EN above
volume_up
{voorzetsel}

above (ook: at, by, for, on)
volume_up
op {vz.}
It is aimed, above all, at companies and other financial operators.
Dit richt zich bovenal op ondernemingen en anderen die op de economisch markt opereren.
It is on this point above all that the British Presidency will be judged.
Het is vooral op dit punt dat het Britse voorzitterschap zal worden beoordeeld.
Considering the above we supported the amendments to the González Triviño.
Gezien het voorgaande hebben wij de amendementen op het verslag-González Triviño gesteund.
above (ook: after, at, beside, by)
volume_up
aan {vz.}
Ninety-five percent of our professors report that they are above-average teachers.
95 procent van onze professoren geeft aan dat zij bovengemiddelde docenten zijn.
Above all, aid should not be linked to shipowners ' decisions.
Van belang is vooral dat steun niet gekoppeld is aan de beslissingen van de reder.
The above agreement does not allow for making gifts to Tajikistan.
Het bovengenoemd akkoord biedt geen ruimte voor het doen van giften aan Tadzjikistan.
above (ook: over)
In that model, economic growth is paramount, over and above man and the environment.
In dat model gaat de economische groei boven alles, boven mens en milieu.
Set it up to around A, above A, above A. There's an A, more or less.
Die ingesteld staat rond A boven A boven A. ~~~ Dat is ongeveer een A.
Furthermore, the Court of Auditors must realise that it is not above the law itself.
Verder moet de Rekenkamer zich realiseren dat zij zelf niet boven de wet staat.
above (ook: after, beyond, concerning, on)
volume_up
over {vz.}
They are superficial throughout and above all hypocritical.
De conclusies zijn over het geheel genomen oppervlakkig en bovenal hypocriet.
In this context, charges of 4 % and above have been mentioned.
Ook in die context is gesproken over effectieve kosten van 4 procent en meer.
Above all, this is a matter of solidarity towards the new Member States.
Het gaat hier echter eerst en vooral over solidariteit tussen de lidstaten.
above (ook: over)
The European Union should be the institution, above all, that can be confident about changing.
De Europese Unie kan meer dan elke andere organisatie vertrouwen hebben in verandering.
Under the Commission proposal, GMOs will be labelled above a limit value of 1 %.
Volgens het voorstel van de Commissie moeten we nu producten etiketteren met meer dan 1 procent GGO's.
In the meantime, this number has risen to above 650.
Ondertussen is dit aantal gestegen tot meer dan 650.
above
Both of these above-mentioned reports have been transmitted to Parliament.
Beide hierboven vermelde verslagen zijn naar het Parlement gezonden.
The answer is nowhere near as favourable as the effects mentioned above.
Het antwoord is lang niet zo positief als de hierboven genoemde effecten.
For the above-noted reasons, we are voting against both reports.
Om de hierboven genoemde redenen stemmen wij tegen beide verslagen.
above
Now, up there, 20 feet above the stage, that's 10 trillion.
Nu omhoog, 6 meter boven het podium, dat is 10 biljard.
In this context of promoting high-quality tourism, the report calls above all for a high common level of consumer protection and for more effective compliance with existing rules.
In het verslag wordt gesteld dat om kwaliteitstoerisme te kunnen bevorderen het niveau van de consumentenbescherming overal omhoog moet en de bestaande regels beter nageleefd moeten worden.
It is true that the Lisbon European Council has stated an objective of increasing the Community average rate of employment among women from the current level of 51 % to above 60 % by 2010.
Het is waar dat de Europese Raad zich in Lissabon ten doel heeft gesteld om de gemiddelde Europese arbeidsparticipatiegraad van de vrouw omhoog te brengen van de huidige 51% tot boven de 60% in 2010.
above
However, our general political position, as stated above, also applies here.
Ook hier geldt ons bovengenoemd, algemeen politiek standpunt.
The above agreement does not allow for making gifts to Tajikistan.
Het bovengenoemd akkoord biedt geen ruimte voor het doen van giften aan Tadzjikistan.
We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.
Wegens bovengenoemd conflict hebben wij ons ten aanzien van dit verslag van stemming onthouden.
above
So, there's a threshold level above which you go up in the long term, and below which you go down.
. ~~~ Daarboven stijg je op de lange termijn, daaronder ga je de dieperik in.
It might also be worth mentioning, though, that the age group above this one is badly affected as well.
Maar ook de leeftijdsgroep daarboven wordt zwaar getroffen, misschien is dat ook nog eens goed om te zeggen.
So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.
Er is elke dag een school-uitje waar ze samen een boek maken; je kan het daarboven getypt zien worden.
above
Above all we have to take care that prices do not trail upwards when the currencies are finally changed over.
Men moet vooral ervoor zorgen dat de prijzen niet naar boven worden afgerond als de valuta's worden ingeruild.
above (ook: over)
volume_up
ruim {vz.}
The Commission and the IMF have revised growth forecasts from above 3 % to 2.8 %.
De groeiprognoses werden door de Commissie en het IMF bijgesteld van ruim 3% naar 2,8%.
A prerequisite for this will be high-quality, comprehensive and above all not only one-sided information.
Hiervoor is een adequate en ruime informatievoorziening nodig, waarbij geen sprake mag zijn van eenrichtingsverkeer.
Support should above all be given to innovative activities such as the information diskettes that I have already mentioned, which could be used more widely.
Vooral innovatieve activiteiten, zoals de al vermelde informatiediskettes, die op ruime schaal zouden kunnen worden gebruikt, moeten worden aangemoedigd.
above
above
above

