"above all else" in het Nederlands

EN

"above all else" - vertaling Nederlands

EN

above all else {bijwoord}

volume_up
For that above all else, Prime Minister, this whole Parliament congratulates and thanks you.
Vooral daarom feliciteert en dankt het hele Parlement u, mijnheer de eerste minister.
Above all else, morality means independence.
Moraal wil ook - en eigenlijk vooral - zeggen onafhankelijkheid.
Above all else, both its text and its rules have become simpler and more comprehensible.
Vooral de tekst en de regels zijn eenvoudiger en begrijpelijker geworden.
above all else
But above all else, by talking to the gangsters themselves.
Maar bovenal door met de gangsters zelf te praten.
Kosovo showed us four things above all else.
Kosovo heeft ons bovenal vier dingen duidelijk gemaakt.
Bovenal, wie betaalt ervoor?

Voorbeeldzinnen voor "above all else" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
Wij hebben steeds gezegd: voor alles blijven streven naar een politieke oplossing.
EnglishIt is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
We zijn vastbesloten om boven alles absolute veiligheid te kunnen garanderen.
EnglishAbove all else, they must be provided with sufficient financial resources.
Voor alles zouden we die moeten voorzien van voldoende begrotingsmiddelen.
EnglishAbove all else, both its text and its rules have become simpler and more comprehensible.
Vooral de tekst en de regels zijn eenvoudiger en begrijpelijker geworden.
EnglishFor that above all else, Prime Minister, this whole Parliament congratulates and thanks you.
Vooral daarom feliciteert en dankt het hele Parlement u, mijnheer de eerste minister.
EnglishHowever, what is most important is that the needs of the children are placed above all else.
De belangen van de kinderen moeten voorrang krijgen boven al het andere.
EnglishCompanies are most concerned by globalization, above all else.
Ze worden in de eerste plaats met de mondialisering van de economie geconfronteerd.
EnglishAbove all else, I am grateful to our rapporteurs, Mr Manders and Mrs Niebler, for the work they have done.
Mijn dank gaat vooral uit naar de rapporteurs Manders en Niebler voor hun werk.
EnglishSustainable fish is, above all else, fish that is not being over-fished.
Duurzame vis is allereerst vis die niet wordt overbevist.
EnglishI think it is that above all else that I remember, myself, from the Commission's predictions.
Ik denk dat het vooral dat is wat ik, mijnerzijds, uit de prognoses van de Commissie zal onthouden.
EnglishAbove all else, we must bring Europe together and reconcile it, both morally and intellectually.
Wij moeten Europa met name op het morele en mentale vlak dichter bij elkaar brengen en verzoenen.
EnglishAbove all else, the way ahead through multilateral agreements must be kept open for as long as possible.
Allereerst moet de weg naar multilaterale akkoorden zolang mogelijk open worden gehouden.
EnglishWhen they come to the ballot box the people of Ireland will be asked above all else to vote for peace.
De bewoners van Ierland zullen in de eerste plaats worden verzocht voor de vrede te stemmen.
EnglishBecause the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed.
Want de algoritmes van Wall Street zijn boven alles afhankelijk van één factor, en dat is snelheid.
EnglishMadam President, the one thing the Tampere Summit needs above all else is the political will of the Member States.
Eén ding is wezenlijk voor de top van Tampere en dat is de politieke wil van de lidstaten.
EnglishAnd why have we, as Americans particularly, become a nation that strives for security above all else?
Waarom zijn we als Amerikanen, in het bijzonder, een natie geworden die boven alles naar veiligheid streeft.
EnglishWe will certainly miss him in that role but, above all else, we will miss him as a good parliamentarian.
Wij zullen hem zeker missen in die functie, maar we zullen hem bovenal missen als een goed parlementariër.
EnglishBut above all else, by talking to the gangsters themselves.
Maar bovenal door met de gangsters zelf te praten.
EnglishAbove all else, morality means independence.
Moraal wil ook - en eigenlijk vooral - zeggen onafhankelijkheid.
EnglishOne thing which struck me above all else is how the agenda of both gatherings are tending to converge.
Eén ding dat mij meer dan wat dan ook opviel, is hoe de agenda's van beide bijeenkomsten steeds meer overeenkomen.

Vergelijkbare vertalingen voor "above all else" in Nederlands

else bijwoord
above voorzetsel