EN

academics {meervoud}

volume_up
This would be an independent body, run by scientists and academics and providing grants for science, engineering and social sciences.
Het gaat om een onafhankelijk orgaan, onder leiding van wetenschappers en geleerden, dat beurzen toekent aan projecten voor exacte, technische en sociale wetenschappen.

Voorbeeldzinnen voor "academics" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe long-term link between money and inflation is recognised by most academics.
Verscheidene academici erkennen de langetermijnrelatie tussen geld en inflatie.
EnglishIt will be up to the academics, students and teachers to really make it work.
Nu is het aan universiteitsmedewerkers en studenten om er een succes van te maken.
English"Horizon," which takes its cue from the academics, won't touch it with a barge pole.
"Horizon," dat zich naar de academici schikt, blijft er mijlenver vandaan.
EnglishPeriods of incubation vary, according to the academics, from 20 to 50 years.
Volgens de onderzoekers varieert de incubatietijd van 20 tot 50 jaar.
EnglishNow, the academics in this audience may think, "Well, that sounds like plagiarism."
Nu zullen de academici onder u denken "Dat klinkt als plagiaat."
EnglishBoth legal academics and IT specialists are opposed to there being any change in this situation.
Zowel rechtswetenschappers als IT-specialisten zijn tegen een wijziging van de huidige situatie.
EnglishWhat academics have called the terrorist criminal nexus is well established.
Academici hebben aangetoond dat veel terroristische organisaties dwarsverbanden hebben met de klassieke criminaliteit.
EnglishWe academics -- I am an academic -- we love complexity.
Wij academici, en ik ben er een, houden van complexiteit.
EnglishIs this just a game that diplomats and academics play?
Is dit maar een spel dat diplomaten en academici spelen?
EnglishThis provoked a broad debate among academics and practitioners beyond legal circles.
Op basis van dat Groenboek is ook buiten juridische kringen, onder wetenschappers en praktijkmensen, een brede discussie ontstaan.
EnglishOr, as some people, especially academics prefer, beauty is in the culturally conditioned eye of the beholder.
Of, zoals sommige mensen - met name academici - verkiezen, schoonheid ligt in het cultureel geconditioneerde oog van de toeschouwer.
EnglishInstead, the Presidency produced a couple of discussion papers written by academics and even these were not discussed.
In plaats daarvan kwam het voorzitterschap met een aantal wetenschappelijke discussienota's, en zelfs die bleven onbesproken.
EnglishThe rest of my family are boring academics, busy collecting Ivy League decals for our classic Ambassador car.
De rest van mijn familie zijn saaie academici, bezig met het verzamelen van Ivy League stickers voor onze klassieke "Ambassador" wagen.
EnglishThis change must go hand in hand with an improvement in the climate, which also entails more freedom for trade unions and academics.
Dit moet worden gekoppeld aan een klimaatsverbetering, die ook meer vakbondsvrijheid en academische vrijheid inhoudt.
EnglishSecond, we set up a team of academics who are currently completing a comprehensive comparative legal study.
Ook hebben we een team van wetenschappers bij elkaar gebracht, die momenteel de laatste hand leggen aan een uitgebreid vergelijkend juridisch onderzoek.
EnglishWe must increase the proportion of top women academics and PhD students in order to meet the challenges we face.
We moeten ook zorgen voor een hoger aandeel vrouwelijke professoren en promovendi om de uitdagingen waar we nu mee worden geconfronteerd het hoofd te bieden.
EnglishMy apologies to the academics, but I believe that this has served to show all of us what we must do in the future.
De academici zullen mij dat hopelijk vergeven, maar ik geloof dat ik op die manier wel iedereen ervan doordrongen heb wat ons in de toekomst te doen staat.
EnglishHuman rights activists, trade union members, academics, journalists and students report constant harassment by the authorities.
Mensenrechtenactivisten, vakbondsleden, academici, journalisten en studenten doen verslag van aanhoudende vervolgingen van de kant van de overheid.
English(Laughter) Makes you wonder about academics, OK? (Laughter)
(Zaal lacht) Dan ga je toch over de academische wereld nadenken, toch? ~~~ (Zaal lacht)
EnglishThe system of individual approvals needed urgent reform, as was unanimously requested by specialised companies, academics and lawyers.
Het systeem van individuele machtigingen moet dringend worden hervormd: bedrijven, wetenschappers en gespecialiseerde advocaten vragen daar eenstemmig om.

Synoniemen (Engels) voor "academic":

academic
academism