nemen voor het bepleiten van goedkeuring van deze zeer verregaande richtlijn.
In all other respects I endorse the acceptance of the report.
Wat de andere punten betreft steun ik de aanneming van het verslag.
I consider the full acceptance of the proposed resolution, including Paragraph 9, as an appeal to that effect.
Onverkorte aanneming van de voorgestelde resolutie, inclusief paragraaf 9, beschouw ik als een oproep daartoe.
The progress made in the weeks following acceptance of the road map demonstrated that this is the path to take.
De in de weken na de aanneming van de routekaart gemaakte vooruitgang toont aan dat dit de juiste weg is.
Acceptance of the report jeopardises the enlargement process.
Aanname van het rapport vormt een risico voor het uitbreidingsproces.

Voorbeeldzinnen voor "acceptance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Dit lijkt niet erg democratisch en bemoeilijkt vaak de samenwerking en acceptatie.
EnglishA great deal is at stake here, including the employees ' acceptance of Europe.
Er staat heel veel op het spel, ook het draagvlak van Europa bij de werknemers.
EnglishI wish that the rapporteur had recommended the acceptance of these amendments.
Ik hoop dat de rapporteur de goedkeuring van deze amendementen zal aanbevelen.
EnglishI recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
Ik raad u aan de amendementen inzake de herziening van de richtlijn aan te nemen.
EnglishEither ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
Onwetendheid of de stilzwijgende instemming met de anti-Mari-campagne overheerst.
EnglishWe are hiding that cost behind the social acceptance of expanding waistlines.
We verbergen die prijs achter de sociale aanvaarding van uitdijende tailles.
EnglishIt will not help us to achieve lasting acceptance among citizens in the European Union.
Dat levert geen bijdrage aan een duurzaam draagvlak bij de burgers voor Europa.
EnglishFundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
Fundamentalisten proberen vaak hun standpunten door middel van wetgeving op te leggen.
EnglishThere is, therefore, widespread acceptance of the concept and interest in it.
Er bestaat dan ook veel instemming met en belangstelling voor dit concept.
EnglishHowever, this vote should not imply acceptance of every word of the report.
Deze stem betekent echter niet dat ik achter het verslag in zijn geheel sta.
EnglishFor instance, why is the acceptance of the Minority Act such a huge problem?
Waarom is het bijvoorbeeld zo moeilijk om de minderhedenwet door te zetten?
EnglishCentral to the resolution will be the acceptance or rejection of the document.
Centraal bij het besluit is het aanvaarden of verwerpen van het document.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
De vissers zullen ons beleid alleen accepteren als wij rechtvaardige voorwaarden scheppen.
EnglishThat acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
Deze erkenning maakt het mogelijk de diversiteit van de onderwijsprogramma's te behouden.
EnglishI and my group will be recommending acceptance of this excellent report.
Mijn fractie en ik zullen aanbevelen om dit uitstekende verslag over te nemen.
EnglishThe acceptance rate in Germany stands at 30 %, while the figure for France is 17 %.
In Duitsland is dit percentage ongeveer 30 % en in Frankijk slechts 17 %.
EnglishOnly then will the necessary acceptance be achieved in the nation states.
Alleen dan zullen we het nodige draagvlak in de lidstaten weten te creëren.
EnglishWe need to change the mindset of acceptance in boys in elementary schools.
We moeten jongens op de basisschool met een andere mentaliteit accepteren.
EnglishEurope needs all that, and only then will it regain acceptance and trust.
Dat alles heeft Europa nodig en pas dan zal het opnieuw worden vertrouwd en aanvaard.
EnglishThe partial acceptance of these amendments is due to a number of reasons.
Voor de gedeeltelijke aanvaarding van deze amendementen hebben wij een aantal redenen.

Synoniemen (Engels) voor "acceptance":

acceptance
acceptability
acceptable
accepted