"absorbed in" in het Nederlands

EN

"absorbed in" - vertaling Nederlands

volume_up
absorbed in {volt.deelw.}
EN

absorbed in {voltooid deelwoord}

volume_up
1. figuurlijk
absorbed in
absorbed in
absorbed in

Voorbeeldzinnen voor "absorbed in" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will be a different Union after it has absorbed eastern European states.
Na de toetreding van de Oost-Europese landen zullen wij een andere Unie hebben.
EnglishInstead, they have simply absorbed the underlying philosophy of the MAI.
In plaats daarvan hebben zij de basisfilosofie die van de MOI uitgaat, geaccepteerd.
EnglishFive of them together absorbed less than 5 % of the ECU 18m budget.
Vijf daarvan ontvingen tezamen minder dan 5 % van de begroting van 18 miljoen ecu.
EnglishThe Harrison report goes on to make other recommendations which need to be absorbed.
Het verslag-Harrison doet vervolgens andere aanbevelingen die wij goed in ons op moeten nemen.
EnglishWe use far-red light, but even that's a problem because it gets absorbed so quickly.
We gebruikten ver-infrarood, maar zelfs dat is een probleem omdat het zo snel geabsorbeerd wordt.
EnglishI believe she has absorbed this important, yet technical subject well.
Ik geloof dat ze zich zeer in deze toch belangrijke maar ook technische materie heeft ingewerkt.
EnglishAnd that was the message that I absorbed when I was in med school.
Dat was de boodschap die ik meekreeg toen ik medicijnen studeerde.
EnglishSo we put in dogs mating, and, you know, we're watching it, and she's totally absorbed.
Dus zoeken we op 'honden' en 'voortplanting' en weet je, we zitten te kijken en ze gaat er helemaal in op.
EnglishThe policy mix to be applied should specifically allow this capacity to be fully absorbed.
Daarbij gaat het niet alleen om ongebruikte arbeidskrachten, maar ook om nieuwe bronnen van werkgelegenheid.
EnglishCan such an amount be absorbed and is the Commission capable of managing this extra money effectively?
Laat de absorptiecapaciteit dat toe en is de Commissie in staat om deze extra gelden goed te beheren?
EnglishWe are convinced this decline can be absorbed.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze teruggang ook kan worden opgevangen.
EnglishIt will not do for the profits to be absorbed by the private sector and the losses to be borne by society.
Het gaat niet aan dat winsten worden geprivatiseerd en verliezen op de samenleving worden afgewenteld.
EnglishSecondly, as regards your proposal to channel funds that are not absorbed to other Member States.
Ten tweede werd voorgesteld de door een lidstaat niet uitgegeven middelen door te schuiven naar andere lidstaten.
EnglishI certainly absorbed the messages of Biarritz and I was encouraged by the things that occurred there.
Ik heb de boodschappen van Biarritz zeker ter harte genomen en ik ben bemoedigd door de gebeurtenissen aldaar.
EnglishThey were independent in 1917, then absorbed into the Soviet Union, and now they are independent again.
Zij waren onafhankelijk in 1917, daarna werden ze ingelijfd in de Sovjetunie, ze zijn opnieuw onafhankelijk.
EnglishSecondly, the social consequences should not be absorbed by the European Union, but by the Member States.
Ten tweede moeten de sociale gevolgen niet door de Europese Unie maar door de lidstaten opgevangen worden.
EnglishThis type of unemployment linked to the current economic climate could be absorbed only by more vigorous growth.
Een dergelijke conjuncturele werkloosheid zou slechts door een krachtiger groei kunnen worden geabsorbeerd.
EnglishBut the weird thing is, we have not absorbed this lesson 150 years later; none of us really believes this.
We zitten in de vezels, de stof van het leven. ~~~ Het rare is dat we deze les 150 jaar later nog niet verteerd hebben.
EnglishYou may say that they even have to go a step further where the whole corpus of European Union legislation has to be absorbed as well.
Die landen moeten nu nog wat meer doen omdat ze ook de gehele EUwetgeving moeten absorberen.
EnglishEqually, Objective 5b - which covers rural and island areas - is to be absorbed into Objective 2.
Op dezelfde manier zal men doelstelling 5b, die betrekking heeft op steun aan het platteland en de scherenkust, opnemen in doelstelling 2.

Vergelijkbare vertalingen voor "absorbed in" in Nederlands

absorbed werkwoord
in voorzetsel
to take in werkwoord
to fill in werkwoord
to put in werkwoord
to give in werkwoord
to fit in werkwoord