EN

ability {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
Elk van die veranderingen waren specifiek voor de vaardigheid of het vermogen.
You know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
Ons vermogen om de werktuigen van de schepping te vatten wordt beter en beter.
The ability to create is the most empowering thing that can happen to an individual.
Het vermogen tot creëren is het meest bevrijdende dat een individu kan overkomen.
And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
Elk van die veranderingen waren specifiek voor de vaardigheid of het vermogen.
This means practical cooperation and the ability to learn from one another.
Dit vereist praktische samenwerking en de vaardigheid van elkaar te leren.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Power for the trade unions and the ability to play politics with jobs at the taxpayer's expense?
Om de macht van de vakbonden en om politiek te kunnen bedrijven met banenpolitiek op kosten van de belastingbetaler?
Power is simple the ability to affect others to get the outcomes you want, and you can do it in three ways.
Macht is gewoon de mogelijkheid om invloed te hebben op anderen, om je doel te bereiken. ~~~ Je kunt het op drie manieren bereiken.
We have the ability to suspend aid if we believe that there is something going wrong in Fiji.
Wij zijn bij machte om de hulp op te schorten als we menen dat er iets mis dreigt te gaan in Fiji.
And the metaphorical truth interferes with our ability to identify it as literally false.
En de metaforische juistheid interfereert met onze bekwaamheid om de zin als letterlijk fout te herkennen.
I have the gravest doubts as to his ability, given his origins, to deal with tax issues.
Vanwege zijn achtergrond heb ik grote twijfels over zijn bekwaamheid voor het behandelen van fiscale zaken.
The ability to utilize that opportunity and turn it into an advantage depends on your internal capacity.
Het vermogen om die kans te grijpen en in een voordeel om te zetten hangt af van je bekwaamheid.
This is a warning to anyone who wishes to reduce our Parliament's ability to act for the sake of more rapid decision making.
Dit is een waarschuwing voor degenen die de bevoegdheden van het Parlement op dit vlak willen verminderen teneinde de besluitvorming te versnellen.
Europol is a European police force and, as such, should be given operational powers and the ability to issue instructions to national police authorities.
Europol is een Europese politiële eenheid die operationele bevoegdheden dient te krijgen en bevelen kan geven aan nationale politiediensten.
I would like to ask Mr Pinheiro, in particular, to use to the full all his experience and ability and knowledge on the college of Commissioners and in the Council itself.
Ik zou de heer Pinheiro in het bijzonder willen verzoeken om al zijn ervaring, bevoegdheid en kennis ten volle te benutten in het college van commissarissen en in de Raad zelf.
First and foremost we must revive a spirit of enterprise in Europe, and secondly we must promote the ability to find work, through better training and better qualifications.
Wij moeten de ondernemingszin in Europa aanmoedigen en het de mensen door een betere opleiding en kwalificatie gemakkelijker maken om werk te vinden.
The focus is on results and actual ability, and not only on the ways in which that ability is acquired.
De aandacht gaat nu uit naar het resultaat, de feitelijke competentie, en niet alleen naar de manier waarop die wordt bereikt.
Your emphasis on the competence of Commissioners and their ability and willingness to act as a team is very much to be welcomed.
De nadruk die u legt op de competentie van de Commissarissen, en op hun vermogen en bereidheid om als team op te treden kan alleen maar toegejuicht worden.
It is therefore important that we should create structures which cooperate with NATO, for it is there that the competence, capacity, leadership ability and credibility are to be found.
Het is belangrijk dat we structuren creëren die samenwerken met de NAVO, omdat daar competentie, capaciteit, leidinggevend vermogen en geloofwaardigheid liggen.
The quality and effectiveness of ECHO’ s aid depend very much on its partners’ professional abilities.
De kwaliteit en de doelmatigheid van de door ECHO geboden hulp zijn in hoge mate afhankelijk van de deskundigheid van haar partners.
We were able to check that there is no doubt as to his expertise and professional ability in the light of the job he will have to do.
Wij hebben kunnen nagaan dat er geen twijfel bestaat omtrent zijn deskundigheid en vakbekwaamheid in het licht van het mandaat dat hij zal moeten uitoefenen.
This inequality of opportunity between men and women represents a huge waste of potential and ability, which is particularly flagrant in the less developed countries.
De ongelijkheid van kansen tussen mannen en vrouwen betekent een geweldige verspilling van potentieel en deskundigheid, die in de minder ontwikkelde landen nog duidelijker naar voren komt dan elders.
In the selection of staff, account shall be taken not only of personal ability and qualifications but also of an equitable representation of nationals of Member States.
Bij de keuze van het personeel wordt niet alleen rekening gehouden met persoonlijke geschiktheid en beroepsbekwaamheid, doch eveneens met een billijke verdeling naar nationaliteit over de lidstaten.
Knowledge and ability are fundamental preconditions for our well-being and ability to compete, as they are for the Member States and for the whole Union.
Kennis en kundigheid zijn fundamentele voorwaarden voor de welvaart en het concurrentievermogen van onszelf, van de lidstaten en van de hele Unie.

