"absolute must" in het Nederlands

EN

"absolute must" - vertaling Nederlands

EN

absolute must {zelfstandig naamwoord}

volume_up
absolute must
volume_up
absolute vereiste {de}

Voorbeeldzinnen voor "absolute must" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFood safety must take absolute priority over feedingstuffs in all our discussions.
Bij elke discussie over diervoeder moet de voedselveiligheid absolute voorrang krijgen.
EnglishEuropean and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
Europese én transatlantische samenwerking bij ruimteactiviteiten is absoluut een vereiste.
EnglishThe involvement of the outside world, the Commission and Council, is an absolute must.
Een betrokken buitenwereld, Commissie en Raad, is daarbij zeker een must.
EnglishProper support of the euro process by the national governments is an absolute must.
Een goede begeleiding van het europroces door de nationale overheden is absoluut noodzakelijk.
EnglishThat is why an Internet site " Youth for Europe " is an absolute must.
Een Internetsite " Jongeren voor Europa " is dan ook een absolute must.
EnglishFurther to this, absolute priority must be given to the economic reforms.
Bovendien moet de economische hervorming absoluut voorrang krijgen.
EnglishSo our rejection of the use of violence to achieve such ends must be absolute.
Wij moeten het gebruik van geweld om bepaalde doelstellingen te bereiken dan ook volledig verwerpen.
EnglishWe consider that such a policy will be an absolute must.
Wij zijn echter van mening dat een dergelijk beleid absoluut noodzakelijk is.
EnglishHowever, we believe that, in the context of this debate, the absolute priority must be to provide education.
Ook kunnen wij de opsplitsing van de mensenrechten in dit verslag niet accepteren.
EnglishConsumer protection must have absolute priority in all measures regarding food safety.
De bescherming van de consument dient in alle maatregelen inzake voedselveiligheid absolute prioriteit te hebben.
EnglishBut above all, fighting fraud is an absolute must.
Maar vooral de strijd tegen de fraude is een absolute must.
EnglishOf course international intervention was an absolute must, an obligation, and we did not do what was necessary.
Natuurlijk was internationale interventie een absolute must, een verplichting en dat hebben wij niet gedaan.
EnglishOne thing must be clear: food safety and consumer protection must have absolute priority.
Een ding moet duidelijk zijn: de veiligheid van levensmiddelen en de bescherming van de consumenten moeten op de eerste plaats komen.
EnglishWe must give absolute priority to combating organised crime, as both the rapporteurs say.
Aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit moet absolute prioriteit worden toegekend, dat stellen de beide rapporteurs ook.
EnglishIt is our opinion that absolute priority must be given on the one hand to ensuring that hake stocks recover.
Wij zijn van mening dat we enerzijds absolute prioriteit moeten geven aan het weer op peil brengen van het stokvisbestand.
EnglishIn other words, flexibility is an absolute must, and lifelong learning - constant relearning - is a necessity.
Dat wil zeggen dat flexibiliteit een absolute must is en een levenslang leren, een voortdurende omscholing is noodzakelijk.
EnglishIt should be reiterated that, while Member States must help each other, each State must retain absolute control of its borders.
Ik onderstreep echter nogmaals dat landen elkaar moeten helpen, maar ieder land moet baas blijven over zijn eigen grenzen.
EnglishI would add, however, that the protection of children and adolescents against certain abuses must be absolute.
Toch zou ik hieraan willen toevoegen dat de bescherming van kinderen en adolescenten tegen een aantal misstanden allesomvattend dient te zijn.
EnglishHowever, they insist that national governments must retain absolute sovereignty over foreign and defence policy.
Zij zijn echter van mening dat de nationale regeringen hun absolute soevereiniteit over het buitenlands en veiligheidsbeleid dienen te behouden.
EnglishDual pricing during the transition period is an absolute must, and should not be optional as envisaged in the report.
In de overgangsperiode is de dubbele prijsaanduiding een absolute must en dit mag niet, zoals in het verslag wordt voorgesteld, facultatief zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "absolute must" in Nederlands

must werkwoord
Dutch
absolute bijvoeglijk naamwoord