EN

able {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
able (ook: up to)
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
Die was in staat, alleen in staat, om gezondheidszorg, onderwijs, politie, justitie te organiseren.
Only then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
Pas dan zijn we in staat om de vrijblijvendheid van de verklaringen teniet te doen.
Plants are even able to communicate -- they are extraordinary communicators.
Planten zijn zelfs in staat te communiceren. ~~~ Het zijn buitengewone communicatoren.
It is also important, when food comes over the border, that we should be able to tell the citizens they can rely on that food being safe and that there are no health risks.
Wanneer levensmiddelen uit het buitenland komen is het belangrijk dat we de burgers kunnen garanderen dat ze veilig en gezond zijn.
I believe in gender mainstreaming, but it should apply to disabled people too, with disabled, not able-bodied, people representing them.
Ik geloof in, maar dat beginsel moet ook van toepassing zijn op mensen met een handicap, die moeten worden vertegenwoordigd door mensen met een handicap en niet door mensen met een gezond lichaam.
Beyond the development of a healthy macroeconomic policy, only adequate and concerted structural reforms will be able to reduce unemployment in Europe in the long term.
Daarom ook kunnen, naast een gezond macro-economisch beleid, alleen adequate en gezamenlijke structurele hervormingen de Europese werkloosheid op termijn verminderen.
The European Union is apparently not able to take responsibility for the daily management of the environment in European cities.
De Europese Unie is uiteraard niet bevoegd voor het dagelijkse milieubeheer in de Europese steden.
Governments will then be able to modify their policies based on experience from their colleagues in other countries.
Regeringen zijn dan zelf verder bevoegd hunbeleid aan te passen aan de hand van ervaringen die collega's in andere landen hebben.
The competent committee will certainly be able to give its opinion on the merits of the case.
De bevoegde commissie zal zeker een advies kunnen geven over de grond van de zaak.
There is a very real point about parents being able to take action on the Internet to block material which they do not want their children to see.
Het is inderdaad maar de vraag of ouders in de praktijk handig genoeg zijn om Internetmateriaal te blokkeren waarvan zij niet willen dat hun kinderen het zien.
The Council has cleverly exploited a situation in which the federalists in the Commission and Parliament will not be able to cope with a new EU-wide crisis.
De Raad heeft handig gebruik gemaakt van de situatie waarin de federalisten in de Commissie en het Parlement geen nieuwe crisis op communautaire schaal meer aankunnen.
They're able to very quickly and very flexibly adapt to new challenges and new resources in their environment, which is really useful if you live in a city.
. ~~~ Dat is echt handig als je in een stad woont.
Mr President, Lord Plumb is an able advocate - nobody denies that.
Mijnheer de Voorzitter, Lord Plumb is een bekwaam pleitbezorger - niemand ontkent dat.
They were each able to convince us of their personal integrity, their professional experience and their high level of technical expertise.
Ze waren overtuigend, ze zijn integer, beschikken over de nodige beroepservaring en zijn buitengewoon bekwaam.
After all, the staff - certainly in the case of the services that work under my supervision - are extremely able people.
Onze medewerkers - zeker als het gaat om degenen die werken voor de diensten die onder mijn toezicht staan - zijn immers buitengewoon bekwaam.
Secondly, if we are going to be able to undertake comparative advertising, we will also need a comparative study.
Ten tweede, als vergelijkende reclame eenmaal bedreven mag worden, is er tevens behoefte aan vergelijkend onderzoek.
I think that proper political dealings with Moscow will only be able to start again in January, after the elections, and maybe not even before August.
Mijns inziens kan er pas in januari, na de verkiezingen, of misschien zelfs pas in augustus echt politiek bedreven worden met Moskou.
The message that gives is that this House is not able to make objective decisions on behalf of the public.
Ze zeggen dat dit Parlement niet in staat is om deskundig en in het belang van de burgers besluiten te nemen over uitgaven.
As this is the business of the Commission, which is an expert in the field, being in possession of all the necessary information, it may be able to give an answer to the honourable Member's question.
Omdat dit een zaak is van de Commissie die deskundig is op dit gebied en die over alle informatie beschikt, kan zij de geachte afgevaardigde antwoord geven.
I do not believe that any of the MEPs will be able to prove that I am any less competent as a result.
Ik denk niet dat iemand van de collega's hier zal kunnen bewijzen dat ik daarom minder competent ben.
But the Commission has been a willing, able and patient partner of Parliament over this programme - and quite rightly so.
Maar de Commissie is tijdens dit programma een bereidwillige, kundige en geduldige partner van het Parlement geweest - en zo hoort het ook.
Mr Pronk, the President-in-Office, is one of the most able and experienced Development Ministers in the history of the European Union.
De heer Pronk, de fungerend voorzitter van de Raad, is een van de meest kundige en ervaren ministers van Ontwikkelingssamenwerking in de geschiedenis van de Europese Unie.
For example, by listing vacant jobs on the Internet we might be able to ease the movement of a trained and qualified workforce within the Union.
Bijvoorbeeld door vacatures op Internet te plaatsen zou de mobiliteit van geschoolde en bekwame arbeidskrachten worden bevorderd.
In its recent communication 'Towards a Maritime Strategy ', the Commission indicated that there is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.
In haar recente mededeling " Naar een maritieme strategie " geeft de Commissie aan dat er over de hele wereld een tekort is aan geschoolde en vakbekwame zeevarenden.
able (ook: capable)
The important thing is that there is a leadership in the future that is able, capable and willing to go on with that.
Belangrijk is dat er een leider komt die in staat, capabel en bereid is om hiermee door te gaan.
He is clearly an exceptionally talented, able and intelligent central banker.
Hij is ongetwijfeld een buitengewoon getalenteerde, capabele en intelligente centrale bankier.
I also appreciate the concerns relating to those who are less able for whatever reason, and the concerns over the gender aspects of certain risks.
Ik stel ook de bezorgdheid op prijs ten aanzien van degenen die om wat voor reden dan ook minder capabel zijn, alsmede ten aanzien van de genderaspecten van bepaalde risico's.
We were able to check that there is no doubt as to his expertise and professional ability in the light of the job he will have to do.
Wij hebben kunnen nagaan dat er geen twijfel bestaat omtrent zijn deskundigheid en vakbekwaamheid in het licht van het mandaat dat hij zal moeten uitoefenen.

