EN

absent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I look around the Chamber and see that many Members are absent.
Ik kijk om me heen in het Parlement en ik zie dat er vele parlementsleden afwezig zijn.
You are here today, and Tony Blair is again absent.
U bent vandaag hier - Tony Blair is opnieuw afwezig.
Absent from this list, and absent from any discussions of happiness, are happiness in another's happiness.
Afwezig in deze lijst en afwezig in alle discussies over geluk, is geluk om andermans geluk.
absent
That is what we are employed for, to work here and not to be absent.
Wij zijn gekozen om hier te komen werken en niet om hier weg te blijven.
While I was absent from Iran, the Islamic Revolution had descended on Iran and had entirely transformed the country from Persian to the Islamic culture.
Terwijl ik weg was uit Iran, was de Islamitische Revolutie over Iran gekomen en had ze het hele land omgevormd van een Perzische naar een Islamitische cultuur.
I agree with Mrs Maij-Weggen that it is regrettable that Minister Pronk is absent from this debate on Mr McGowan's excellent report.
Ik ben het met mevrouw Maij-Weggen eens dat ik inderdaad minister Pronk mis in deze beraadslaging over het uitstekend verslag van de heer McGowan.
absent (ook: MIA)
NL

absent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "absent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn conclusion, I would like to extend my congratulations to the absent Mr Gahrton.
Ik zou ter afronding de hier niet aanwezige heer Gahrton willen gelukwensen.
EnglishWhy, when each individual country can opt to be absent with regard to these?
Maar waarom eigenlijk, als elk afzonderlijk land wat dit betreft een opt-out heeft?
EnglishThat applies to everyone who was absent from the Chamber when I called their names.
Dat geldt overigens voor iedereen die niet hier aanwezig was toen ik hun naam afriep.
EnglishLast night during the debate on the oral question the Council was absent.
Gisteravond, gedurende de discussie over de mondelinge vraag was de Raad afwezig.
EnglishConfidence cannot be created to order, and it is absent at the present time.
Vertrouwen laat zich niet bij decreet uitvaardigen en op dit moment schort het eraan.
EnglishBut since I was absent during the last debate, I would like to come back to it.
Maar gezien mijn afwezigheid tijdens het vorige debat kom ik nog even terug op dat debat.
EnglishSadly, it is also capable of causing grave disappointment when such qualities are absent.
Helaas kan zij ook ontgoocheling veroorzaken wanneer die eigenschappen ontbreken.
EnglishThe whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
De voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het acquis communautaire is niet voorhanden.
EnglishAnd a big part of the work that is sort of absent in this context is text.
Een belangrijk deel van het werk dat afwezig is in deze context, is tekst.
EnglishHaving my target audience absent really makes this rather difficult.
Wanneer degene ontbreekt die je wilt aanspreken, is het toch echt wat moeilijk.
EnglishEvery time there is a serious situation, Europe seems to be absent.
Als de situatie ernstig en spannend wordt, schijnt Europa altijd terzijde te blijven.
EnglishThat is what we are employed for, to work here and not to be absent.
Wij zijn gekozen om hier te komen werken en niet om hier weg te blijven.
EnglishYesterday I spoke on the budget but it appears as though I was absent.
Gisteren heb ik gesproken in het debat over de begroting en hier staat dat ik afwezig was.
EnglishIn business, women are largely absent from executive positions.
In het bedrijfsleven bekleden vrouwen nagenoeg geen leidinggevende functies.
EnglishFor many years we have been absent when that country needed us.
Wij hebben het jarenlang, te lang laten afweten toen het land ons nodig had.
EnglishI noted that a good many MEPs were absent from the conciliation procedure.
Mij is gebleken dat tijdens de bemiddeling de absentie van Europarlementariërs nogal groot was.
EnglishI look around the Chamber and see that many Members are absent.
Ik kijk om me heen in het Parlement en ik zie dat er vele parlementsleden afwezig zijn.
EnglishAnd as you are well informed, you will see that the Council is clearly absent.
Het zal u daarom niet zijn ontgaan dat de Raad afwezig is.
EnglishFrom Pakistan to Uzbekistan, Tajikistan and Russia, Europe is yet again absent.
In Pakistan, Oezbekistan, Tadzjikistan en Rusland blinkt Europa eens te meer uit door zijn afwezigheid.
EnglishBut the voices of women are absent when it comes to taking key decisions and setting priorities.
Maar de stem van de vrouw ontbreekt bij belangrijke beslissingen en prioriteitstellingen.

Synoniemen (Engels) voor "absent":

absent