"above the law" in het Nederlands

EN

"above the law" - vertaling Nederlands

EN

above the law [idioom]

volume_up
above the law
volume_up
boven de wet [idi.]
Furthermore, the Court of Auditors must realise that it is not above the law itself.
Verder moet de Rekenkamer zich realiseren dat zij zelf niet boven de wet staat.
Corporations like Umbrella think they're above the law.
Ondernemingen zoals Umbrella denken dat ze boven de wet staan.
Whatever we think of the contents of a particular budget line, we are not above the law.
Wat we ook mogen vinden van de inhoud van een bepaalde begrotingspost, we staan niet boven de wet.

Voorbeeldzinnen voor "above the law" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFurthermore, the Court of Auditors must realise that it is not above the law itself.
Verder moet de Rekenkamer zich realiseren dat zij zelf niet boven de wet staat.
EnglishIf being a super power means being above the law, then we are clearly on the wrong track.
Als super power gelijk is aan boven de wet staan dan zijn we duidelijk op de verkeerde weg.
EnglishThis elite deems itself above the law that applies to others.
Die elite denkt dat zij boven de wetten staat die wel voor anderen gelden.
EnglishWhatever we think of the contents of a particular budget line, we are not above the law.
Wat we ook mogen vinden van de inhoud van een bepaalde begrotingspost, we staan niet boven de wet.
EnglishCorporations like Umbrella think they're above the law.
Ondernemingen zoals Umbrella denken dat ze boven de wet staan.
EnglishBut the most disturbing aspect of all is that Europol officers will, in effect, be above the law.
Wat ons echter het meest dwars zit is dat de functionarissen van Europol feitelijk boven de wet komen te staan.
EnglishNo one, no person and no State, is above the law.
Niemand, geen enkele staat is boven het recht verheven.
EnglishBut the Commission is not above the law.
EnglishThe military was above the law.
EnglishFreedom also means being entitled to live in a society where there is effective intervention against those who consider themselves to be above the law.
Vrijheid betekent ook het recht om te leven in een maatschappij die effectief ingrijpt wanneer iemand zich boven de wet stelt.
EnglishIn resorting to unilateral action the United States is setting itself above the law and resorting to the principle of 'might is right '.
Door hun toevlucht te nemen tot unilaterale actie stellen de Verenigde Staten zich boven de wet en hangen zij het beginsel van " het recht van de sterkste " aan.
EnglishBut - and here I am appealing to those fellow Members of the PPE-DE who are present - in that case we must be honest and not place people above the law.
Maar, - en dan richt ik me tot de collega's van de EVP, voor zover aanwezig - dan moeten we wel eerlijk zijn en niet mensen boven de wet verheffen.
EnglishAmerica should not exploit its military superiority to impose its political will on the rest of the world and to place itself above international law.
Amerika mag zijn militaire overwicht niet gebruiken om de rest van de wereld een politiek dictaat op te leggen en zichzelf boven het volkenrecht te plaatsen.
EnglishI should like to say to Mr Corbett that a Member of the European Parliament has never been above the law, even if these Rules of Procedure are not changed.
Ter attentie van de heer Corbett merk ik op dat een Europees afgevaardigde nooit boven de wet heeft gestaan, ook als het Reglement niet in die zin wordt gewijzigd.
EnglishThe result is that Brussels has become submerged in a sea of waste, just like all the institutions that are not controlled and that believe themselves to be above the law.
Het resultaat hiervan is dat Brussel verzinkt in een poel van wanbeheer, zoals alle niet-gecontroleerde instellingen die denken dat ze boven de wet staan.
EnglishMr President, last week ’ s gem in this place was that Europol be given fresh powers to police Euroland whilst Europol itself was placed above the law.
Mijnheer de Voorzitter, het juweeltje van vorige week was hier dat Europol nieuwe bevoegdheden zou krijgen om toezicht uit te oefenen op Euroland, terwijl Europol zelf boven de wet werd geplaatst.

Vergelijkbare vertalingen voor "above the law" in Nederlands

law zelfstandig naamwoord
the lidwoord
above voorzetsel