EN

acceleration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
acceleration (ook: gear)
So it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Die meet versnelling, hoekversnelling - zoals een menselijk oor, binnenoor.
There's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.
Er is een fundamentele, diepgaande versnelling van dit evolutionaire proces.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Als een kritiek aantal is bereikt, is er een plotse versnelling in de recrutering.
Their success would certainly be a clear signal for further, more general acceleration of measures boosting sustainable development.
Hun welslagen zal zeker een belangrijk signaal zijn en bijdragen aan de versnelde tenuitvoerlegging van onder meer de acties ter bevordering van de duurzame ontwikkeling.
acceleration
acceleration
acceleration

Voorbeeldzinnen voor "acceleration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo it measures acceleration, angular acceleration -- like a human ear, inner ear.
Die meet versnelling, hoekversnelling - zoals een menselijk oor, binnenoor.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Als een kritiek aantal is bereikt, is er een plotse versnelling in de recrutering.
EnglishWe get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
We krijgen een visueel patroon van wat de negenjarigen 'versnelling' noemden.
EnglishThe resolution calls for the acceleration of the introduction of universal suffrage.
In de resolutie wordt aangedrongen op een snellere invoering van de algemene verkiezingen.
EnglishThere's a basic, profound acceleration of this evolutionary process.
Er is een fundamentele, diepgaande versnelling van dit evolutionaire proces.
EnglishWe need to change it, but what we see in China is the acceleration of that model.
We moeten dit model wijzigen, maar wat we nu in China zien, is juist een versnelling van dat model.
EnglishCould that be the bridge that can bring about this acceleration?
Mag dit dan inderdaad de brug zijn om die versnelling tot stand te brengen?
EnglishAs a result of increased pressure, there has been a certain degree acceleration since then.
Door de toegenomen druk is sindsdien enige versnelling opgetreden.
EnglishThirdly, we talk about an acceleration of balanced liberalisation.
Ten derde: we hebben het hier over een versnelde uitvoering van een evenwichtige liberalisering.
EnglishWe'll start with something very simple -- Newton's Law: "The force equals mass times acceleration."
We beginnen met iets simpels, de Wet van Newton: "Kracht is gelijk aan massa maal versnelling."
EnglishThey often lead to the acceleration of much-needed reforms.
Ze leiden vaak tot de versnelling van broodnodige hervormingen.
EnglishWe risked this acceleration and creation of cartels.
We hebben deze versnelling en kartelvorming in de hand gewerkt.
EnglishUnder these conditions, enlargement does not require any acceleration of the federalist programme.
Voor de uitbreiding hoeven wij de uitvoering van het federalistische programma derhalve niet te bespoedigen.
EnglishKevin Kelly talked about the acceleration of technology.
Kevin Kelly sprak over het versnellen van de technologie.
EnglishAccording to the Commission, the indicators continue to point to an acceleration in growth at the end of 2002.
Volgens de Commissie blijven de indicatoren wijzen op een lichte toename van de groei, eind 2002.
EnglishIt also points out the important role of slowdowns and acceleration in economic growth trends.
Er wordt eveneens vermeld dat vertragingen en versnellingen een belangrijke rol spelen in economische groeitrends.
EnglishThis transparency should result in an acceleration of competition, and as we hope, a fall in prices.
Die transparantie zou tot een grotere mededinging moeten leiden en - wat wij wensen - de prijzen doen dalen.
EnglishIn short, the rapporteur's call for an acceleration of the structural reforms receives my unqualified support.
Kortom, de oproep van de rapporteur tot versnelling van de structurele hervormingen steun ik van harte.
EnglishAnd we've had a continual acceleration of this process.
En er was een continue versnelling van dit proces.
EnglishThis is what it would feel like in the passenger compartment; that's acceleration profile.
Daar keren we nooit meer naar terug. ~~~ Zag je de 1959 - zou zou het voelen in de passagiersafdeling.

Synoniemen (Engels) voor "acceleration":

acceleration
accelerator
particle accelerator