EN

acceptable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
acceptable (ook: tolerable)
Financial arrangements must be acceptable in the compromise proposal we now have.
Financiële regelingen moeten in het huidig compromisvoorstel aanvaardbaar zijn.
We believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Ook dat voorstel vinden wij aanvaardbaar zolang die periode maar niet verlengd wordt.
Whether or not the principle of these loans is acceptable is another matter.
De vraag is echter of het principe van deze leningen als zodanig aanvaardbaar is.
Acceptable systems are non-cage systems and so-called 'enriched ' cages.
Aanvaardbare houderijsystemen zijn niet-kooisystemen en zogeheten verrijkte kooien.
This seems to be quite an acceptable method of dealing with foodstuffs.
Dat lijkt een zeer aanvaardbare handelwijze voor levensmiddelen.
The Commission's proposals are reasonable and acceptable.
De Commissie heeft redelijke en aanvaardbare voorstellen geopperd.
acceptable (ook: tolerable)
Our objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Ons oogmerk blijft het bereiken van een acceptabel Europees harmoniseringsniveau.
For these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
Daarom ook zijn alleen de paragrafen 6a en 6b van amendement 154 acceptabel.
The Council has indicated that a period of at least two years is acceptable.
De Raad heeft aangegeven dat een periode van ten minste twee jaar acceptabel is.
acceptable
Is there an acceptable political formula to cover all these objectives?
Is er een acceptabele politieke formule om al deze doelstellingen te bestrijken?
That would give us an acceptable graduated pricing system.
Op deze manier kunnen we komen tot een acceptabele meertrapsprijsregeling.
We also need acceptable transition times for the whole business.
En voor deze kwestie als geheel zijn acceptabele overgangsperioden nodig.
From this point of view it is perfectly acceptable.
Aldus beschouwd is het dus zeker ontvankelijk.
On the other hand, all the other amendments have been deemed to be acceptable, and indeed has always been the case.
Alle andere amendementen zijn daarentegen wel ontvankelijk verklaard, zoals trouwens altijd het geval is geweest.
Yet declarations on issues such as a general ban on landmines and other subjects have been ruled acceptable, as you are well aware, Mr President.
Zo zijn er trouwens ook verklaringen ontvankelijk verklaard over een algemeen verbod op landmijnen en over een reeks andere onderwerpen die u bekend zijn, mijnheer de Voorzitter.
We therefore need a European status and we must also ensure that solidarity is given an acceptable form.
Wij moeten dus een Europees statuut hebben en wij moeten bovendien zorgen dat de solidariteit op een aannemelijke wijze vorm gegeven wordt.
acceptable (ook: valid)
acceptable (ook: kind, obliging)

Voorbeeldzinnen voor "acceptable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFinancial arrangements must be acceptable in the compromise proposal we now have.
Financiële regelingen moeten in het huidig compromisvoorstel aanvaardbaar zijn.
EnglishOur objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Ons oogmerk blijft het bereiken van een acceptabel Europees harmoniseringsniveau.
EnglishThat is a comprehensive amendment, parts of which are acceptable to the Commission.
Dit is een uitgebreid amendement, waarvan de Commissie gedeelten kan accepteren.
EnglishIs it acceptable that we have 20 million unemployed within the European Union?
Is het acceptabel dat wij twintig miljoen werklozen hebben in de Europese Unie?
EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 19 amendments are not acceptable.
Kortom, 19 amendementen zijn niet aanvaardbaar om de redenen die ik heb gegeven.
EnglishThere may be some people in the United Kingdom who consider GBP 1 000 acceptable.
Wellicht dat sommige mensen in Groot-Brittannië die 1.000 pond terecht vinden.
EnglishIt does, however, deem 0.41 % to be an acceptable minimum level for the allocation.
Het verslag vindt een steunniveau van minimaal 0,41 procent echter aanvaardbaar.
EnglishThis is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
In dit opzicht hebben wij mijns inziens nog geen aanvaardbaar compromis bereikt.
EnglishWe would then have a solution that would, I believe, be acceptable to everyone.
Dat zou tot een oplossing leiden waar naar mijn idee iedereen vrede mee kan hebben.
EnglishFor this reason Amendments Nos 86, 88, 89, 92, 94 and 110 are not acceptable.
Om deze reden zijn de amendementen 86, 88, 89, 92, 94 en 110 niet aanvaardbaar.
EnglishFor these reasons, only paragraphs 6a and 6b in Amendment No 154 are acceptable.
Daarom ook zijn alleen de paragrafen 6a en 6b van amendement 154 acceptabel.
EnglishThe Council has indicated that a period of at least two years is acceptable.
De Raad heeft aangegeven dat een periode van ten minste twee jaar acceptabel is.
EnglishThese are the reasons why Amendments Nos. 3 and 4 do not seem acceptable to us.
Dit zijn de redenen waarom wij de amendementen 3 en 4 niet kunnen aanvaarden.
EnglishHow do we make the Europe that we are trying to build acceptable to the citizens?
Hoe maken wij het Europa dat wij willen vormen, aanvaardbaar voor de burgers?
EnglishLooking at colleagues ' reactions, that seems to me to be an acceptable suggestion.
Te oordelen naar de reacties van de collega's is dat een aanvaardbaar voorstel.
EnglishI would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Ik wil daaraan toevoegen dat amendement 10 op dat voorstel volledig aanvaardbaar is.
EnglishAmendments Nos 13, 14 and 28 are therefore not acceptable in the present revision.
De amendementen 13, 14 en 28 zijn derhalve in de huidige herziening onaanvaardbaar.
EnglishOur task has been to produce an acceptable plan for the way development should look.
Het is onze taak een bruikbaar plan op te stellen voor de komende ontwikkeling.
EnglishThe European Parliament's resolution is an acceptable contribution in this direction.
De resolutie van het Europees Parlement vormt een goede bijdrage in dit verband.
EnglishWhether or not the principle of these loans is acceptable is another matter.
De vraag is echter of het principe van deze leningen als zodanig aanvaardbaar is.

Synoniemen (Engels) voor "acceptable":

acceptable
acceptability
acceptance
accepted