EN

abstraction {zelfstandig naamwoord}

volume_up
abstraction (ook: abstract)
And there was a little -- an interesting theory about abstraction.
Ze hadden een interessante theorie over abstractie.
And so it keeps thinking out loud of its own abstraction.
Dus het blijft hardop denken over zijn eigen abstractie.
And language can't be understood in its abstraction.
En taal kan niet worden begrepen in haar abstractie.
abstraction
abstraction
abstraction
abstraction (ook: theft)

Voorbeeldzinnen voor "abstraction" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIncidentally, I've never understood the conflict between abstraction and naturalism.
Ik heb het conflict tussen abstracte en naturalistische kunst nooit begrepen.
EnglishAnd the thing is, is that oil is really an abstraction for us as the American consumer.
Het probleem is dat olie meer een abstractie is voor ons als Amerikaanse consument.
EnglishSo, at best, the image is meant to float away into abstraction and multiple truths and fantasy.
Dus in het beste geval, drijft de foto weg naar abstractie, meerdere waarheden en fantasieën.
EnglishAnd there was a little -- an interesting theory about abstraction.
Ze hadden een interessante theorie over abstractie.
EnglishAnd so it keeps thinking out loud of its own abstraction.
Dus het blijft hardop denken over zijn eigen abstractie.
EnglishNor should we fall into the trap of seeking a European answer to the abstraction that is Disney culture.
En we moeten ook niet de fout maken om met een Europees antwoord op de abstracte Disney-cultuur te komen.
EnglishAll that time, the world only exists as an abstraction, as they are taught the values of their society.
Al die tijd bestaat de wereld slechts als een abstractie, terwijl ze de waarden van hun maatschappij leren.
EnglishThe paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.
Het paradigma van economische groei is daarentegen een abstractie die in de praktijk weinig betekenis heeft.
EnglishAnd language can't be understood in its abstraction.
En taal kan niet worden begrepen in haar abstractie.
EnglishThe report by Mr Schmid tries to keep sight of the human element behind the abstraction of employment policy.
Het verslag van de heer Schmid probeert achter de abstractie van het werkgelegenheidsbeleid de mens te blijven zien.
EnglishWe have made our position an abstraction.
Wij hebben abstractie gemaakt van ons standpunt.
EnglishThe pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
In de binnenwateren en meren die vaak voor de productie van drinkwater worden gebruikt nemen de schadelijke stoffen steeds meer toe.
EnglishWe have not considered it necessary for the Commission to regulate the very limited abstraction of water for whisky production.
De Commissie achtte het niet nodig regels op te stellen voor de zeer beperkte hoeveelheid water die bij de whiskyproductie gebruikt wordt.
EnglishThat all too often the citizens see Europe as some nebulous abstraction, with no bearing on their daily concerns.
Zij zeggen ons dat de burgers Europa maar al te vaak beleven als iets ontastbaars, als iets vaags dat weinig met hun dagelijkse beslommeringen heeft uit te staan.
EnglishNow that's sort of just a very simple chemical form of life, but when things got interesting was when these drops learned a trick about abstraction.
Nu is dit nog maar een eenvoudige chemische levensvorm, maar het werd interessant toen deze druppels een abstracte truc leerden.
EnglishSo you see, we're navigating the web for the first time as if it's actually a web, not from page-to-page, but at a higher level of abstraction.
We navigeren dus voor het eerst door het web alsof het echt een web is, niet van pagina naar pagina maar op een hoger abstractieniveau.
EnglishIt is also clear that it is not possible to cast all eventualities in regulatory frameworks; instead, a certain level of abstraction is necessary.
Het is ook duidelijk dat niet alle mogelijke constructies in een regelgevend kader zijn in te passen en dat een zeker abstractieniveau noodzakelijk is.
EnglishFaced with such differences, can we really extrapolate universally applicable guidelines without regressing into abstraction and even artificiality?
Als de cijfers dusdanig uiteenlopen, kunnen we dan wel richtsnoeren opstellen die voor alle landen gelden, zonder in een abstracte, en zelfs gekunstelde aanpak te vervallen?
EnglishFor that entire time, the world only exists as an abstraction, as he is taught the values of society, including this notion that their prayers alone maintain the cosmic balance.
Die hele tijd bestaat de wereld enkel als abstractie, terwijl hij de waarden van de samenleving leert inclusief de notie dat alleen hun gebeden de kosmische balans bewaren.
EnglishAmendment No 24 regarding the proposed donation frequency stems from the implicit assumption by the authors that each and every donation is made at the maximum possible abstraction of blood volume.
Amendement 24 betreffende de voorgestelde donatiefrequentie vloeit voort uit de impliciete veronderstelling van de opstellers dat bij elke donatie de maximumhoeveelheid bloed wordt gegeven.