EN

above all {bijwoord}

volume_up
This applies above all to the link between the producer and the database.
Dit geldt vooral voor de communicatie tussen producenten en gegevensbanken.
It provides for a more democratic, understandable and, above all, decisive Europe.
Ze voorziet in een democratischer, begrijpelijker en vooral slagvaardiger Europa.
It is a problem of resources, and above all, it is a problem of political will.
Het probleem heeft dus te maken met geld en vooral met het ontbreken van politieke wil.
Companies are most concerned by globalization, above all else.
Ze worden in de eerste plaats met de mondialisering van de economie geconfronteerd.
Above all, a higher degree of democratic supervision could be introduced.
In de eerste plaats de invoering van democratische controle.
Above all, we remain firmly attached to multilateralism.
Wij blijven in de eerste plaats een groot voorstander van het multilateralisme.
What needs to be discussed is above all the quality and effectiveness of the aid given.
Hetgeen besproken dient te worden, is voornamelijk de kwaliteit en de effectiviteit van de hulp.
I think, above all, to the problem of inflation.
Ik denk voornamelijk het probleem van de inflatie.
As we must go on pointing out, we owe this victory for democracy to, above all, the Ukrainian people themselves.
Deze overwinning van de democratie is voornamelijk te danken aan het Oekraïnse volk zelf; dat kan niet vaak genoeg gezegd worden.
I should, above all, like to thank the rapporteur, Mrs Frahm for her work.
Hierbij wil ik in het bijzonder rapporteur Frahm bedanken voor haar inspanningen.
And why have we, as Americans particularly, become a nation that strives for security above all else?
Waarom zijn we als Amerikanen, in het bijzonder, een natie geworden die boven alles naar veiligheid streeft.
Here I am thinking in particular of combined transport, rail transport and, above all, inland waterway transport.
Ik denk daarbij in het bijzonder aan het gecombineerd vervoer, het vervoer per spoor en vooral de binnenscheepvaart.

Voorbeeldzinnen voor "above all" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, I should like above all to thank the rapporteur for this report.
Mijnheer de Voorzitter, eerst en vooral dank ik de rapporteur voor dit verslag.
EnglishThe consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
De gevolgen van deze onomkeerbare degeneratie zijn allereerst van humane aard.
EnglishIt provides for a more democratic, understandable and, above all, decisive Europe.
Ze voorziet in een democratischer, begrijpelijker en vooral slagvaardiger Europa.
EnglishSo they should be, but let us look above all at what the Member States are doing.
Dat moet ook, maar laten wij ook vooral kijken naar datgene wat de lidstaten doen.
EnglishWe have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
Wij hebben steeds gezegd: voor alles blijven streven naar een politieke oplossing.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juist dit Parlement behoort te erkennen dat het imperialisme heeft afgedaan.
EnglishThe solutions we propose must therefore also be long-term and, above all, lasting.
Wij moeten daarom ook komen met langetermijnoplossingen, die vooral duurzaam zijn.
EnglishAbove all we must rule out illegal fishing and protect those species under threat.
Bovenal moeten we illegale vispraktijken uitbannen en bedreigde soorten beschermen.
EnglishBut above all, they started to do serious business with the world of crime.
Maar bovenal begonnen ze ook serieus zaken te doen met de criminele onderwereld.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Ze maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.
EnglishAbove all, we must find ways of halting the increase in the number of homeless.
Maar we moeten vooral voorkomen dat het aantal daklozen nog verder toeneemt.
EnglishIt is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
We zijn vastbesloten om boven alles absolute veiligheid te kunnen garanderen.
EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
In de eerste plaats moeten we zorgen dat regeringen elkaar niet de schuld gaan geven.
EnglishThis is fair for minority shareholders, transparent and, above all, clear.
Dat is eerlijk voor minderheidsaandeelhouders, transparant en bovenal duidelijk.
EnglishWe thank you above all on behalf of all the assistants who work in this House.
Wij zeggen u bovenal dank in naam van alle assistenten van deze Vergadering.
EnglishLet us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Laten we vooral niet proberen om een Europees instituut van het ESA te maken.
EnglishAbove all, how might they be avoided and through what policy of prevention?
En vooral, hoe kunnen ze voorkomen worden en met wat voor preventiebeleid dan wel?
EnglishAbove all, some important progress has been made towards enlargement of the Union.
Met name wat de uitbreiding betreft, is er belangrijke vooruitgang geboekt.
EnglishI should, above all, like to thank the rapporteur, Mrs Frahm for her work.
Hierbij wil ik in het bijzonder rapporteur Frahm bedanken voor haar inspanningen.
EnglishAbove all, I think, it can remind the Member States of their own responsibilities.
Ik denk dat de Unie met name ook de lidstaten op hun eigen verplichtingen kan wijzen.

Synoniemen (Engels) voor "above all":

above all

Vergelijkbare vertalingen voor "above all" in Nederlands

above voorzetsel
all bijvoeglijk naamwoord