EN

accentuated {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Especially at a time when we are discussing the POP IV operational plan for the coming year, since the proposals are accentuated here.
Vooral op een moment waarop beraadslaagd wordt over het operationeel programma " POP IV " voor de komende jaren, omdat de voorstellen worden geaccentueerd op grond van de verminderingen.

Voorbeeldzinnen voor "accentuated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis idea is far from a new one and it certainly needs to be developed and accentuated.
Dit idee, dat niet nieuw is, verdient het te worden gekoesterd en uitgewerkt.
EnglishTheir diet is mostly plant-based, accentuated with foods that they can carry into the fields.
Hun dieet is voornamelijk plantaardig, aangevuld met eten dat ze de velden in kunnen dragen.
EnglishYet the proposals of the Bullmann report could well have vastly accentuated this sideways shift.
Maar de voorstellen in het verslag-Bullmann hadden deze ontsporing nog veel groter kunnen maken.
EnglishFirst of all there is the priority - which will be confirmed and accentuated - given to regions whose development is lagging behind.
Ten eerste gaat de aandacht nog meer uit naar regio's die in ontwikkeling achterblijven.
EnglishThe importance of his work is accentuated by two factors which have arisen simultaneously in recent times.
Het belang van dit initiatief wordt nog versterkt door twee factoren die de laatste tijd beide een sterke invloed uitoefenen.
EnglishThere are a variety of reasons for this and they have been somewhat accentuated by the events of September 11 too.
Daar zijn verschillende redenen voor en deze zijn sedert de gebeurtenissen van de 11de september nog krachtiger geworden.
EnglishThat worry has been accentuated by the case of Emily Lau, who has been involved in dispute for nearly 12 months with the New China News Agency.
Die bezorgdheid verergerde nog door het geval van Emily Lau, die al bijna twaalf maanden in een dispuut verwikkeld is met het Nieuwsagentschap New China.
EnglishThe problem has been accentuated by a very serious general macroeconomic crisis and by the unfavourable weather conditions of last winter and spring.
Het probleem is verergerd door een zeer ernstige algemene macro-economische crisis en door het slechte weer in de afgelopen winter en in het voorjaar.
EnglishThe overbooking phenomenon has been accentuated by the deregulation of the air sector and fierce competition between companies.
De overboekingen zijn door de deregulering van het luchtvaartverkeer en de strenge concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen een steeds belangrijker verschijnsel geworden.
EnglishThis is even more accentuated when you look at other parts of the North Sea such as the east coast of England and parts of the Dutch and Danish coasts.
Dat wordt nog duidelijker als u kijkt naar andere delen van het Noordzeegebied, bij voorbeeld de oostkust van Engeland en delen van de Nederlandse en Deense kust.
EnglishI want to see Axis I, in particular, accentuated, not diminished, with money actually getting to farmers, not being hijacked into government departments.
In concreto wil ik dat voor zwaartepunt 1 meer en niet minder geld beschikbaar komt voor de boeren, in plaats van dat het wordt gekaapt door overheidsdepartementen.
EnglishThere is a real risk of inequalities and differences being accentuated, with the aim of economic and social cohesion becoming increasingly distant.
We lopen nu het risico dat de bestaande ongelijkheid nog sterker toeneemt, waardoor het einddoel - economische en sociale cohesie - steeds verder achter de einder verdwijnt.
EnglishEspecially at a time when we are discussing the POP IV operational plan for the coming year, since the proposals are accentuated here.
Vooral op een moment waarop beraadslaagd wordt over het operationeel programma " POP IV " voor de komende jaren, omdat de voorstellen worden geaccentueerd op grond van de verminderingen.
EnglishThe result of this is a general deterioration in the health of Russians, accentuated by the accompanying collapse of the whole health system.
Het gevolg hiervan is dat de gezondheidstoestand van het Russische volk ernstig is aangetast, en de situatie wordt verergerd door de gelijktijdige ineenstorting van het gezondheidsstelsel.
EnglishI hope that this review will be heavily accentuated towards the opening of markets, liberalisation and tearing down economic barriers that still exist in Europe.
Ik hoop dat bij die herwaardering nadrukkelijk het accent zal worden gelegd op het openen van markten, liberalisatie en het slechten van de economische barrières die er nog steeds in Europa zijn.
EnglishThis endemic situation of poverty, hunger and disease is accentuated by the acute economic and social crises which have trapped these countries in a downward spiral from which there is no escape.
Deze situatie van endemische armoede, honger en ziekte wordt nog verergerd door de chronische, economische en sociale crises die deze landen in een uitzichtloze wurggreep houden.

Synoniemen (Engels) voor "accentuation":

accentuation