EN

acceptability {zelfstandig naamwoord}

volume_up
These are two safeguards for the quality and the acceptability of European legislation.
Dit zijn twee waarborgen voor de kwaliteit en de aanvaardbaarheid van de Europese wetgeving.
The proposal is therefore based on criteria of public acceptability, technical feasibility and public health.
Het voorstel steunt op de criteria van aanvaardbaarheid, technische uitvoerbaarheid en volksgezondheid.
This could have a very profound impact on both the people of Europe and the acceptability of the whole European project.
Agenda 2000 kan van grote invloed zijn, niet alleen voor de burgers van Europa, maar ook voor de aanvaardbaarheid van het hele Europese project.

Voorbeeldzinnen voor "acceptability" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Luxembourg proposal was already scarce and at the limits of acceptability.
Het Luxemburgse voorstel was al zuinig en op de grens van het aanvaardbare.
EnglishI also feel, however, that this position touches the limits of moral acceptability.
Dat is echter ook wel het uiterste wat we moreel nog kunnen verdedigen.
EnglishThese are two safeguards for the quality and the acceptability of European legislation.
Dit zijn twee waarborgen voor de kwaliteit en de aanvaardbaarheid van de Europese wetgeving.
EnglishSocial acceptability must therefore be given special attention.
Daarom moet bijzonder goed worden gelet op het maatschappelijke draagvlak.
EnglishAny problems in relation to the acceptability of this directive are based on a fundamental misunderstanding.
Dat niet iedereen deze richtlijn kan aanvaarden berust op een principieel misverstand.
EnglishThe public acceptability of research in the Member States plays an important part in this.
Daarbij is heel belangrijk dat er bij de burgers in de lidstaten een draagvlak bestaat voor het onderzoek.
EnglishIt is a question of legitimacy and acceptability.
Dat is gewoon een kwestie van legitimiteit en aanvaarbaarheid.
EnglishI would like to again repeat a point I have often made about public acceptability of this new currency.
Ik wil nogmaals herhalen wat ik al vaak over de acceptatie van de nieuwe munt door de bevolking heb gezegd.
EnglishThe proposal is therefore based on criteria of public acceptability, technical feasibility and public health.
Het voorstel steunt op de criteria van aanvaardbaarheid, technische uitvoerbaarheid en volksgezondheid.
EnglishAre Professor Pelinka's remarks not completely within the bounds of acceptability in a democracy?
Is de uitspraak van Pelinka niet iets dat geheel past in het kader van hetgeen in een democratie moet worden aanvaard?
EnglishCompetition, however, cannot be used as the sole criterion when assessing the acceptability of a planned merger.
Bij de vraag of concentraties acceptabel zijn dient echter niet alleen gekeken te worden naar de concurrentie.
EnglishThe question on the ballot paper was about one thing only – the acceptability of the Constitution – and the answer was equally clear.
De vraag op het stembiljet ging maar over één ding: of de Grondwet wel of niet aanvaardbaar was.
EnglishMrs Frassoni, all issues of acceptability are studied with the chairmen and with the services before the vote.
Mevrouw Frassoni, alle ontvankelijkheidkwesties worden bestudeerd door de voorzitters en de diensten vóór de stemmingen.
EnglishThe problem is as always - not just for the people of Scotland but for everybody - one of public acceptability.
Niet alleen voor de mensen in Schotland maar voor iedereen is het probleem, zoals altijd, de acceptatie voor de bevolking.
EnglishThe challenge for the British presidency and the Austrian and every other one that succeeds is acceptability.
De uitdaging voor het Britse, het Oostenrijkse en elk daaropvolgend voorzitterschap is om te komen tot aanvaardbare besluiten.
EnglishTo me there is no harm in that, and the acceptability of Europe requires that we do not try to do away with that tradition.
Volgens mij kan dat geen kwaad en ter wille van de Europese gezindheid moeten we zo'n traditie niet willen afschaffen.
EnglishDoctors in training are in many cases exploited far beyond the bounds of acceptability and this puts human lives in danger.
Artsen in opleiding worden in vele gevallen uitgebuit tot ver over de grens van het aanvaardbare en zoiets brengt mensenlevens in gevaar.
EnglishThis could have a very profound impact on both the people of Europe and the acceptability of the whole European project.
Agenda 2000 kan van grote invloed zijn, niet alleen voor de burgers van Europa, maar ook voor de aanvaardbaarheid van het hele Europese project.
EnglishOn the other hand, the Commission is fully informed of the studies necessary in order to demonstrate the acceptability of particular substances.
De Commissie ontvangt wel alle nodige informatie om vast te stellen of bepaalde substanties gebruikt kunnen worden of niet.
EnglishThe rapporteur recognises this problem, but places too much faith in the availability and acceptability of non-animal tests.
De rapporteur erkent dit probleem, maar heeft te veel vertrouwen in de beschikbaarheid en de aanvaardbaarheid van tests in het kader waarvan geen dieren worden gebruikt.

Synoniemen (Engels) voor "acceptability":

acceptability
acceptable
acceptance
accepted