Synoniemen (Engels) voor "above":

above

Voorbeeldzinnen voor "above" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMr President, I should like above all to thank the rapporteur for this report.
Mijnheer de Voorzitter, eerst en vooral dank ik de rapporteur voor dit verslag.
EnglishThe consequences of this irreversible degenerative disease are above all human.
De gevolgen van deze onomkeerbare degeneratie zijn allereerst van humane aard.
EnglishIt provides for a more democratic, understandable and, above all, decisive Europe.
Ze voorziet in een democratischer, begrijpelijker en vooral slagvaardiger Europa.
EnglishUnfortunately, the above points are, in my view, missing from the Pex report.
Volgens mij ontbreken bovenvermelde standpunten ten onrechte in het verslag-Pex.
EnglishSo they should be, but let us look above all at what the Member States are doing.
Dat moet ook, maar laten wij ook vooral kijken naar datgene wat de lidstaten doen.
EnglishWe have always said: above all else, continue to strive for a political solution.
Wij hebben steeds gezegd: voor alles blijven streven naar een politieke oplossing.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juist dit Parlement behoort te erkennen dat het imperialisme heeft afgedaan.
EnglishThe solutions we propose must therefore also be long-term and, above all, lasting.
Wij moeten daarom ook komen met langetermijnoplossingen, die vooral duurzaam zijn.
EnglishAbove all we must rule out illegal fishing and protect those species under threat.
Bovenal moeten we illegale vispraktijken uitbannen en bedreigde soorten beschermen.
EnglishBut above all, they started to do serious business with the world of crime.
Maar bovenal begonnen ze ook serieus zaken te doen met de criminele onderwereld.
EnglishAnd then we get to the civilization above the little TV set with a gun on it.
Dan komen we bij de beschaving met het kleine tv-toestel en een kanon erboven.
EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Ze maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.
EnglishI have voted for the proposals which are moving in the same direction as the above.
Ik heb gestemd vóór de voorstellen die in de lijn van het bovenstaande liggen.
EnglishAbove all, we must find ways of halting the increase in the number of homeless.
Maar we moeten vooral voorkomen dat het aantal daklozen nog verder toeneemt.
EnglishAbove all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
In de eerste plaats moeten we zorgen dat regeringen elkaar niet de schuld gaan geven.
EnglishThis is fair for minority shareholders, transparent and, above all, clear.
Dat is eerlijk voor minderheidsaandeelhouders, transparant en bovenal duidelijk.
EnglishWe thank you above all on behalf of all the assistants who work in this House.
Wij zeggen u bovenal dank in naam van alle assistenten van deze Vergadering.
EnglishThe above amendments are also in keeping with the discussions held in the Council.
Die amendementen weerspiegelen ook de debatten die hebben plaatsgevonden in de Raad.
EnglishIn light of the above, we shall vote against the report in the final vote.
Gezien het bovenstaande zullen we bij de eindstemming tegen het verslag stemmen.
EnglishLet us, above all, try to avoid turning the ESA into a European institution.
Laten we vooral niet proberen om een Europees instituut van het ESA te maken.