"able to cope" in het Nederlands

EN

"able to cope" - vertaling Nederlands

EN

able to cope {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
able to cope (ook: equal to)
Nor will they be able to cope with the cost of converting to the euro and with competition.
Zij zullen niet opgewassen zijn tegen de concurrentie en de hoge aanpassingkosten niet kunnen dragen.
Neither Romania and Bulgaria, though, nor indeed the European Union, will be able to cope with an over-hasty enlargement.
Roemenië en Bulgarije zullen echter net zo min als de Europese Unie opgewassen zijn tegen een overhaaste uitbreiding.
It will allow us to reach a goal which we all share: the goal of preparing for enlargement of the Union with institutions which are able to cope with this difficult project.
Wij moeten dit werk doen om een alom aanvaard doel te bereiken: de voorbereiding van de uitbreiding van de Unie en de totstandbrenging van instellingen die tegen deze moeilijke taak opgewassen zijn.

Voorbeeldzinnen voor "able to cope" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHow will we be able to cope with a dependence rate of 70 % in the year 2030?
Hoe kunnen wij het hoofd bieden aan een afhankelijkheid van 70 procent in 2030?
EnglishOtherwise they will not be able to cope with sudden competition from the outside.
Anders zullen ze het onderspit delven tegen de plotselinge concurrentie van buitenaf.
EnglishWe have many tasks ahead of us, and I am proud that Europe is able to cope with them!
Wij staan voor grote uitdagingen, en ik ben er trots op dat wij die hier in Europa aangaan.
EnglishI am sure that the members of your group will be able to cope and vote calmly.
Ik weet zeker dat de leden van uw fractie dit aan kunnen en in alle gemoedsrust zullen kunnen stemmen.
EnglishThese rules imply additional costs that the poorest beneficiaries will not be able to cope with.
Deze regels impliceren aanvullende kosten die de armste begunstigden niet kunnen opbrengen.
EnglishNor will they be able to cope with the cost of converting to the euro and with competition.
Zij zullen niet opgewassen zijn tegen de concurrentie en de hoge aanpassingkosten niet kunnen dragen.
EnglishOnly together will we be able to cope with the challenges that the enlarged Union will face.
De uitdagingen waarmee de uitgebreide Unie wordt geconfronteerd, kunnen wij namelijk alleen gezamenlijk aan.
EnglishA weak Union would collapse under such a confrontation, it would not be able to cope with such a confrontation.
Een zwakke Unie zou onder die confrontatie bezwijken, zou die confrontatie niet aankunnen.
EnglishThirdly, we have to be able to cope financially.
In de derde plaats is het zaak dat we de financiën op orde krijgen.
EnglishIt should now be able to cope with enlargement.
Tevens zou het nu voorbereid moeten zijn op de uitbreiding.
EnglishI believe that the structures and relationships, as they currently stand, may not be able to cope with that tension.
Ik denk dat de huidige structuren en verhoudingen niet geschikt zijn om die spanningen het hoofd te bieden.
EnglishFrontier workers must be flexible, so as to be able to cope with the confusion of laws on both sides of the borders.
Grensarbeiders moeten flexibel zijn om hun weg te vinden in de wirwar van wetten aan weerszijden van de grens.
EnglishNeither in terms of costs nor of resources are small- and medium-sized enterprises able to cope with quarterly reporting.
Kwartaalverslagen zijn juist voor de kleine en middelgrote ondernemingen niet op te brengen qua kosten en middelen.
EnglishIn order to be able to cope with this trend, methods of transport must become cleaner, quieter, safer and more efficient.
Om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen, moeten de transporten schoner, stiller, effectiever en veiliger worden.
EnglishNeither Romania and Bulgaria, though, nor indeed the European Union, will be able to cope with an over-hasty enlargement.
Roemenië en Bulgarije zullen echter net zo min als de Europese Unie opgewassen zijn tegen een overhaaste uitbreiding.
EnglishOne thing, though, is clear, and that is that we would be able to cope with none of these major problems were it not for the European Union.
Eén ding is echter duidelijk: geen van die grote problemen wordt opgelost zonder de Europese Unie.
EnglishIndependent studies have shown that increased consumption means that the markets are able to cope with these additional quantities.
Volgens onafhankelijk studies kunnen de markten deze bijkomende productie door een toenemende consumptie absorberen.
EnglishOn the contrary, Parliament, too, should prove to itself that it is able to cope on the resources at its disposal.
Integendeel, ook het Europees Parlement moet voor zichzelf aantonen dat het in staat is om rond te komen met de beschikbare middelen.
EnglishWe have just heard that we will be able to cope with all that within the framework of the Perspective that was adopted in Berlin in 1999.
We hebben nu gehoord dat dat allemaal binnen de financiële vooruitzichten valt die in 1999 in Berlijn zijn vastgesteld.
EnglishThey'll never be able to cope."

Vergelijkbare vertalingen voor "able to cope" in Nederlands

to voorzetsel
able bijvoeglijk naamwoord