EN

abnormal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The norm should be that smoking is abnormal and that new generations must be protected from this addiction.
De norm moet worden dat roken abnormaal is en dat nieuwe generaties beschermd moeten worden tegen verslaving.
Ziet het er abnormaal uit?
I also wish to comment on Amendment 22 concerning passengers who are potentially disruptive or whose behaviour is manifestly abnormal.
Ik wil ook nog iets zeggen over amendement 22, over passagiers die de orde kunnen verstoren of een duidelijk abnormaal gedrag vertonen.
NL

abnormaal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De norm moet worden dat roken abnormaal is en dat nieuwe generaties beschermd moeten worden tegen verslaving.
The norm should be that smoking is abnormal and that new generations must be protected from this addiction.
Does it look abnormal?
Ik wil ook nog iets zeggen over amendement 22, over passagiers die de orde kunnen verstoren of een duidelijk abnormaal gedrag vertonen.
I also wish to comment on Amendment 22 concerning passengers who are potentially disruptive or whose behaviour is manifestly abnormal.
Wij weten ook dat het percentage van onze soldaten dat aan leukemie lijdt, abnormaal hoog is.
All we know is that the incidence of leukaemia among our soldiers is abnormally high.
Waarom legt men voor de naleving van al die nieuwe verplichtingen abnormaal korte termijnen op?
Why impose abnormally short deadlines for the application of all these new obligations?
De buurlanden van Mozambique, te weten Malawi, Zambia en Zimbabwe hebben ook last van de abnormaal zware regenval.
The neighbouring countries of Malawi, Zambia and Zimbabwe are also affected by the abnormally heavy rainfall.
abnormaal
Deze gemeenschappen zijn stellig van mening dat exclusieve bevoegdheid niet alleen onnodig, maar ook abnormaal en ongerechtvaardigd is.
These communities strongly believe that exclusive competence is not only unnecessary but is indeed anomalous and unjustified.
Voorts is te constateren dat de functie van de Europese Raad abnormaal is uitgegroeid, en daar wordt terecht het accent op gelegd in het verslag-Bourlanges.
The role of the European Council is developing in an anomalous way, as the Bourlanges report rightly emphasises.

Voorbeeldzinnen voor "abnormal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat way we are shifting the problem onto abnormal and sick minorities.
Daarmee schuiven wij het probleem af op afwijkende en zieke minderheden.
EnglishI want to resist our gradually starting to regard the abnormal as being the norm.
Ik ben erop tegen dat wij deze uitzonderingstoestand langzamerhand als normaal zijn gaan beschouwen.
EnglishAnd it also will affect normal circuits as well as the abnormal ones that you want to fix.
Ze zal ook invloed hebben op de normale netwerken zowel als op de abnormale, die je wil herstellen.
EnglishIt is abnormal not to demand zero discharges into the aquatic environment.
Wij vinden het vreemd dat onze eis om dergelijke lozingen te verbieden in de commissie geen weerklank heeft gevonden.
EnglishThis parliamentary practice is totally abnormal.
Deze manier van doen van het Parlement is volstrekt ongebruikelijk.
EnglishWell, if one has a mass or an abnormal blood value, you go to a doctor, they stick a needle in.
Nou, als iemand een gezwel heeft of een abnormale bloedwaarde, gaat hij naar een arts. ~~~ Ze steken er een naald in.
EnglishThe norm should be that smoking is abnormal and that new generations must be protected from this addiction.
De norm moet worden dat roken abnormaal is en dat nieuwe generaties beschermd moeten worden tegen verslaving.
EnglishThis inhibits abnormal angiogenesis by 60 percent.
EnglishAnd it's abnormal to live in a shelter.
En het is niet normaal om in een opvanghuis te wonen.
EnglishSo even if the climate was much calmer, there is no doubt that the second round was nullified by the abnormal situation.
De tweede ronde mag dan rustiger zijn verlopen, ook dit keer was er van normale omstandigheden beslist geen sprake.
EnglishIt's abnormal to get rehabilitated.
Of om hier uit te komen en in eer te herstellen.
EnglishWe must consider whether it is reasonable to give animals feed supplements which cause abnormal growth.
We moeten ons afvragen of het wel goed is om dieren voedingssupplementen te geven die ervoor zorgen dat zij op een abnormale manier groeien.
EnglishI would like to know if this is correct, and if so, can you tell me on what basis this decision was taken, as it is a totally abnormal procedure?
Ik vraag mij af of dat correct is en op welke basis dit gebeurt, want het is beslist een abnormale procedure.
EnglishThese events are abnormal.
EnglishYesterday the House agreed to allow Mrs Fontaine as President in the Chair then to conduct the sitting in a rather abnormal manner.
Gisteren ging het Huis ermee akkoord dat mevrouw Fontaine als Voorzitter de vergadering op een nogal onorthodoxe wijze leidde.
EnglishA carcinogen is any substance or agent that causes abnormal growth of cells, which can also cause them to metastasize or spread.
Een kankerverwekkende stof is een stof of agent die abnormale groei van cellen veroorzaakt en ze ook doet metastaseren of verspreiden.
EnglishI would go so far as to say that it is viewed as a humiliating and abnormal state, which people can sort out by themselves.
Ik durf zelfs te stellen dat we die als een vernederende en abnormale toestand zijn gaan beschouwen, die mensen aan zichzelf te wijten hebben.
EnglishI also wish to comment on Amendment 22 concerning passengers who are potentially disruptive or whose behaviour is manifestly abnormal.
Ik wil ook nog iets zeggen over amendement 22, over passagiers die de orde kunnen verstoren of een duidelijk abnormaal gedrag vertonen.
EnglishDoes it look abnormal?
EnglishAgain, not that abnormal.

Synoniemen (Engels) voor "abnormal":

abnormal
English
abnormality