Voorbeeldzinnen voor "able" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOr ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
Of oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Want als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
EnglishThe Commission is not able to tell us today how it actually intends to do this.
De Commissie kan ons vandaag niet vertellen hoe zij dat eigenlijk wil aanpakken.
EnglishI do not believe we should allow junior doctors to be able to practice medicine.
Ik vind dat wij artsen in opleiding niet mogen toestaan als artsen te handelen.
EnglishWe were glad that the Commission was also able to provide the necessary support.
Wij waren blij dat de Commissie ook de nodige ondersteuning heeft kunnen geven.
EnglishWhen we began to work together in Kosovo and Macedonia we were able to improve.
Toen wij in Kosovo en Macedonië begonnen samen te werken, verbeterde de situatie.
EnglishOn this basis it will then be able to submit a proposal for a migration strategy.
Op basis daarvan kan zij dan een voorstel voor een migratiestrategie presenteren.
EnglishFurthermore, we must be able to discuss sensitive issues such as human rights.
Ook over gevoelige zaken als mensenrechtenkwesties moet gesproken kunnen worden.
EnglishThis will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.
Dit zal unieke ervaringen opleveren die we vervolgens in Letland kunnen toepassen.
EnglishIt's very interesting for us to be able to look at things like knife stabbings.
Het is heel interessant voor ons om te kunnen kijken naar dingen zoals messteken.
EnglishWe must also be able to act correctly and effectively in emergency situations.
Wij moeten ook in staat zijn juist en doeltreffend te handelen in noodsituaties.
EnglishIt is high time the Council was able to fulfil the hopes of the European peoples.
Het wordt hoog tijd dat de Raad recht gaat doen aan die Europese verwachtingen.
EnglishThe important thing is that we need to be able to protect the knowledge we create.
Wat van belang is, is dat we de kennis die we creëren, moeten kunnen beschermen.
EnglishWe are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:
EnglishWe believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
Wij denken dat een democratisch Turkije zich daarover zelf moet kunnen uitspreken.
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Dat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.
EnglishUnfortunately, we have not been able to influence events in a very positive way.
Het is ons echter niet gelukt de gebeurtenissen daar positief te beïnvloeden.
EnglishMore than half of the Russian population were able to receive the TV-6 programmes.
Ruim de helft van de Russische bevolking kon de programma's van TV-6 ontvangen.
EnglishThat chasm exists and we in Brussels have not been able to cross that divide.
Die kloof bestaat en wij in Brussel zijn er niet in geslaagd hem te overbruggen.
EnglishWe hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
Wij hopen dat wij hiervoor een oplossing kunnen vinden voor de tweede lezing.

Synoniemen (Engels) voor "able":

able