EN

abusers {meervoud}

volume_up
I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.
Kort geleden gaf ik een presentatie op een universiteit een student vertelde mij dat het zo'n zonde was dat Nigeriaanse mannen fysieke misbruikers zijn zoals het vader-personage uit mijn roman.

Voorbeeldzinnen voor "abusers" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Finland there are groups of alcohol abusers, such as the young, for example.
Er bestaan in Finland groepen probleemdrinkers, zoals jongeren.
EnglishThis time, according to some versions, we are told to protect child abusers.
Nu moeten wij, overeenkomstig bepaalde taalversies, degenen beschermen die kinderen misbruiken.
EnglishIt is the terrorists and their apologists that are the biggest abusers of the human rights of our citizens.
De terroristen en hun verdedigers zijn de grootste schenders van de mensenrechten van onze burgers.
EnglishThese clients, from Europe, the United States or Japan are the hard core of child abusers.
Deze klanten uit Europa, de Verenigde Staten en Japan vormen de harde kern van plegers van misdrijven tegen kinderen.
EnglishIf we disrupt that free flow of information to the market, we will be playing into the hands of market abusers.
Als wij die vrije informatiestroom naar de markt verstoren, dan spelen wij degenen die de markt misbruiken in de kaart.
EnglishVictims of paedophile activity are often facing lifelong trauma with some of them turning into child abusers themselves.
Slachtoffers van pedofiele handelingen lopen vaak levenslange trauma's op en een deel wordt zelf later wellicht dader.
EnglishFor many years now he has been a powerful advocate of children's rights and an implacable enemy of child abusers.
Hij is nu al vele jaren lang een krachtig voorvechter van de rechten van kinderen en een onverzoenlijke vijand van degenen die kinderen misbruiken.
EnglishNow all of the group chairmen are leading the way in the battle against abuse, whereas previously they were the leading abusers.
Nu nemen alle fractievoorzitters het voortouw om misbruiken te bestrijden, terwijl ze vroeger het voortouw namen om misbruik te plegen.
EnglishThe Swiss Government has ruled that abusers who participate in the programme may only have access to the drugs under strict supervision.
De Zwitserse regering heeft bepaald dat de verslaafden die aan het programma meedoen enkel drugs krijgen onder streng toezicht.
EnglishIn Switzerland a decision has been taken to continue the medically supervised distribution of heroin to a limited number of heavy abusers.
In Zwitserland is besloten om de medisch gecontroleerde afgifte van heroïne aan een beperkt aantal zwaar verslaafden voort te zetten.
EnglishOne such point is the question of human rights abusers who have been elected to parliament, because this is something that concerns us all.
Een van die punten is de kwestie van de schenders van de mensenrechten die in het parlement zijn gekozen, want dit is iets waarover wij ons allemaal zorgen maken.
EnglishDrug abusers need therapy, education, and social back-up if they are to overcome their misery and appreciate that there is more to life than drugs.
Om het leed te minimaliseren moet er worden gezorgd voor behandeling, scholing, sociale hulp en dergelijke, die de verslaafde andere waarden dan drugs kunnen bieden.
EnglishIt is very much a people's issue - parents and others throughout the whole European Union are terrified that their children might come into contact with drugs and end up as drug abusers.
Ouders en andere betrokkenen zijn overal in de Europese Unie doodsbang dat hun kinderen in aanraking komen met drugs en eindigen als drugsverslaafden.
EnglishHuman rights must not become a device that helps give comfort, even financial compensation, to those such as terrorists, themselves the worst abusers of human rights.
Mensenrechten mogen niet een instrument worden waarmee terroristen, die zelf de ergste mensenrechtenschenders zijn, steun of zelfs financiële compensatie kan worden verleend.
EnglishIt has presented initiatives on the treatment of criminal drug abusers whilst they are in jail, and on synthetic drugs: the generic classification.
Het Deens voorzitterschap heeft initiatieven genomen op het gebied van de behandeling van criminele drugsgebruikers in gevangenissen en van synthetische drugs, de zogenaamde generische classificatie.
EnglishI recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.
Kort geleden gaf ik een presentatie op een universiteit een student vertelde mij dat het zo'n zonde was dat Nigeriaanse mannen fysieke misbruikers zijn zoals het vader-personage uit mijn roman.
EnglishNo-one would argue with the fact that we need to seek to reduce the devastating consequences of drug abuse for drug abusers, their families and society as a whole.
Iedereen is het er immers over eens dat we de verwoestende gevolgen van drugsgebruik moeten proberen in te perken voor de drugsgebruikers zelf, hun familieleden en de maatschappij als geheel.
EnglishMoreover, the infamous Dutroux affair has taught us that these child murderers and child abusers are not merely released, they are in addition assured of social benefits.
Wat meer is, de beruchte zaak-Dutroux heeft ons geleerd dat die kindermoordenaars en kinderverkrachters niet alleen worden losgelaten, maar dat ze dan ook nog op sociale uitkeringen kunnen rekenen.