"abstention" in het Nederlands

EN

"abstention" - vertaling Nederlands

EN

abstention {zelfstandig naamwoord}

volume_up
That ruling is tantamount to creating two different forms of abstention.
Een dergelijke regeling leidt ontegenzeggelijk tot twee vormen van onthouding.
In these circumstances a positive abstention seemed to be the right vote.
In deze omstandigheden lijkt een positieve onthouding mij het beste.
Abstention does not normally mean taking a clear position but in this case it does.
Normaal gesproken is onthouding geen duidelijke keuze, maar in dit geval wel.
abstention
volume_up
stemonthouding {de}
This is my view, and the purpose of my abstention was to emphasise that this Parliament would have done better to produce less paper but more substance.
Wat ik hebben willen zeggen, en met mijn stemonthouding heb willen uitdrukken, is dat dit Parlement er beter aan had gedaan minder papier en meer inhoud te produceren.

Voorbeeldzinnen voor "abstention" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I could give further examples of this kind of thing to justify our abstention.
Zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen geven om onze onthouding te rechtvaardigen.
EnglishAbstention does not normally mean taking a clear position but in this case it does.
Normaal gesproken is onthouding geen duidelijke keuze, maar in dit geval wel.
EnglishThat ruling is tantamount to creating two different forms of abstention.
Een dergelijke regeling leidt ontegenzeggelijk tot twee vormen van onthouding.
EnglishThis restriction was the reason for my abstention from voting on these two reports.
Om die reden heb ik mij van stemming over de beide verslagen onthouden.
EnglishI registered an abstention on the final vote on the Berman report.
Tijdens de eindstemming over het verslag-Berman heb ik me onthouden van stemming.
EnglishThat is why our abstention amounts to an additional vote in itself.
Daarom vormt onze onthouding in zekere zin op zichzelf een aanvullende stem.
EnglishIn these circumstances a positive abstention seemed to be the right vote.
In deze omstandigheden lijkt een positieve onthouding mij het beste.
EnglishThe Council did that with fourteen votes in favour and one abstention.
De Raad heeft dat gedaan met veertien stemmen voor en één onthouding.
EnglishThis is a motivated abstention rather than an indifferent one.
Dit is bepaald geen nonchalante beslissing geweest; we hebben daar onze redenen voor.
EnglishHence the reason for my abstention on all the final votes.
Dat is de reden dat ik mij van deelname aan alle eindstemmingen heb onthouden.
EnglishMr President, I am speaking briefly to justify my abstention.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil kort verklaren waarom ik mij heb onthouden.
EnglishIt was adopted by 28 votes in favour, with one abstention.
Het verslag is in de commissie goedgekeurd met 28 stemmen, bij 1 onthouding.
EnglishIn my own committee this report was adopted with 27 votes in favour and one abstention.
In mijn eigen commissie is het betreffende verslag met 27 stemmen vóór bij één onthouding aangenomen.
EnglishThe high level of abstention in the recent European Elections is a genuine cry of alarm.
Het zeer lage opkomstpercentage bij de laatste Europese verkiezingen kan gezien worden als een noodkreet.
EnglishMr President, in the vote I registered an abstention.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb me bij de stemming onthouden.
EnglishThis explains our abstention in the final vote.
We hebben ons daarom bij de eindstemming van stemming onthouden.
EnglishMaybe an abstention can mean a different thing.
Misschien heeft de term onthouding verschillende betekenissen.
EnglishBut an abstention from voting is also a possible way of demonstrating unity in Parliament.
Een onthouding bij de stemming is echter ook een optie om de eensgezinde vastberadenheid van het Parlement te demonstreren.
EnglishYou say that there are different types of abstention.
U zegt dat er verschillende soorten onthoudingen zijn.
EnglishI must point out that this report was approved in committee by 43 votes in favour and one abstention.
Gezegd moet worden dat het onderhavige verslag in commissie werd goedgekeurd met 43 stemmen voor en een onthouding.

Synoniemen (Engels) voor "abstention":

abstention
English