EN

to abstain [abstained|abstained] {werkwoord}

volume_up
to abstain
Mr President, on this report the British Conservatives will abstain.
Mijnheer de Voorzitter, de Britse conservatieven zullen zich onthouden van stemming over dit verslag.
Until that happens, my group will abstain.
In afwachting hiervan zal onze fractie zich onthouden.
On the right to strike, the EPLP has abstained.
Het EPLP heeft zich onthouden van stemming over het stakingsrecht.

Voorbeeldzinnen voor "to abstain" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI shall therefore abstain in the vote on the motion for a resolution before us.
Ik zal mij dus wijselijk onthouden bij de stemming over de voorliggende resolutie.
EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Toch zijn wij genoodzaakt ons voor een aantal amendementen van stemming te onthouden.
EnglishThis is why I personally intend to abstain from the vote on the compromise resolution.
Daarom zal ik mij persoonlijk van stemming over de compromisresolutie onthouden.
EnglishOn these and other grounds, we have decided to abstain on the resolution.
Op deze en andere gronden hebben we besloten om tegen deze resolutie te stemmen.
EnglishFor these reasons it is logical for us to abstain from voting on recital G.
Gezien deze bezwaren ligt het voor de hand dat wij ons van stemming onthouden.
EnglishOur group has decided to abstain from the vote for the following reasons:
Onze fractie heeft besloten zich van stemming te onthouden om de volgende redenen:
EnglishNevertheless, I will not vote in favour of the present resolution: I will abstain.
Nochtans zal ik niet voor de voor ons liggende resolutie stemmen en zal ik mij onthouden.
EnglishI ask you to invite them formally to abstain from signing the agreement.
Ik verzoek u de voorzitters formeel te vragen de overeenkomst niet te ondertekenen.
EnglishI will therefore abstain, with a very heavy heart, on all the final votes.
Daarom zal ik mij met pijn in het hart van alle eindstemmingen onthouden.
EnglishWe have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
, Wij hebben besloten ons te onthouden van stemming over de verslagen-Prets/Pack/Ilvari.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Wij hebben om de bovengenoemde redenen besloten om ons in dezen van stemming te onthouden.
EnglishI personally believe that the decision to abstain was not an expression of indifference.
Persoonlijk ben ik van mening dat deze onthouding geen uiting was van onverschilligheid.
EnglishWe also choose, therefore, to abstain from voting on the three reports.
Wij kiezen er dan ook voor om ons inzake deze drie verslagen van stemming te onthouden.
EnglishWe have chosen to abstain from voting in the final vote on this report.
Wij hebben besloten ons van stemming te onthouden bij de eindstemming over dit verslag.
EnglishMr Corbett says you have the option to abstain, which is a form of participation.
De heer Corbett zegt dat men de keuze heeft om zich te onthouden, wat een vorm van deelname is.
EnglishOn the basis of the above arguments, we decided to abstain in the final vote.
Om deze redenen onthouden wij ons van stemming in de eindstemming.
EnglishThe new rule, however, leaves no option but to abstain on certain reports.
Het nieuwe artikel laat ons echter geen andere keus dan tegen bepaalde verslagen te stemmen.
EnglishWe have therefore chosen to abstain from voting on these points.
Daarom hebben wij besloten om ons te onthouden van stemming over deze punten.
EnglishWe are therefore choosing to abstain from the vote on this report.
Wij zullen ons ten aanzien van dit verslag derhalve van stemming onthouden.
EnglishIt is therefore important that Members do not need to abstain on the vote.
Daarom is het belangrijk vast te stellen dat leden zich niet van stemming hoeven te onthouden.