EN

to absorb [absorbed|absorbed] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
In the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
De vangspiraal moet zo rekbaar zijn om de impact van de aanvliegende prooi te absorberen.
And he showed that gasses such as CO2 absorb heat, thus acting like a blanket warming Earth's surface.
Hij toonde aan dat gassen zoals CO2 hitte absorberen, en zo als een deken werken die het Aardoppervlak opwarmt.
So if I was to walk outside in the rain wearing this dress today, I would immediately start to absorb huge amounts of water.
Als ik buiten in de regen deze kleding zou dragen, zou ik onmiddellijk hopen water gaan absorberen.
The main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Het belangrijkste is dat de desbetreffende organisaties beschikken over de nodige capaciteit om de financiële steun te absorberen.
As for the commercial need, it is extraordinary that this argument should be used when it is internal national consumption that absorbs most of the production.
Wat de commerciële noodzaak betreft, is het toch vreemd dat hierop wordt gehamerd terwijl het leeuwendeel van de productie intern wordt geconsumeerd.
We have indications, which we have to take seriously, that Lebanon does not by any means possess the capacity to absorb, consume, slaughter or process this number of animals itself.
Wij hebben serieuze aanwijzingen dat dit land bij lange na niet over de capaciteit beschikt om deze hoeveelheid vlees op te nemen, te consumeren, te slachten of zelfs maar te verwerken.
In the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
De vangspiraal moet zo rekbaar zijn om de impact van de aanvliegende prooi te absorberen.
And he showed that gasses such as CO2 absorb heat, thus acting like a blanket warming Earth's surface.
Hij toonde aan dat gassen zoals CO2 hitte absorberen, en zo als een deken werken die het Aardoppervlak opwarmt.
So if I was to walk outside in the rain wearing this dress today, I would immediately start to absorb huge amounts of water.
Als ik buiten in de regen deze kleding zou dragen, zou ik onmiddellijk hopen water gaan absorberen.
to absorb
to absorb
to absorb
to absorb
to absorb
to absorb
2. figuurlijk
to absorb

Voorbeeldzinnen voor "to absorb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAccording to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Een rapport van de Wereldbank stelt dat dit bedrag geabsorbeerd kan worden.
EnglishThe more customers can be reached, the easier it is to absorb these costs.
Hoe meer klanten men bereikt, hoe gemakkelijker men die kosten kan spreiden.
EnglishThis will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Om deze overgang soepel te laten verlopen is er zorgvuldig en intensief bestuur nodig.
EnglishBy invisible, I mean it doesn't absorb in the electromagnetic spectrum.
Met onzichtbaar bedoel ik dat het niet absorbeert in het elektromagnetisch spectrum.
EnglishFirstly, does the European Union have the capacity to absorb these countries?
Ten eerste: is de opnamecapaciteit van de Europese Unie groot genoeg om deze landen op te nemen?
EnglishRetailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Detailhandelaars en anderen in de toeleveringsketen vangen de invoerrechten naar verwachting op.
EnglishIn the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
De vangspiraal moet zo rekbaar zijn om de impact van de aanvliegende prooi te absorberen.
EnglishCurrently the CAP continues to absorb half the EU budget.
Op dit moment slokt het GLB de helft van de communautaire begroting op.
EnglishI was also inspired by Walt Whitman, who wanted to absorb America and have it absorb him.
Ik werd ook geïnspireerd door Walt Whitman, die Amerika in zich op wilde nemen en opgenomen wilde worden.
EnglishI fear greatly that this confusion has increased in relation to the capacity to absorb it.
Ik vrees ten zeerste dat de verwarring ten aanzien van het opnamevermogen alleen maar groter is geworden.
EnglishOf course Europe cannot absorb all of the world’ s misery.
Natuurlijk kan Europa niet alle miserie van de wereld opvangen.
EnglishA single day of war between two European countries would absorb the whole Community budget.
De hele communautaire begroting zou worden opgeslorpt door een enkele dag oorlog tussen twee Europese landen.
EnglishWe suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
We stellen dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om verhogingen op effectieve en efficiënte wijze op te vangen.
EnglishThe plants concerned absorb CO2 corresponding to the CO2 released on combustion.
De planten nemen een hoeveelheid koolstofdioxide op die overeenkomt met de koolstofdioxide die vrijkomt bij de verbranding.
EnglishAnd he showed that gasses such as CO2 absorb heat, thus acting like a blanket warming Earth's surface.
Hij toonde aan dat gassen zoals CO2 hitte absorberen, en zo als een deken werken die het Aardoppervlak opwarmt.
EnglishAnd in these cavities, these micro-cavities form, and as they fuse soils, they absorb water.
EnglishThe main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Het belangrijkste is dat de desbetreffende organisaties beschikken over de nodige capaciteit om de financiële steun te absorberen.
EnglishOf course we congratulate these countries on their capacity to absorb funds for research and technological development.
Ons aller doel moet zijn in de Europese Unie een evenwichtige ontwikkeling tot stand te brengen.
EnglishThis is not a negligible amount, and we are attempting to measure out this aid to suit the local capacity to absorb it.
Dat is niet niks en wij proberen deze hulp af te stemmen op de plaatselijke ' opnamecapaciteit '.
EnglishBut I can absorb them if I become more productive.
Maar als ik productiever ben, kan ik ze compenseren.

Synoniemen (Engels) voor "absorbent":

absorbent
absorbing