EN

abuse {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Kindersekstoerisme en seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijk fenomeen.
This is not child pornography but gross and indecent sexual abuse.
Dit was geen kinderpornografie, maar walgelijk en aanstootgevend sexueel misbruik.
The result is illegal immigration, human trafficking and abuse of asylum policies.
Het gevolg is illegale immigratie, mensensmokkel en misbruik van asielbeleid.
Naturally, the EU does not tolerate torture and abuse of prisoners.
Vanzelfsprekend kan de Unie marteling en mishandeling van gevangenen niet tolereren.
Violence includes both physical and psychological abuse.
Geweld houdt zowel fysieke als psychologische mishandeling in.
The torture and abuse of suspects are also common practice.
Marteling en mishandeling van verdachten is ook gemeengoed.
I hope and trust that this Parliament will react against this abuse.
Ik hoop en vertrouw erop dat dit Parlement in het geweer zal komen tegen deze misstand.
As the rapporteur also described, slave labour is not the only abuse in Burma.
Slavenarbeid is, zoals door de rapporteur ook duidelijk is gemaakt, niet de enige misstand in Birma.
His dual nationality does, however, help to bring this abuse to the attention of the media in Europe.
Die dubbele nationaliteit draagt wel bij tot de aandacht voor deze misstand in Europa.
abuse (ook: evil)
The situation in Zimbabwe has gone from bad to worse, with enforced starvation and continuing human rights abuses and political oppression.
Mensen die worden uitgehongerd, voortdurende mensenrechtenschendingen, politieke onderdrukking - de situatie in Zimbabwe is van kwaad tot erger gegaan.
Since the eruption of the Diedres affair in this country it has been said all too often that everyone feels powerless against the gruesome evil of child abuse.
Sinds het losbarsten van de zaak-Dutroux in dit land is al te vaak gezegd dat iedereen zich machteloos voelt tegenover het gruwelijke kwaad van kindermisbruik.
In our opinion, sexual abuse of women is too serious to be used for political ends and for placing religious communities, in this case the Catholic Church, in a bad light.
Wij achten seksueel misbruik van vrouwen te serieus om gebruikt te worden voor politieke doeleinden en om religieuze gemeenschappen, in dit geval de katholieke kerk, in een kwaad daglicht te stellen.
On the other hand, it must not be imagined that natural substances cannot be a great danger to health when they are abused or prepared without care.
Anderzijds mag men niet denken dat stoffen uit de natuur bij verkeerd gebruik of onzorgvuldige bereiding geen groot gevaar voor de gezondheid zouden kunnen zijn.
There is horrifying torture and abuse, and the world is simply looking on.
Er is sprake van gruwelijke martelingen en pesterijen en de wereld ziet toe.
abuse (ook: insult)
abuse (ook: exploitation )
volume_up
uitbuiting {de}
What steps does the Council intend to take to prevent this abuse of human beings?
Welke maatregelen denkt de Raad te nemen om een dergelijke uitbuiting van mensen te voorkomen?
The donation of organs by living persons is a genuine source of abuse and often represents the exploitation of poverty.
Donatie van organen door levende personen vormt een ernstige bron van misbruik en komt vaak neer op uitbuiting van armoede.
We also call for Europol's mandate to be extended to include the sexual abuse and sexual exploitation of children.
Wij streven tevens naar de uitbreiding van het werkterrein van Europol tot het domein van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Voorbeeldzinnen voor "abuse" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would ask you not to abuse the Rules of Procedure in order to take the floor.
Ik verzoek u geen misbruik te maken van het Reglement om het woord te bemachtigen.
EnglishThe rapporteur is of the opinion that a fatalistic outlook encourages drug abuse.
De rapporteur is van mening dat fataliteitsdenken het drugsgebruik stimuleert.
EnglishHow may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
Hoe mag ik u misbruiken?" ~~~ "Mijn printer print een leeg vel na elk document."
EnglishEven the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
Zelfs de armste mannen hebben iemand die ze kunnen misbruiken -- een vrouw of kind.
EnglishIn recent times a number of people have died as a result of abuse in Turkish prisons.
Onlangs zijn er weer verschillende mensen doodgemarteld in Turkse gevangenissen.
EnglishWhat we have here is precisely such an abuse in the grand tradition of Jean Monnet.
Wat we hier zien, is regelrecht misbruik van de beroemde traditie van Jean Monnet.
EnglishThe result is illegal immigration, human trafficking and abuse of asylum policies.
Het gevolg is illegale immigratie, mensensmokkel en misbruik van asielbeleid.
EnglishThere have been cases of abuse, but they are very limited, very limited indeed.
Er zijn gevallen van misbruik geweest, maar die waren zeer beperkt, uiterst beperkt.
EnglishSome are from families in which there is physical violence and sexual abuse.
Velen komen uit gezinnen waarin lichamelijk geweld en seksueel misbruik voorkomen.
EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Kindersekstoerisme en seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijk fenomeen.
EnglishOtherwise we abuse the powers of an important external control institution.
Anders misbruiken wij de macht van een belangrijke externe controle-instelling.
EnglishHowever, the measures introduced must be adequate measures to prevent abuse.
De maatregelen die worden genomen moeten evenwel volstaan om misbruik te voorkomen.
EnglishWe have already mentioned one of the cruellest forms of child abuse: child soldiers.
Er is al gepraat over één van de ergste vormen van kindermisbruik, de kindsoldaten.
EnglishThe abuse of power at the expense of the people is the order of the day in Africa.
Machtsmisbruik ten koste van de bevolking is schering en inslag in Afrika.
EnglishWe also have here a system against asylum abuse, against illegal immigration.
Met dit systeem kunnen wij ook het asielmisbruik en de illegale immigratie aanpakken.
EnglishThis is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Dit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
EnglishIt is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Dat is de voedingsbodem waarop sekstoerisme en het misbruik van kinderen gedijen.
EnglishIf we wish to prevent power abuse and corruption, openness is a good means of doing so.
Transparantie is een goede manier om machtsmisbruik en corruptie te voorkomen.
EnglishThere is horrifying torture and abuse, and the world is simply looking on.
Er is sprake van gruwelijke martelingen en pesterijen en de wereld ziet toe.
EnglishTherefore, we want to curtail the abuse of the use of gill nets, not their proper use.
We willen het misbruik van kieuwnetten tegengaan, niet het eigenlijke gebruik ervan.