"absolutely not" in het Nederlands

EN

"absolutely not" - vertaling Nederlands

EN

absolutely not

volume_up
I have absolutely no idea of what the British Government's view is on this issue.
Ik weet absoluut niet wat de Britse regering hiervan denkt.
This report contains quite a few proposals that we absolutely cannot support.
--Dit verslag bevat diverse voorstellen die wij absoluut niet kunnen steunen.
We feel that the ceiling for the budget must absolutely not be exceeded.
Wij zijn van mening dat het plafond van de begroting absoluut niet overschreden mag worden.

Voorbeeldzinnen voor "absolutely not" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMay I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
Laat ik ook duidelijk zeggen dat ik absoluut voor een multi-etnisch Kosovo ben.
EnglishIf we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
EnglishThere were a few things that appeared not to be organised absolutely perfectly.
Er waren een paar dingen die niet helemaal perfect georganiseerd leken te zijn.
EnglishI believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
Ik denk dat geen enkele berekening juist is als men uiterst nauwkeurig wil zijn.
EnglishThere is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
Turkije dient zich ten volle bewust te worden van dit ondubbelzinnige gegeven.
EnglishThe fact is that, internationally, the price competition is absolutely ruthless.
Immers, internationaal is er bij uitstek sprake van een keiharde prijsconcurrentie.
EnglishMr Martin, you are absolutely correct and this is certainly the right path to take.
Geachte afgevaardigde, u hebt absoluut gelijk en dat is inderdaad de juiste weg.
EnglishI absolutely agree with the framework of principles which he has set out for us.
Ik kan mij volledig vinden in het zojuist door hem geschetste kader met beginselen.
EnglishI am absolutely delighted about this, and many speakers have made the same point.
Meerdere sprekers hebben hierop gewezen en ook ik vind dit een zeer heuglijk feit.
EnglishIf it has been going on, which I doubt, it is an absolutely reprehensible matter.
Als het is gebeurd, wat ik betwijfel, is dit ethisch gezien zeer afkeurenswaardig.
EnglishIt is absolutely essential that we should make these flows of funds transparent.
Het is absoluut van groot belang dat wij die financiële stromen inzichtelijk maken.
EnglishHe is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
Hij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.
EnglishThe first part of paragraph 10 which we support makes that absolutely clear.
Het eerste deel van paragraaf 10, dat we steunen, maakt dat volstrekt duidelijk.
EnglishAnd I'll tell you why we need to change it, but we absolutely have to change it.
Ik zal je vertellen waarom we die moeten veranderen, maar dat het moet, is een feit.
EnglishIt is absolutely essential that you fulfil the promise you made on this point.
Het is absoluut nodig dat u de belofte die u op dat punt gedaan heeft, waar maakt.
EnglishThe honourable Member is absolutely right to bring that to the Council's attention.
De geachte afgevaardigde brengt dit zeer terecht onder de aandacht van de Raad.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have come to an absolutely decisive point.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, dit is nu een heel belangrijk punt.
EnglishThe same cannot be said for this directive which we had absolutely no need of.
Van deze richtlijn kun je dat bepaald niet zeggen: niemand die erop zat te wachten.
EnglishWill absolutely the same criteria apply to Serbia-Montenegro as to Croatia?
Zullen voor Servië-Montenegro precies dezelfde criteria gelden als voor Kroatië?
EnglishI have to say that I regard this opting-out arrangement as absolutely absurd.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik deze -mogelijkheid volstrekt absurd vind.

Vergelijkbare vertalingen voor "absolutely not" in Nederlands

not bijwoord
absolutely bijwoord