EN

abortive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "abortive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, what has happened since that abortive summit?
EnglishThe second point concerns the abortive fisheries agreement with Morocco, which has been mentioned by several speakers here.
Het tweede punt betreft de mislukte visserijovereenkomst met Marokko, waar een aantal sprekers naar heeft verwezen.
EnglishThe abortive negotiations of the WTO in Cancún clearly underlined once again that the developing countries demand full participation.
De non-onderhandelingen van de WTO in Cancún hebben nog eens duidelijk onderstreept dat de ontwikkelingslanden volledige inspraak eisen.
EnglishHas he had any contact with Mr Robertson since his abortive meeting and contretemps with the Commissioner for Fisheries, Mrs Bonino?
Heeft hij nog contact gehad met de heer Robertson sinds zijn vruchteloze ontmoeting en ongelukkig treffen met de commissaris voor visserij, mevrouw Bonino?
EnglishThe mealy-mouthed and abortive reform, the accounting system’ s obsolescence and vulnerability to fraud and the Eurostat affair are just three examples that speak volumes.
De stroperige en mislukte hervorming, de verouderde fraudegevoelige boekhouding en de Eurostat-affaire zijn slechts drie voorbeelden, die boekdelen spreken.
EnglishThis had been preceded by a spectacular abortive development in the processing industry, and enormous areas of arable, fodder and potato land became grandes cultures.
Daar was een eclatant verkeerde ontwikkeling van de veredelingseconomie aan vooraf gegaan en reusachtige akker-, veevoeder- en aardappelvelden werden grandes cultures.
EnglishWhat the abortive constitutional referenda in France and the Netherlands clearly showed is that most Europeans want something else – new politics, with a social orientation.
De mislukking van de referenda over de Grondwet in Frankrijk en Nederland heeft duidelijk aangetoond dat de meerderheid van de Europeanen iets anders wil, namelijk een nieuw, sociaal beleid.
EnglishI know that, before the regulations were adopted, an abortive attempt was made to negotiate, but this does not mean that the present negotiations would suffer the same fate.
Ik weet dat er vóór de goedkeuring van de verordening tevergeefs gepoogd is om hierover te onderhandelen, maar dat betekent niet dat de huidige onderhandelingen hetzelfde lot beschoren zijn.

Synoniemen (Engels) voor "abortive":

abortive
abortion