EN

to accentuate [accentuated|accentuated] {werkwoord}

volume_up
However, I agree with Mr Poettering that it is important for us to accentuate the Union's capacity to absorb that country.
Ik ben het echter eens met de heer Poettering: we moeten benadrukken dat het absorptievermogen van de EU berekend moet zijn op Turkije.
The Commission's proposal accentuates the protection of young fish, of fishing resources, of links with fishermen.
In het onderhavige voorstel van de Commissie worden de bescherming van jonge vis en van de visbestanden, alsmede de verbinding met de vissers benadrukt.
Established in the name of sacrosanct competitiveness, these guidelines accentuate the drop in farm prices and will lead to further reductions in the number of farmers.
Deze uit naam van het heilige concurrentievermogen vastgestelde richtsnoeren benadrukken de daling van de landbouwprijzen en de vermindering van het aantal landbouwers.
These will inevitably accentuate the differences between wealthier and less prosperous regions and will lead to an increase in the population living in the less disadvantaged regions.
Het zal de verschillen tussen de rijke en minder welvarende regio's accentueren, terwijl het aantal mensen dat in achtergestelde regio's woont zal toenemen.
A large number of elderly people find themselves cut off from all links with society and Alzheimer's disease only accentuates this sad fact.
Nu al zijn een groot aantal ouderen afgesneden van elk contact met de samenleving, dan accentueert de ziekte van Alzheimer dit trieste feit alleen maar.
Especially at a time when we are discussing the POP IV operational plan for the coming year, since the proposals are accentuated here.
Vooral op een moment waarop beraadslaagd wordt over het operationeel programma " POP IV " voor de komende jaren, omdat de voorstellen worden geaccentueerd op grond van de verminderingen.
to accentuate (ook: to accent)
to accentuate (ook: to accent)
to accentuate (ook: to accent)
to accentuate (ook: to bring forward, to stress)
These will inevitably accentuate the differences between wealthier and less prosperous regions and will lead to an increase in the population living in the less disadvantaged regions.
Het zal de verschillen tussen de rijke en minder welvarende regio's accentueren, terwijl het aantal mensen dat in achtergestelde regio's woont zal toenemen.
A large number of elderly people find themselves cut off from all links with society and Alzheimer's disease only accentuates this sad fact.
Nu al zijn een groot aantal ouderen afgesneden van elk contact met de samenleving, dan accentueert de ziekte van Alzheimer dit trieste feit alleen maar.
Especially at a time when we are discussing the POP IV operational plan for the coming year, since the proposals are accentuated here.
Vooral op een moment waarop beraadslaagd wordt over het operationeel programma " POP IV " voor de komende jaren, omdat de voorstellen worden geaccentueerd op grond van de verminderingen.

Voorbeeldzinnen voor "to accentuate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, I think that we should first accentuate what Mr Hoppenstedt has said.
Om te beginnen lijkt het me echter belangrijk, de woorden van de heer Hoppenstedt te onderstrepen.
EnglishWe do not want to accentuate the gap between the rich and poor.
We willen de kloof tussen rijk en arm niet vergroten.
EnglishAs I see it, and as we hear, women wish to accentuate the equal qualities of, and not the differences between, people.
Vrouwen onderstrepen mijns inziens, en dat hebben we nog gehoord, gelijkwaardigheid en niet de verschillen tussen mensen.
EnglishHowever, I agree with Mr Poettering that it is important for us to accentuate the Union's capacity to absorb that country.
Ik ben het echter eens met de heer Poettering: we moeten benadrukken dat het absorptievermogen van de EU berekend moet zijn op Turkije.
EnglishThe globalisation of the live animal trade can therefore only encourage and accentuate the globalisation of diseases and viruses.
De globalisering van de handel in levende dieren leidt dan ook automatisch tot een bevordering en accentuering van de globalisering van ziektes en virussen.
EnglishIt means concentrating on the systems and structures that create and maintain inequalities and accentuate differences.
Werken aan de genderdimensie betekent de aandacht richten op systemen en structuren die ongelijkheden in de hand werken en in stand houden, en die verschillen versterken.
EnglishThe relaxation of restrictions on movement and easier access for humanitarian aid organisations could accentuate this positive trend.
Door een versoepeling van de beperkingen van de bewegingsvrijheid en een verruiming van de toegangsregels voor humanitaire hulporganisaties kan deze positieve trend worden versterkt.
EnglishMr President, I fear that this will accentuate Europe's political crisis and widen the gap between the European citizens and these institutions.
Ik vrees, voorzitter, dat de politieke crisis van Europa hierdoor nog meer op scherp komt te staan en dat zodoende de burgers de Europese instellingen nog meer de rug toekeren.
EnglishThere is a risk that the changes resulting from the implementation of the Community acquis will further accentuate the social tensions in the candidate countries.
Met de veranderingen die voortvloeien uit de toepassing van het communautaire acquis komt er wellicht meer nadruk te liggen op de sociale spanningen in de kandidaat-landen.
EnglishEstablished in the name of sacrosanct competitiveness, these guidelines accentuate the drop in farm prices and will lead to further reductions in the number of farmers.
Deze uit naam van het heilige concurrentievermogen vastgestelde richtsnoeren benadrukken de daling van de landbouwprijzen en de vermindering van het aantal landbouwers.
EnglishThese will inevitably accentuate the differences between wealthier and less prosperous regions and will lead to an increase in the population living in the less disadvantaged regions.
Het zal de verschillen tussen de rijke en minder welvarende regio's accentueren, terwijl het aantal mensen dat in achtergestelde regio's woont zal toenemen.
EnglishThis could accentuate trends towards industrial delocalization, or even raise doubts as to the consequences, quality and stability of employment.
Een ander terrein waarop de verschillen kunnen groeien, betreft de kosten waarmee kleine en middelgrote bedrijven in de cohesie-landen en de meest achtergebleven regio's aldaar te maken krijgen.
EnglishThe wealthy countries’ request that the developing countries ’ tariffs be abolished or greatly reduced will further accentuate the negative trend for those regions.
Het verzoek van de rijke landen om een kwijtschelding of forse verlaging van de tarieven van de ontwikkelingslanden zal de negatieve trend voor die landen nog verder versterken.
EnglishI agree, on this matter, with our rapporteur, Mrs Sanders-Ten Holte, that any subordination to the external actions heading cannot but accentuate this phenomenon.
Ik ben het er in dit opzicht met onze rapporteur, mevrouw Sanders-Ten Holte, over eens dat overheveling naar de rubriek " Externe maatregelen " dit beeld alleen maar ongunstiger kan maken.
EnglishThat is why – and we shall return to this point – we sought to accentuate a number of priorities, especially in the field of rural development and also in the domains of education and culture.
Daarom - - hier zal nog op teruggekomen worden - - wilden wij een aantal prioriteiten elders leggen, met name bij de plattelandsontwikkeling en de lijnen voor onderwijs en cultuur.

Synoniemen (Engels) voor "accentuation":

accentuation