"abolition" in het Nederlands

EN

"abolition" - vertaling Nederlands

EN abolition
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

We welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Wij zijn blij met de afschaffing van de meldingsplicht voor mededingingsafspraken.
The abolition of import duties is supposed to create ‘ the wealth of nations’.
De afschaffing van de douanetarieven zou bijdragen aan " de rijkdom van de landen ".
We have all been pioneers in fighting for the abolition of capital punishment.
We zijn allemaal voorvechters van de afschaffing van de doodstraf.
We support arms reduction, the abolition of nuclear weapons and the environmentally sound destruction of arms in general.
Wij zijn voor ontwapening, de afschaffing van kernwapens en een milieuvriendelijke verwijdering van wapens in het algemeen.
abolition (ook: abrogation)
abolition (ook: elimination, output)
abolition

Synoniemen (Engels) voor "abolition":

abolition

Voorbeeldzinnen voor "abolition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe abolition of steel jaw traps alone will not necessarily solve the problem.
Het niet langer gebruiken van wildklemmen lost het probleem niet noodzakelijk op.
EnglishIn the text adopted today the abolition of drift nets is mentioned several times.
In de aangenomen tekst is herhaaldelijk sprake van een verbod op drijfnetten.
EnglishMr President, our goal evidently has to be abolition of the death penalty.
Mijnheer de Voorzitter, dat de doodstraf afgeschaft moet worden, spreekt voor zich.
EnglishMy first point, Mrs Neyts-Uyttebroeck, is that I am not talking about abolition.
Allereerst, mevrouw de voorzitter, heb ik het niet over " opheffen ".
EnglishIt bases its security on dialogue, the abolition of poverty, and development links.
Zij baseert haar veiligheid op dialoog, uitroeiing van de armoede en ontwikkelingsbanden.
EnglishMany of us do not support the abolition of capital punishment in principle.
Velen onder ons staan niet achter het afschaffen van de doodstraf op principiële gronden.
EnglishOnce again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
We doen nogmaals, en hopelijk niet vergeefs, een oproep tot het afschaffen van de doodstraf.
EnglishSo I would like to ask once more - is the abolition of these export refunds really unavoidable?
Nogmaals: is deze schrapping van exportrestituties absoluut noodzakelijk?
EnglishAgenda 2000 provides for the abolition of the URBAN initiative.
In Agenda 2000 wordt de beëindiging van het initiatief URBAN aangekondigd.
EnglishYou wanted and have obtained the abolition of internal borders.
U wilde de verdwijning van de binnengrenzen en bent daar ook in geslaagd.
EnglishAn important factor here is the abolition of damaging subsidies.
Een belangrijke factor is hierbij het afschaffen van nadelige subsidies.
EnglishYet, there is also the question of the abolition of export subsidies.
Maar laten we het afschaffen van de exportsubsidies niet vergeten.
EnglishYour second request is the immediate abolition of visa requirements.
Als tweede punt eist u dat de visumplicht meteen wordt afgeschaft.
EnglishAbolition of registration tax in all countries will not make things better for the environment.
Het in alle landen afschaffen van de registratiebelasting is geen verbetering voor het milieu.
EnglishThis is why the Commission will propose the abolition of this need for notification.
Daarom stelt de Commissie voor deze eis af te schaffen.
EnglishMr President, the Seppänen report comments on the abolition of the ECSC.
Mijnheer de Voorzitter, in het verslag-Seppänen wordt een oordeel gegeven over de sluiting van de EGKS.
EnglishWe welcome this progress, but we want to see the abolition of the death penalty altogether.
We zijn blij met die vooruitgang, maar we willen natuurlijk dat de doodstraf volledig wordt afgeschaft.
EnglishI support his report and, in particular, the clause calling for the abolition of this veto.
Ik steun zijn verslag en in het bijzonder de bepaling waarin verzocht wordt het vetorecht te schrappen.
EnglishIt is rare indeed that we see a report calling for the abolition of an institution or organisation.
Men komt bijna nooit een verslag tegen dat voorstelt een instelling of organisatie op te heffen.
EnglishFirst, we have to accept the total abolition in the long term of agricultural export subsidies.
Ten eerste moeten we aanvaarden dat op termijn alle exportsubsidies voor landbouwproducten verdwijnen.