EN

abundant {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Firstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
Ten eerste omdat zij betrekking heeft op bestanden waaraan Mozambique rijk is: garnaal en tonijn.
We have tabled an amendment which would set as a prime objective the need to ensure that fish stocks and other marine species remain abundant.
In een door ons ingediend amendement wordt als voornaamste doel gesteld dat de zeeën rijk blijven aan visbestanden en andere mariene soorten.
This battery needs to be made out of earth-abundant elements.
Deze batterij moet worden gemaakt met op aarde overvloedig voorkomende elementen.
He's abundant here in America, and he helps our economy grow.
Hij is overvloedig aanwezig hier in Amerika, en hij zorgt ervoor dat onze economie groeit.
One point three million eggs per square meter inside the marine reserve where these snails are very abundant.
1,3 miljoen eieren per vierkante meter binnen de zeereservaten waar deze slakken zeer overvloedig aanwezig zijn.
So what Prestero and his team decided to do is to look around and see: what are the abundant resources in these developing world contexts?
Dus wat Prestero en zijn team besloten te doen is rond te kijken en uit te kijken naar volop aanwezige hulpmiddelen in de context van deze ontwikkelingslanden?

Voorbeeldzinnen voor "abundant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishArticle 90 gives the Court of Justice the opportunity for abundant jurisprudence.
Artikel 90 geeft het Hof van Justitie de mogelijkheid tot uitvoerige jurisprudentie.
EnglishAnd they are also part of the abundant media landscape we're getting now.
En die zijn ook deel van het overvloedige medialandschap dat we vandaag kennen.
EnglishThis battery needs to be made out of earth-abundant elements.
Deze batterij moet worden gemaakt met op aarde overvloedig voorkomende elementen.
EnglishNobody has been able to use and set in motion the abundant means available to Europe.
Men is niet in staat geweest de middelen die in Europa ruimschoots voorhanden zijn, in te zetten.
EnglishNow "kindness" might sound like a very mild word, and it's prone to its own abundant cliche.
Vriendelijkheid klinkt misschien als een zeer zacht woord, en is gevoelig aan vele clichés.
EnglishThere are abundant untouched natural resources in the Central European States, including Lithuania.
Er zijn grote ongerepte natuurgebieden in Midden-Europa, en dat geldt ook voor Litouwen.
EnglishHe's abundant here in America, and he helps our economy grow.
Hij is overvloedig aanwezig hier in Amerika, en hij zorgt ervoor dat onze economie groeit.
EnglishFirstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
Ten eerste omdat zij betrekking heeft op bestanden waaraan Mozambique rijk is: garnaal en tonijn.
EnglishTraditionally, the Commission is opposed to such transfers in light of abundant market supplies.
De Commissie is gezien het overvloedige marktaanbod van oudsher tegen dergelijke overdrachten.
EnglishAnd if we have abundant energy, we also have abundant water.
Als we energie in overvloed hebben, hebben we ook water in overvloed.
EnglishNow we know room air is gloriously free, it is abundant, and it's already 21 percent oxygen.
Nu weten we dat kamerlucht heerlijk gratis is, het is in overvloed aanwezig en bevat al 21 procent zuurstof.
EnglishThere should be abundant opportunity to discuss this in the future.
Maar goed, daarover kunnen wij het later nog hebben.
EnglishIt is about taking that which was scarce and making it abundant.
Het gaat om een leven van mogelijkheden te scheppen.
EnglishConsider the nematode roundworm, the most abundant of all animals.
Vier van de vijf dieren op Aarde zijn rondwormen.
EnglishHe confirms the problem of abundant imports, but does not differentiate from the Commission's quotas.
Hij wijst op het probleem van de massale invoer, maar neemt geen afstand van de cijfers van de Commissie.
EnglishInvestment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Die investering in het onderwijs wordt ruimschoots terugverdiend door een groeiende en bloeiende economie.
EnglishSo you don't lose abundant animals.
Want uiteraard wordt een dier dat veel voorkomt, eerst zeldzaam voordat het uitsterft.
EnglishHe seemed somewhat surprised at the excitement this subject arouses in countries with abundant water.
Hij gaf aan dat het hem enigszins verbaasde hoeveel opwinding dit onderwerp in de waterrijke landen veroorzaakt.
EnglishNot all the countries have abundant energy supplies.
Niet alle landen hebben voldoende energievoorraden.
EnglishUzbekistan has abundant resources of raw materials.
Oezbekistan beschikt over essentiële grondstoffen.

Synoniemen (Engels) voor "abundance":

abundance
abundantly