"above-mentioned" in het Nederlands

EN

"above-mentioned" - vertaling Nederlands

EN

above-mentioned {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
above-mentioned
We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.
Wegens bovengenoemd conflict hebben wij ons ten aanzien van dit verslag van stemming onthouden.
For the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Wij hebben om de bovengenoemde redenen besloten om ons in dezen van stemming te onthouden.
I have therefore chosen to vote against the two above-mentioned reports.
Ik heb daarom besloten tegen de twee bovengenoemde verslagen te stemmen.

Voorbeeldzinnen voor "above-mentioned" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have therefore chosen to vote against the above-mentioned report in its entirety.
Daarom hebben we besloten tegen het bovengenoemde verslag in zijn geheel te stemmen.
EnglishThe answer is nowhere near as favourable as the effects mentioned above.
Het antwoord is lang niet zo positief als de hierboven genoemde effecten.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Wij hebben om de bovengenoemde redenen besloten om ons in dezen van stemming te onthouden.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to vote against the motion for a resolution.
Wij hebben om bovenstaande redenen besloten om tegen de ontwerpresolutie te stemmen.
EnglishI have therefore chosen to vote against the two above-mentioned reports.
Ik heb daarom besloten tegen de twee bovengenoemde verslagen te stemmen.
EnglishWe have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.
Wegens bovengenoemd conflict hebben wij ons ten aanzien van dit verslag van stemming onthouden.
EnglishBoth of these above-mentioned reports have been transmitted to Parliament.
Beide hierboven vermelde verslagen zijn naar het Parlement gezonden.
EnglishWe Moderates are therefore voting against the above-mentioned report.
De Zweedse conservatieven stemmen daarom tegen het onderhavige verslag.
EnglishThe directive at present being finalised is an adequate response to the above-mentioned problems.
De nu vast te stellen richtlijn pakt de bovengenoemde problemen adequaat aan.
EnglishIn this context, charges of 4 % and above have been mentioned.
Ook in die context is gesproken over effectieve kosten van 4 procent en meer.
EnglishFor the above mentioned reasons I have decided not to vote for the proposal.
Op grond van het bovenstaande heb ik tegen het verslag gestemd.
EnglishThis point therefore merits attention in the evaluation mentioned above.
In de genoemde evaluatie verdient dit punt dan ook aandacht.
EnglishFor the above-mentioned reasons, I have voted against the report in today’ s vote.
Daarom heb ik hier vandaag tegen het verslag gestemd.
EnglishThis decision goes against the ILO Conventions mentioned above.
Deze beslissing is strijdig met de bovenvermelde IAO-verdragen.
EnglishWe are planning to use the EU's Structural Funds to address the above-mentioned issues.
Wij zijn van plan een beroep te doen op de structuurfondsen van de EU om de genoemde kwesties aan te pakken.
EnglishTo what extent is the Greek Government meeting the undertakings it gave regarding the above-mentioned matters?
In welke mate zijn de bovenstaande toezeggingen van de Griekse regering reeds verwezenlijkt?
EnglishThe above-mentioned framework also provides that any existing operating aid should progressively disappear.
Bovengenoemde kaderwet bepaalt ook dat bestaande bedrijfssteun geleidelijk aan dient te verdwijnen.
EnglishI should like the Council and the Commissioner to indicate whether we can agree on the above-mentioned approach.
Graag verneem ik van de Raad en de commissaris of we het eens kunnen worden over voornoemde aanpak.
EnglishDespite the fact that the report contains many good proposals we cannot vote for it for the above mentioned reasons.
Hoewel het verslag veel goede voorstellen bevat, kunnen wij het om bovengenoemde redenen niet steunen.
EnglishThe policy on CO2 reduction should not prejudice the efforts to cut down on the above-mentioned emissions.
Het beleid inzake CO2-reductie mag niet ten koste gaan van de inspanningen om bovengenoemde emissies te reduceren.

Synoniemen (Engels) voor "above-mentioned":

above-mentioned

Vergelijkbare vertalingen voor "above-mentioned" in Nederlands

mentioned werkwoord
mentioned bijvoeglijk naamwoord
Dutch
above voorzetsel