EN

accent {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Nevertheless, it places the accent on free competition.
Desalniettemin wordt in het voorstel het accent gelegd op vrije concurrentie.
From my accent I am sure you will not be surprised by my question.
Als u mijn accent hoort, zult u zeker niet verbaasd zijn dat ik deze vraag stel.
In a thick Arabic accent, my brain went, "Berfect."
Met een vet Arabisch accent, dacht ik: "Berfect."
The accent on conservation and sustainability must of course be central to the CFP.
De nadruk op instandhouding en duurzaamheid moet uiteraard centraal staan in het gemeenschappelijk visserijbeleid.
Another important feature of your approach is the accent which you put on cooperation and dialogue.
Een ander belangrijk kenmerk van uw benadering is de nadruk die u op samenwerking en dialoog legt.
accent (ook: clamp, emphasis)
He says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.
Hij zegt: 'Toen ze zei: 'Goedemorgen,' hoorde ik haar tongval van Fife.
But as you can see, when I talk, I speak with an American accent, which you would think as an Iranian-American actor, I should be able to play any part, good, bad, what have you.
Maar zoals je hoort, spreek ik met een Amerikaanse tongval. ~~~ Je zou denken dat ik als een Iraans-Amerikaanse acteur elke rol zou moeten kunnen spelen, goed, slecht, bedenk het maar.
En daar ontbreekt een accentteken.
NL

accent {onzijdig}

volume_up
Desalniettemin wordt in het voorstel het accent gelegd op vrije concurrentie.
Nevertheless, it places the accent on free competition.
Als u mijn accent hoort, zult u zeker niet verbaasd zijn dat ik deze vraag stel.
From my accent I am sure you will not be surprised by my question.
Met een vet Arabisch accent, dacht ik: "Berfect."
In a thick Arabic accent, my brain went, "Berfect."

Voorbeeldzinnen voor "accent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHe says, "You see, when she said, 'Good morning,' I picked up her Fife accent.
Hij zegt: 'Toen ze zei: 'Goedemorgen,' hoorde ik haar tongval van Fife.
EnglishFrom my accent I am sure you will not be surprised by my question.
Als u mijn accent hoort, zult u zeker niet verbaasd zijn dat ik deze vraag stel.
EnglishNevertheless, it places the accent on free competition.
Desalniettemin wordt in het voorstel het accent gelegd op vrije concurrentie.
EnglishPlease forgive my German accent, but I would not dare quote Bismarck in English.
Mijn verontschuldigingen voor mijn Duits accent, maar ik zou het niet durven om Bismarck in het Engels te citeren.
EnglishThe accent on conservation and sustainability must of course be central to the CFP.
De nadruk op instandhouding en duurzaamheid moet uiteraard centraal staan in het gemeenschappelijk visserijbeleid.
EnglishAnother important feature of your approach is the accent which you put on cooperation and dialogue.
Een ander belangrijk kenmerk van uw benadering is de nadruk die u op samenwerking en dialoog legt.
EnglishI hope it was a reflection on my speed and not my accent.
Ik hoop dat de opmerking mijn snelheid betrof en niet mijn accent.
EnglishConcerning the verbatim report I put the accent on the fact that there was an expression that I had not used.
In het volledig verslag staat een uitdrukking die ik niet heb gebruikt.
EnglishCA: We've got a little bit of accent incompatibility here, you know.
CA: We hebben een klein accentverschil hier, weet je.
EnglishYou ought to be on fucking TV with that accent.
Je zou op de verdomde TV moeten komen met dat accent.
EnglishIn a thick Arabic accent, my brain went, "Berfect."
Met een vet Arabisch accent, dacht ik: "Berfect."
EnglishAs far as I and my friends are concerned, we have sought to put the accent on crafts and micro-enterprises.
Persoonlijk heb ik, samen met mijn collega's, het accent gelegd op de ambachtelijke bedrijven en de microbedrijven.
EnglishI tried out various computer voices that were available online, and for several months I had a British accent, which Chaz called Sir Lawrence."
Enkele maanden lang had ik een Brits accent, dat Chaz 'Sir Lawrence' noemde."
EnglishIt is important to approach the issue from the angle that you have chosen, and you have put the accent on people.
Van belang is dat dit onderwerp wordt benaderd vanuit de optiek die u hebt gekozen: u hebt de mens centraal gesteld.
EnglishIn turn, we believe that the accent should not be placed on the proposal for a directive on the creation of the internal market for services.
Dat betekent ook dat er geen richtlijn voor het opzetten van een interne dienstenmarkt moet komen.
EnglishYou can check: I am short, I'm French, I have a pretty strong French accent, so that's going to be clear in a moment.
Zoals jullie kunnen zien ben ik klein en Française, met een nogal sterk Frans accent, dat zal jullie dadelijk wel duidelijk worden.
EnglishThat's pretty tricky with that accent.
EnglishSo with measures for encouraging SMEs the accent must be placed on lightening administrative burdens and simpler legislation.
Daarom moet bij mkb bevorderende maatregelen het accent liggen op verlichting van administratieve lasten en eenvoudiger wetgeving.
EnglishAnd that " Aqui " has accent
EnglishI agree entirely with Mr Kulakowski, who placed the accent on extremely close ties between migration and development.
Ik ben het volledig eens met de heer Kulakowski, die het accent heeft gelegd op de zeer nauwe banden die tussen migratie en ontwikkeling bestaan.

Synoniemen (Engels) voor "accent":

accent
accented
acute accent
English