"aboard" in het Nederlands

EN

"aboard" - vertaling Nederlands

EN

aboard {voorzetsel}

volume_up
Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner.
Welkom aan boord van " The Black Pearl ", juffrouw Turner.
Neo, please, I have a son, Jacob, aboard the Gnosis.
Neo, mijn zoon Jacob is aan boord van de Gnosis.
We will have instruments aboard the plane that will sample, every three minutes, the atmosphere of Mars.
We hebben instrumenten aan boord van het vliegtuig die elke drie minuten de atmosfeer van Mars zullen bemonsteren.

Voorbeeldzinnen voor "aboard" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFirst I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
EnglishPeople are dispatched to sea aboard unseaworthy craft in the middle of winter.
Ook worden mensen hartje winter in niet-zeewaardige vaartuigen de zee opgestuurd.
EnglishBut once y' all get aboard my boat... you do what I say, you understand?
Maar zodra jullie op mijn boot stappen...... doen jullie wat ik zeg, begrepen?
EnglishYou don't have permission to be aboard there, mate.
Jij hebt geen toestemming om daar te komen, vriend!
EnglishWelcome aboard the Black Pearl, Miss Turner.
Welkom aan boord van " The Black Pearl ", juffrouw Turner.
EnglishWe will have instruments aboard the plane that will sample, every three minutes, the atmosphere of Mars.
We hebben instrumenten aan boord van het vliegtuig die elke drie minuten de atmosfeer van Mars zullen bemonsteren.
EnglishNeo, please, I have a son, Jacob, aboard the Gnosis.
Neo, mijn zoon Jacob is aan boord van de Gnosis.
EnglishAnd what he meant was, if you are voyaging and far from home, your very survival depends on everyone aboard.
Wat hij bedoelde was dat als je op reis en ver van huis bent, je voortbestaan van iedereen aan boord afhankelijk is.
EnglishI must admit that I know of no one who would be brave enough to invite him aboard a yacht for a single day.
Ik moet zeggen dat ik inderdaad niemand ken die het zou aandurven hem op een jacht uit te nodigen, al was het maar voor één dag.
EnglishThe registration of persons aboard passenger ships is needed to offer adequate assistance during an emergency situation.
De registratie van opvarenden op passagiersschepen is nodig om adequate hulp bij rampen op veerboten te kunnen bieden.
EnglishAs has been said before, Europe does not appear to be the first choice of students who wish to study aboard for a while.
Europa, het is al gezegd, blijkt niet de eerste keuze te zijn van studenten die een tijd in het buitenland willen studeren.
EnglishAnd you've never been aboard once?
Englishthe existence, aboard vessels carrying dangerous goods, of means for instantly combating small-scale pollution;
op schepen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten middelen aanwezig zijn om onmiddellijk op kleine schaal vervuiling te kunnen bestrijden;
EnglishDid John Crankton go aboard?
EnglishThere is also no substance to the alleged danger to public health, since no one aboard the vessel was carrying an infectious disease.
Ook het argument dat de volksgezondheid gevaar zou lopen ontbeert elke grond, aangezien geen der opvarenden van het schip een besmettelijke ziekte onder de leden had.
EnglishSome complain there are too many foreigners aboard, others that the new French and German specifications for the engines have weakened it.
Sommigen klagen dat er te veel buitenlanders aan boord zijn, anderen dat de nieuwe Franse en Duitse specificaties voor de motoren de VGE 380 zwakker hebben gemaakt.
EnglishIn light of this situation, the rules for recognising training need to be harmonised and the use of a single language implemented aboard ships.
Gezien deze situatie is het noodzakelijk de regels voor erkenning van opleidingen te harmoniseren en het gebruik van één enkele taal aan boord van schepen in te voeren.

Synoniemen (Engels) voor "aboard":

aboard