"about this" in het Nederlands

EN

"about this" - vertaling Nederlands

EN

about this

volume_up
about this (ook: thereon)
(Gasps) I'd be very interested in your theories about what that's about.
(Hapt lucht) Ik ben zeer geïnteresseerd in jullie theorieën hierover.
I believe that we are all in agreement as regards this and that there is no need to argue about it.
Ik denk dat wij het hierover eens zijn en dat wij hierover niet hoeven te discussiëren.
There are some very important points made about this in the Christodoulou report.
Het verslag-Christodoulou bevat enkele heel belangrijke punten hierover.

Voorbeeldzinnen voor "about this" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishOthers prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
Anderen speculeren liever op onzekerheid, op angst en zogenaamde ontevredenheid.
EnglishThere is no complacency, no fragility and no ambiguity about any of that at all.
Van inschikkelijkheid, zwakheid of dubbelzinnigheid is dus volstrekt geen sprake.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Wij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
EnglishWe are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
We zijn dan ook heel verbaasd over die data 2004-2007 voor Roemenië en Bulgarije.
EnglishIn this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
Wat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
EnglishI would like to speak about the section of the report which talks about Turkey.
Ik wil het graag hebben over het gedeelte van het verslag dat over Turkije gaat.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishThis does not, however, mean that Parliament has changed its opinion about this.
Dat wil echter niet zeggen dat het Parlement op dit punt van mening is veranderd.
EnglishThe other 107 are about safety at sea, and that is what we are dealing with here.
De 107 andere gaan over veiligheid op zee en dat is waar we hier mee bezig zijn.
EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishBut then, the more I thought about it, the more I had to be honest with myself.
Maar daarna, hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik moest toegeven aan mezelf.
EnglishAnd about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
En ongeveer 10 procent van de visueel gehandicapten heeft visuele hallucinaties.
EnglishI do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
Ik vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
EnglishThat we, as members of Parliament, are concerned about the situation is normal.
Dat wij ons als parlementsleden met de situatie bezighouden is een normale zaak.
EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Maar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishNonetheless, I have serious reservations about certain aspects of the resolution.
Wel hebben ik enkele serieuze bezwaren tegen bepaalde aspecten van de resolutie.
EnglishThe dialogue with Russia about these problems definitely needs to be stepped up.
De dialoog met Rusland over deze problemen moet aanzienlijk geïntensiveerd worden.

Vergelijkbare vertalingen voor "about this" in Nederlands

this voornaamwoord
about bijwoord
about voorzetsel