Voorbeeldzinnen voor "to abrogate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishParliament cannot abrogate its responsibilities as a budgetary authority.
Het Parlement mag geen afstand doen van zijn verantwoordelijkheden als begrotingsautoriteit.
EnglishThere is therefore nothing to abrogate.
EnglishCrimes are thus being used to abrogate international law, which is part of civilisation's cultural riches.
Dat betekent dat misdaden worden gebruikt om het internationaal recht, dat een cultuurgoed van onze beschaving is, buiten werking te stellen.
EnglishI do not think that anybody in the Commission should think that the MEPs in this Parliament are going to abrogate their duties.
Ik geloof dan ook niet dat er binnen de Commissie iemand van mening is dat de leden van dit Parlement hun plicht zullen verzaken.
EnglishFurthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Voorts heb ik onlangs vernomen dat Afghanistan niet van plan is het strafrecht volgens de sharia, inclusief steniging wegens overspel, af te schaffen.
EnglishMr President, the Government of Venezuela is intending to abrogate two laws, which will allow mining and logging to resume in the Amazonas rainforest.
Voorzitter, de regering van Venezuela is van plan twee verordeningen te schrappen, die de mijnbouw en de houtkap in het regenwoud van Amazonië weer mogelijk maken.
EnglishProper application of subsidiarity means that normally the so-called 'lower echelons ' consider which powers they wish to abrogate to the higher echelon.
In een welbegrepen subsidiariteittoespassing moeten normalerwijze de zogenaamd " lagere echelons " overwegen wélke bevoegdheden zij aan het hogere echelon willen afstaan.
EnglishGovernments must understand that if they sign treaties then they must either abrogate them as sovereign states or abide by their terms in a rule of law.
Regeringen moeten begrijpen dat wanneer ze verdragen ondertekenen, ze ofwel deze als soevereine staat moeten intrekken ofwel zich als rechtsstaat moeten houden aan de bepalingen ervan.
EnglishThe Council wanted to abrogate Parliament’ s position on non-payment, suggesting it was an ethical question outside the competence of the EU.
De Raad wilde het standpunt van het Parlement over de niet-vergoeding verwerpen door erop te wijzen dat dit als zogeheten ethische kwestie buiten de regelgevingsbevoegdheid van de Europese Unie valt.
EnglishIf we want to abrogate our support of the one-China policy we followed in the past, we should do so directly, rather than by hiding it within paragraph 35 on the WHO.
Als we onze steun voor het ' één China'-beleid dat we in het verleden hebben gevoerd, willen intrekken, moeten we dat openlijk doen en niet stiekem via paragraaf 35 over de WHO.

Synoniemen (Engels) voor "abrogation":

abrogation