EN

absurdity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The whole concept falls as a result of its own absurdity.
De hele constructie sneuvelt derhalve door haar eigen absurditeit.
A majority on the Legal Affairs Committee realised the absurdity of this step and rejected the amendments to which I have referred.
De meerderheid in de Commissie juridische zaken heeft de absurditeit van deze maatregel ingezien en de genoemde amendementen verworpen.
If we take the two reports which we now have before us together, a clear picture then emerges of the absurdity of such a hybrid solution.
Als wij de beide verslagen die nu voor ons liggen, samen nemen dan krijgen wij een duidelijk beeld van de absurditeit van zo'n hybride regeling.
absurdity (ook: nonsense, rubbish)
This must be merged, including practically, so that such absurdities never occur again.
Wij moeten onze krachten bundelen, ook in de praktijk, om aan die ongerijmdheid een einde te maken.

Voorbeeldzinnen voor "absurdity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSuch a thing is an absurdity, and one we are not prepared to go along with.
Dat vinden wij onzin en daarom zijn wij niet bereid om hieraan onze medewerking te verlenen.
EnglishThis is evidence of the fact that we have an even worse example of European Union budgetary absurdity.
Alleen hieruit blijkt al hoe absurd de begroting van de Europese Unie is.
EnglishIf absurdity could kill then the authors of such an amendment would definitely no longer be with us.
Als spot dodelijk zou zijn, waren de indieners van dat amendement zeker niet meer onder ons.
EnglishAllowing the capture of 14 cm hake is a complete absurdity and a biological crime.
Toestaan dat er heek van 14 cm wordt gevangen, is een blunder van de eerste orde, en een misdaad tegen de fauna.
EnglishThe whole concept falls as a result of its own absurdity.
De hele constructie sneuvelt derhalve door haar eigen absurditeit.
EnglishThe absurdity of this system is becoming increasingly apparent.
Het onredelijke van dit systeem wordt steeds duidelijker.
EnglishThis illustrates the absurdity of reducing economic policy measures to fiscal policy.
Hieruit blijkt dus welke tegenstrijdigheid ontstaat als het economisch beleid wordt teruggebracht tot een fiscaal beleid.
EnglishTo introduce an area of freedom, security and justice is an absurdity from a semantic point of view.
De invoering van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid slaat semantisch gezien nergens op.
EnglishWe must stop this absurdity as quickly as possible.
Deze waanzin moeten we zo snel mogelijk stoppen.
EnglishIf Parliament is to be more consistent in its position on such absurdity, your support is required.
Als we willen dat het Parlement zich consequenter opstelt ten aanzien van dit soort absurditeiten, dan is uw steun vereist.
EnglishThat is the measure of the absurdity of an 'all by road ' policy based on profit at any price.
Het is absurd dat het verkeer vrij baan krijgt omdat we tegen iedere prijs een zo groot mogelijk economisch voordeel willen behalen.
EnglishThis absurdity is particularly apparent when you consider the present attempts to make more and more software patentable.
Dat is absurd, en dat blijkt vooral uit de pogingen die nu worden ondernomen om al meer software octrooieerbaar te maken.
EnglishToday we are admitting the absurdity and intrinsic weaknesses of a single currency which is not supported by any sovereignty.
We merken nu hoe absurd en intrinsiek zwak een eenheidsmunt is die door geen enkele soevereiniteit wordt ondersteund.
EnglishIn these conditions, ladies and gentlemen, I urge you not to plumb the depths of absurdity by adopting this report.
Onder deze omstandigheden verzoek ik u dringend, geachte collega's, om geen belachelijke dingen te doen door dit verslag aan te nemen.
EnglishThe absurdity becomes apparent when Danish economic policy is compared with that pursued in the eleven euro or EMU countries.
Wanneer men het economisch beleid van Denemarken met dat van de elf euro- of EMU-landen vergelijkt, wordt het helemaal absurd.
EnglishWhat kind of absurdity is this?
EnglishThat is an absurd bet, but the history of terrorist movements shows that there is good reason for such absurdity.
Dat is een dwaze weddenschap, maar de geschiedenis van de terroristische bewegingen laat zien dat er goede grond is voor een dergelijke dwaze gedachte.
EnglishWe need, however, to consider the absurdity of certain proposals contained in the agreement rejected by the Court.
Het is echter wel zaak dat wij even tot ons laten doordringen hoe absurd sommige voorstellen zijn die in de door het Hof afgewezen overeenkomst staan.
EnglishQuite apart from the absurdity of such provisions, one wonders who subsequently monitors compliance with this kind of legislation.
Afgezien van de onzinnigheid van dergelijke bepalingen kun je je vervolgens afvragen wie op de naleving van dit soort wetgeving toeziet.
EnglishA majority on the Legal Affairs Committee realised the absurdity of this step and rejected the amendments to which I have referred.
De meerderheid in de Commissie juridische zaken heeft de absurditeit van deze maatregel ingezien en de genoemde amendementen verworpen.