Voorbeeldzinnen voor "ability" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt has also given us this, the ability to look at the world from the outside.
Het gaf ons ook dit, de mogelijkheid om van buitenaf naar onze wereld te kijken.
EnglishAnd each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
Elk van die veranderingen waren specifiek voor de vaardigheid of het vermogen.
EnglishLet us not impose limits on the people of Nepal’ s ability to choose for themselves.
Laten we de eigen keuzes van de mensen in Nepal op geen enkele wijze belemmeren.
EnglishThe ability to create is the most empowering thing that can happen to an individual.
Het vermogen tot creëren is het meest bevrijdende dat een individu kan overkomen.
EnglishIn fact, nothing even actually comes close to our ability to restore hearing.
Niets komt ook maar in de buurt van ons vermogen om het gehoor te herstellen.
EnglishYou know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
Ons vermogen om de werktuigen van de schepping te vatten wordt beter en beter.
EnglishThe ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.
Ze stopten de stroom van chemicaliën, de baai in. ~~~ En de baai herstelde zich.
EnglishTechnology and language learning have transformed our ability to communicate.
Dankzij technologie en talenonderwijs is ons communicatievermogen veranderd.
EnglishWe need adaptability, the ability to learn how to be creative and innovative.
We hebben aanpassingsvermogen nodig, het vermogen om te leren en innovatief te zijn.
EnglishAnother character called Jami has the ability to create fantastic inventions.
Een ander karakter heet Jami, zijn kracht is het maken van fantastische uitvindingen.
EnglishOur ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
Het vermogen om dat probleem aan te pakken moet het hoofdelement zijn van ons optreden.
EnglishThis is bound to have an impact on the ability of Malta and Cyprus to plan spending.
Dit zal het Cyprus en Malta ongetwijfeld moeilijker maken om hun uitgaven te plannen.
EnglishIt is crazy to be doing that without having the ability to have a political dialogue.
Het is idioot dat dit gebeurt terwijl er geen politieke dialoog mogelijk is.
EnglishWe have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry.
Wij hebben naar ons beste vermogen voor een betere veehouderij gestemd.
EnglishWe must believe in our own ability to bring peace and respect for the law.
We moeten geloven in onszelf en in onze capaciteit vrede en recht te brengen.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
Dat is het concept hier over hoe we denken dat verlenging van de levensduur mogelijk is.
EnglishThe resources that we in Europe have are knowledge, ability, our aptitude and skills.
De troefkaarten van de Europeanen zijn hun kennis, hun vaardigheden en hun talenten.
EnglishThat being said, our general track record and ability to trace and document is quite good.
Maar onze resultaten op het gebied van opsporing en documentatie zijn heel goed.
EnglishWe wanted to secure the EU's ability to act and the confidence of the people.
Wij wilden de slagvaardigheid en geloofwaardigheid van de Europese Unie veilig stellen.
EnglishThey must only be sent back if their safety and ability to reintegrate is guaranteed.
Terugzending kan alleen maar als hun veiligheid en hun reïntegratie gewaarborgd zijn.

Synoniemen (Engels) voor "ability":

ability
English