EN

absolute {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Absolute freedom of religion is impossible, as is absolute equality.
Een absolute vrijheid van godsdienst kan niet bestaan, evenmin als absolute gelijkheid.
This is as important as sticking to the line of giving prevention absolute priority.
Dit is net zo belangrijk als vasthouden aan de gedragslijn volgens welke preventie absolute prioriteit heeft.
But above all, fighting fraud is an absolute must.
Maar vooral de strijd tegen de fraude is een absolute must.
NL

absolute {onzijdig}

volume_up
absolute
Een absolute vrijheid van godsdienst kan niet bestaan, evenmin als absolute gelijkheid.
Absolute freedom of religion is impossible, as is absolute equality.
Dit is net zo belangrijk als vasthouden aan de gedragslijn volgens welke preventie absolute prioriteit heeft.
This is as important as sticking to the line of giving prevention absolute priority.
Maar vooral de strijd tegen de fraude is een absolute must.
But above all, fighting fraud is an absolute must.

Voorbeeldzinnen voor "absolute" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishI'm not going to do what I planned to do, and I put myself into absolute panic.
Ik doe niet wat ik van plan was te doen, en ik breng mezelf in absolute paniek.
EnglishThe second absolute priority for economic policy is the challenge of employment.
Een tweede absolute prioriteit in het economisch beleid is de werkgelegenheid.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Het voorzorgsbeginsel in geen overbodige luxe, het is een absolute noodzaak.
EnglishIt's also very cold out there -- less than three degrees above absolute zero.
Het is daar ook erg koud -- minder dan drie graden boven het absolute nulpunt.
EnglishThe sum of EUR 200 million proposed by Glenys Kinnock is an absolute minimum.
De 200 miljoen euro die mevrouw Kinnock voorstelt, zijn een absoluut minimum.
EnglishThere is no absolute truth, there are no clear models for how we are to proceed.
Er is geen absolute waarheid, er zijn geen duidelijke modellen voor de verdere aanpak.
EnglishIf it is the majority under Article 138b, it must be an absolute majority.
Als dat de meerderheid van artikel 138 B is, dan is het de absolute meerderheid.
EnglishThe organisation of the external borders of the Union is an absolute necessity.
Het is absoluut noodzakelijk de regeling van de buitengrenzen van de Unie te regelen.
EnglishOver the last decade, the number of women living in absolute poverty has risen.
De ongelijkheid van man en vrouw is daarmee een grote hinderpaal voor de ontwikkeling.
EnglishCombating poverty must become an absolute political priority in the European Union.
De bestrijding van de armoede moet de eerste prioriteit van de Europese Unie worden.
EnglishClimate protection really must be our absolute top priority, particularly now.
De bescherming van het klimaat zou juist nu de allerhoogste prioriteit moeten hebben.
EnglishThis is an absolute miracle, much harder to explain than the Grand Canyon.
Dit is een absoluut mirakel, veel moeilijker uit te leggen dan de Grand Canyon.
EnglishIt is not presumptuousness, it is not arrogance, it is an absolute necessity!
Dat is geen aanmatiging of superioriteitsgevoel maar een dringende noodzaak.
EnglishWe have to remember that information technology is a tool, not an absolute value.
Men mag niet vergeten dat informatietechnologie een instrument is en geen doel op zich.
EnglishSubsequently, the aid figures will need to correlate with the absolute numbers.
Vervolgens zullen de steunbedragen een relatie moeten hebben met de absolute aantallen.
EnglishThe presidency's commitment to consultation and dialogue remains absolute.
Het voorzitterschap blijft zich onvoorwaardelijk inzetten voor overleg en dialoog.
EnglishI still, to this day, stand in absolute awe of what I see when I make these dives.
Tot op deze dag, heb ik groots ontzag voor wat ik zie tijdens deze duiken.
EnglishSo I regard it as an absolute necessity to come up with a different kind of action.
Daarom vind ik het meer dan nodig dat er nieuwe maatregelen worden genomen.
EnglishThere is not the slightest doubt that in this case no absolute majority is required.
Het lijdt geen enkele twijfel dat in dit geval geen absolute meerderheid is vereist.

Synoniemen (Engels) voor "absolute":

absolute