"ably" in het Nederlands

EN

"ably" - vertaling Nederlands

EN

ably {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mr President, this proposed set of amendments to our Rules of Procedure that has been so ably drafted by our rapporteur is intended to resolve a contradiction.
Mijnheer de Voorzitter, de voorgestelde reeks amendementen op ons Reglement die onze rapporteur zo bekwaam heeft opgesteld, zijn bedoeld om een tegenstrijdigheid op te lossen.

Voorbeeldzinnen voor "ably" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Council is being self-congratulatory while ably wielding the axe.
De Raad slaat zichzelf op de borst omdat hij zo goed de kaasschaaf kan hanteren.
EnglishOlivier Duhamel and his report together achieve this very ably.
Olivier Duhamel en zijn verslag leveren daartoe een uitstekende bijdrage.
EnglishI am grateful to Mr Gallagher for carrying it on so ably and to the Committee on Fisheries.
Ik ben de heer Gallagher dankbaar voor zijn bekwame voortzetting van die arbeid, en wil ook de Commissie visserij danken.
EnglishBut the reasons for postponing the discharge are numerous, as Mr Elles ' excellent report so ably demonstrates.
Zoals uit het uitstekende verslag-Elles blijkt, zijn er echter vele redenen om de kwijting uit te stellen.
EnglishYou point out that there is very little coordination between the Member States and the Court you so ably preside.
U bent van mening dat er maar weinig coördinatie bestaat tussen de lidstaten en de Rekenkamer die u op zo'n bezielende wijze leidt.
EnglishWe have heard that this is an important sector, not least in terms of the employment opportunities outlined so ably by Mr Hughes.
We hebben gehoord dat dit een belangrijke sector is, niet in de laatste plaats met het oog op de werkgelegenheid, zoals de heer Hughes zo duidelijk heeft geschetst.
EnglishI thank and congratulate Mrs Redondo Jiménez, who has guided us through this matter extremely ably, with great skill and tenacity.
Ik zou mevrouw Redondo Jiménez willen bedanken en feliciteren met haar kennis van zaken en haar grote doorzettingsvermogen waardoor wij zoveel hebben kunnen bereiken.
EnglishJohn Hume has spent 30 years of his life on this, ably assisted and with the strong support of his wife Pat - and I would pay tribute to her also.
John Hume heeft 30 jaar van zijn leven aan deze zaak gewijd, waarbij zijn echtgenote Pat zijn steun en toeverlaat was - en ook haar wil ik mijn respect betonen.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur for ably piloting this legislation through the three readings in this House and through the conciliation procedure.
Ik wil de rapporteur graag gelukwensen met het feit dat hij deze wetgeving zo handig door de drie lezingen en de bemiddelingsprocedure geleid heeft.
EnglishMr President, this proposed set of amendments to our Rules of Procedure that has been so ably drafted by our rapporteur is intended to resolve a contradiction.
Mijnheer de Voorzitter, de voorgestelde reeks amendementen op ons Reglement die onze rapporteur zo bekwaam heeft opgesteld, zijn bedoeld om een tegenstrijdigheid op te lossen.
EnglishHe is ably served by a competent and conscientious staff and, similarly, the reports furnished to us by the Commission are always thorough and well presented.
Hij kan beschikken over competent en nauwgezet personeel en daarnaast zijn ook de verslagen die wij van de Europese Commissie ontvangen zonder uitzondering grondig en goed onderbouwd.
EnglishSecondly, I would like to thank the President and, equally, Mrs Fontaine for so ably conducting this vote on the budget and making it slightly easier.
In de tweede plaats, mijnheer de Voorzitter, zou ik mevrouw Fontaine - die niet voor u onderdoet - willen bedanken voor de uitmuntende wijze waarop zij de stemming over de begroting geleid heeft.
EnglishMr President, I should like to begin by congratulating Mrs Lienemann on her sensitive approach towards the environment, ably demonstrated in the two reports we have discussed this evening.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil in de eerste plaats mevrouw Lienemann complimenteren met haar milieubewustzijn, dat blijkt uit de twee verslagen die we vanavond hebben besproken.
EnglishI believe very strongly that Parliament and the Commission have been very ably served by the Commissioners from small countries – naturally, in this context I think of my own country.
Ik ben er vast van overtuigd dat het Parlement en de Commissie zeer adequaat zijn gediend door commissarissen uit kleine landen -- ik denk in deze context uiteraard aan mijn eigen land.

Synoniemen (Engels) voor "ably":

ably