EN

abominable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Kindersekstoerisme en seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijk fenomeen.
Any attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade ' - is therefore also abominable.
Elke aanval op burgers is weerzinwekkend en daarom is het sabelgekletter dat wij in Washington horen - de president heeft het over een kruistocht - ook afschuwelijk.
abominable
The situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
En de situatie in andere landen van Centraal-Azië is wellicht iets beter maar ook daar is de mensenrechtensituatie abominabel.
Mr Patten is right: the security situation over there is abominable; even aid workers will certainly not be able to operate in safety.
De veiligheidssituatie daar is abominabel, de heer Patton heeft gelijk, zelfs hulpverleners zullen er absoluut niet veilig kunnen verkeren.
with that in Europe, we find that controls on the external borders of Europe are abominable.
Als wij de situatie in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, etc... vergelijken met die in Europa dan stellen wij vast dat de controle aan de buitengrenzen van Europa abominabel is.
It is abominable and shameful, and it seriously damages the United States's reputation as a democracy.
Dit is weerzinwekkend en schandalig, en zeer schadelijk voor de democratische reputatie van de Verenigde Staten!
Any attack upon civilians is abominable, and the sabre rattling we are hearing in Washington - the President uses expressions such as 'crusade ' - is therefore also abominable.
Elke aanval op burgers is weerzinwekkend en daarom is het sabelgekletter dat wij in Washington horen - de president heeft het over een kruistocht - ook afschuwelijk.

Voorbeeldzinnen voor "abominable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Kindersekstoerisme en seksueel misbruik van kinderen is een afschuwelijk fenomeen.
EnglishAs a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Terrorisme is absoluut verwerpelijk als politieke tactiek of als tactiek om oorlog te voeren.
EnglishObviously, Mugabe’ s regime is an inadmissible one that is doing absolutely unacceptable and abominable things.
Het regime-Mugabe is onaanvaardbaar en het doet verschrikkelijke en ontoelaatbare dingen.
EnglishThe Afars ' leader is in jail, without trial, with his supporters in abominable conditions.
De leider van de Afar zit in de gevangenis, zonder proces, en zijn aanhangers leven in verschrikkelijke omstandigheden.
EnglishIt is abominable and shameful, and it seriously damages the United States's reputation as a democracy.
Dit is weerzinwekkend en schandalig, en zeer schadelijk voor de democratische reputatie van de Verenigde Staten!
EnglishWe could therefore be dealing with the most extreme and most abominable type of racism ever experienced.
We zouden hier dus wel eens te maken kunnen hebben met een van de zuiverste en meest weerzinwekkende vormen van racisme.
EnglishWhere is the EU when people take flight from the abominable dictator described by my fellow MEP, Mr Evans?
Waar is de EU wanneer mensen vluchten voor de verschrikkelijke dictator die mijn collega de heer Evans daarnet beschreef?
EnglishIt has been an abominable year after all.
Alles bij elkaar was dit een verschrikkelijk jaar.
EnglishThe situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
En de situatie in andere landen van Centraal-Azië is wellicht iets beter maar ook daar is de mensenrechtensituatie abominabel.
EnglishThe aim is that those who put this kind of information onto the Internet should be called to account for their abominable actions.
Het doel is dat degenen die dit soort informatie op Internet brengen, verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun afschuwelijke daden.
EnglishMr Patten is right: the security situation over there is abominable; even aid workers will certainly not be able to operate in safety.
De veiligheidssituatie daar is abominabel, de heer Patton heeft gelijk, zelfs hulpverleners zullen er absoluut niet veilig kunnen verkeren.
EnglishSo I hope that you will all support this resolution condemning the abominable conditions of prisoners and civilians in Djibouti.
Dus ik hoop dat u deze resolutie, waarin de abominabele omstandigheden van gevangenen en burgers in Djibouti worden veroordeeld, allemaal zult ondersteunen.
EnglishI did so because it is a good report, which sets out an impressive group of measures intended to combat abominable practices.
Ik heb dit gedaan omdat het om een goed verslag gaat waarin een indrukwekkend geheel aan maatregelen wordt voorgesteld om wanstaltige praktijken te bestrijden.
EnglishMaltese law is abominable: it allows for 18 months of administrative detention for citizens who have committed no crime whatsoever.
De Maltese wetgeving is een aanfluiting: de wet voorziet in achttien maanden administratieve detentie voor burgers die geen enkel misdrijf hebben gepleegd.
English   – Mr President, for a week now, the American occupying forces have been committing an abominable crime in the city of Falluja in Iraq.
-- Mijnheer de Voorzitter, de Amerikaanse bezettingstroepen maken zich sedert een week schuldig aan een verschrikkelijke misdaad in de stad Falluja in Irak.
EnglishThe Inuits, whom I have met, rightly come back to us with the abominable way in which we raise calves, turkeys and pigs, deprived of light and space.
De eskimo's, die ik heb ontmoet, wijzen ons terecht op de abominabele manier waarop wij kalveren, kalkoenen en varkens mesten, zonder licht en zonder ruimte.
EnglishThe abominable conditions in which they are being held and their inability to defend themselves at law constitute a serious violation of human rights.
De erbarmelijke omstandigheden van hun gevangenschap en het totale gebrek aan juridische bijstand voor deze personen zijn zware schendingen van de mensenrechten.
EnglishI am not known for preaching indulgence towards Turkey, because of the abominable human rights situation, which clearly includes religious freedoms.
Ik sta niet bekend als tolerant jegens Turkije, vanwege de afschuwelijke situatie van de rechten van de mens, waarvan de vrijheid van geloof duidelijk deel uitmaakt.
EnglishFor this reason, aviation, too, must of course be taken into account in the Kyoto objectives if it is not to continue to be privileged in such an abominable way.
Om die reden moet er bij de Kyoto-doelstellingen rekening worden gehouden met de luchtvaart, zodat deze niet langer op discutabele wijze wordt bevoorrecht.
EnglishThe pronouncements on terrorist organisations such as Hamas their relations with countries in the region, and the financing of their abominable actions do not mince words.
De uitspraken over terroristische organisaties zoals Hamas, hun relaties met landen in de regio, de financiering van hun moorddadige acties liegen er niet om.

Synoniemen (Engels) voor "abominable":

abominable
abomination