EN

to abide [abided|abided] {werkwoord}

volume_up
America should abide by those international covenants as well.
Ook de Verenigde Staten moeten zich aan deze internationale verdragen houden.
Secondly, it has to abide by its treaties and be aware of its areas of jurisdiction.
Ten tweede moet het Parlement zich houden aan de verdragen en zich goed realiseren tot waar zijn jurisdictie reikt.
Wij moeten de Verdragen strikt naleven.
The agreement was for the mother to have the right of abode over the son and for Mr Foster to have full visiting rights.
De afspraak was dat het kind bij de moeder zou wonen en dat de heer Foster het recht had zijn kind onbeperkt te bezoeken.
Governments can be expected to abide by the spirit as well as the letter of the Treaties and of European law.
Van regeringen kan men verwachten dat zij zich zowel aan de geest als de letter van de Verdragen en het Europees recht houden.
However, I expect all the parties concerned to regard the agreement thus negotiated as a contract by which they must abide.
Ik verwacht evenwel dat alle betrokkenen de overeengekomen verbintenis als een verdrag beschouwen dat moet worden nageleefd.
I expect the European Commission to do the same and if necessary to impose sanctions on Member States that do not abide by the rules.
Ik verwacht dat de Europese Commissie hetzelfde doet en zo nodig sancties oplegt aan lidstaten die zich niet aan de regels houden.
Members must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
Bij de aanvaarding van de secretariaatsvergoeding zouden de leden zich moeten binden aan deze gedragscode.
Article 7 even provides for the suspension of those Member States that do not abide by Article 6.
Artikel 7 voorziet zelfs in schorsing van leden die niet aan artikel 6 voldoen.
I hope it will abide by the rules that the selfsame institution, the European Council, set in Copenhagen ten years ago for this eventuality.
Ik hoop dat de Raad daarbij vasthoudt aan de voorwaarden die datzelfde instituut tien jaar geleden in Kopenhagen voor dit geval heeft vastgesteld.
The reinterpretation of the Basic Law by the Standing Committee of the National People's Congress during the right-of-abode case is still fresh in many people's minds.
De herinterpretatie van de basiswet door het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres in de verblijfsrechtkwestie ligt velen nog vers in het geheugen.

Voorbeeldzinnen voor "to abide" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
Dus, Voorzitter, ik vind op dat punt dat we die verplichting niet moeten volgen.
EnglishWe need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them.
Voor de democratie hebben wij spelregels nodig waar wij ons ook aan houden.
EnglishMr President, I think the House has to abide by its own Rules of Procedure.
Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat dit Huis het eigen Reglement moet respecteren.
EnglishIraq, like all other countries, has to abide by the decisions taken by the UN.
Zoals alle andere landen moet Irak zich houden aan de resoluties van de VN.
EnglishParliament and the Commission have declared that they would abide by it.
Het Parlement en de Commissie hebben al verklaard dat ze het in acht willen nemen.
EnglishThe House has made its decision and what we must now do is abide by it.
De plenaire vergadering heeft een besluit genomen en wij moeten dat uitvoeren.
EnglishI understand the importance of your assessments, but we must abide by the Rules of Procedure.
Ik begrijp het belang van uw bijdragen, maar we moeten ons aan ons schema houden.
EnglishOnce again, Hungary should abide by the rule of law and follow democratic rules.
Ik zeg het nogmaals: Hongarije moet de rechtsstaat en de regels van de democratie respecteren.
EnglishThe Committee on the Rules will make the decision and we will abide by that decision.
De commissie Reglement beslist, en wij houden ons aan haar beslissing.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
De Raad heeft dan ook een beroep gedaan op alle partijen om hun beloften volledig na te komen.
EnglishWe must abide by the political agreement reached by the Council of Ministers in June.
Het politieke akkoord dat in juni dit jaar in de Raad is bereikt, mag niet worden opgerekt.
EnglishSo we must make clear that all sides must abide by the cease-fire.
We moeten dus duidelijk maken dat alle partijen zich aan het bestand moeten houden.
EnglishAt the very least, one would expect Members to abide by their vote.
De afgevaardigden zouden toch minstens moeten respecteren wat zij hebben goedgekeurd.
EnglishTo this end, everyone, including our competitors, must abide by the following rules.
Daarom moeten wij eisen dat iedereen, ook onze concurrenten, de volgende regels in acht nemen.
EnglishArticle 7 even provides for the suspension of those Member States that do not abide by Article 6.
Artikel 7 voorziet zelfs in schorsing van leden die niet aan artikel 6 voldoen.
EnglishWe must abide by the rules when taking action against those who have no rules.
Daarbij moeten wij ons aan de regels houden, terwijl wij te maken hebben met mensen zonder gebod.
EnglishAmerica should abide by those international covenants as well.
Ook de Verenigde Staten moeten zich aan deze internationale verdragen houden.
EnglishIt must also abide by all the rules of the democratic processes.
Ook moet de Raad zich helemaal aan de spelregels van de democratie houden.
EnglishThe Iraqi Government will have to abide by the rule of international law.
De Iraakse regering dient het internationaal recht na te leven.
EnglishFinally, let me emphasize once again: we must abide by Florence, and nothing else!
Ten slotte wil ik erop wijzen dat alleen Florence telt.