EN

abhorrent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
To counter this shortage, sadly an abhorrent phenomenon has developed – the illicit trade in human organs.
Ter bestrijding van dit tekort heeft zich een afschuwelijk fenomeen ontwikkeld: de illegale handel in menselijke organen.
It is also abhorrent to note that deeds of violence are committed by the state security services against women, mainly from minority groups such as Kurds.
Een ander afschuwelijk verschijnsel is het geweld dat agenten van de nationale veiligheidsdienst plegen tegen vrouwen, en met name tegen vrouwen van minderheidsgroepen, zoals de Koerden.
The sexual exploitation of children, including child pornography on the Internet, in any form, is abhorrent.
De seksuele uitbuiting van kinderen, waaronder kinderpornografie op Internet, in welke vorm dan ook, is weerzinwekkend.
Such comparisons are nothing short of abhorrent and it is most irresponsible for politicians to make such suggestions, particularly when all our peoples are faced with the threat of terrorism.
Dergelijke vergelijkingen zijn haast weerzinwekkend, en het is voor politici ook zeer onverantwoord om dergelijke uitspraken te doen, zeer zeker nu onze volkeren het doelwit zijn van terroristen.
The appalling offer by the IRA on 8 March 2005 to shoot dead the perpetrators of this awful crime is abhorrent and barbaric and has been met with incredulity in the civilised world.
Het afschuwelijke aanbod van IRA van 8 maart 2005 om de daders van dit vreselijke misdrijf dood te schieten is weerzinwekkend en barbaars en is in de hele beschaafde wereld met ongeloof ontvangen.

Voorbeeldzinnen voor "abhorrent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Die verfoeilijke overheidshouding vatten Algerijnen in één woord samen: " hogra ".
EnglishThere is no question that abhorrent activities are habitually taking place.
Het lijdt geen twijfel dat hier sprake is van structurele misstanden.
EnglishFor most people in society violence against women is abhorrent, but we know it exists.
Voor de meeste mensen in de maatschappij is geweld tegen vrouwen een gruwel, maar we weten dat het bestaat.
EnglishWe have worked hard with our international partners to eradicate an abhorrent practice.
Samen met onze internationale partners hebben wij hard gewerkt om deze weerzinwekkende praktijk uit te roeien.
EnglishThis abhorrent fact marks out the sinister context of Mugabe's ruthless campaign to stay in power.
Dit afschrikwekkende gegeven geeft de sinistere context aan van Mugabe´s nietsontziende streven naar machtsbehoud.
EnglishThis abhorrent torture method is officially known as Ankang, which translates as: health through rest and peace.
Deze weerzinwekkende foltermethode heet officieel Ankang, dat wil zeggen: door rust en vrede naar gezondheid.
EnglishThe sexual exploitation of children, including child pornography on the Internet, in any form, is abhorrent.
De seksuele uitbuiting van kinderen, waaronder kinderpornografie op Internet, in welke vorm dan ook, is weerzinwekkend.
EnglishTo counter this shortage, sadly an abhorrent phenomenon has developed – the illicit trade in human organs.
Ter bestrijding van dit tekort heeft zich een afschuwelijk fenomeen ontwikkeld: de illegale handel in menselijke organen.
EnglishIt is an abhorrent and unethical practice which is totally irresponsible from a scientific point of view.
Het betreft hier een weerzinwekkende en onethische praktijk, die vanuit wetenschappelijk oogpunt absoluut onverantwoord is.
EnglishIt is shameful that the Algerian authorities should not be able to put an end to the abhorrent reality in their country.
Het is beschamend dat de Algerijnse autoriteiten geen einde kunnen maken aan de weerzinwekkende realiteit in hun land.
EnglishThanks to this cooperation with the competent authorities, many examples of these abhorrent dealings have been stopped from causing harm.
Dankzij deze samenwerking met de bevoegde instanties is er een stokje gestoken voor een groot aantal activiteiten.
EnglishBut the appalling and abhorrent extent of sexual abuse against women and children ought to make us take a more realistic view of things.
De ontzaglijke en weerzinwekkende mate van seksueel misbruik van vrouwen en kinderen zou ons toch tot realistischer inzichten moeten brengen.
EnglishThe Council has repeatedly reaffirmed its outright condemnation of those abhorrent acts of terrorism and indiscriminate violence.
Mijnheer de Voorzitter, de Raad heeft al herhaaldelijk bevestigd dat hij die afschuwelijke terreurdaden en dat blinde geweld onvoorwaardelijk veroordeelt.
EnglishHowever, we know that this is not at all the case; we know that the death penalty is an abhorrent practice, a form of State-legalised crime.
Wij weten echter dat de vork niet zo in de steel zit; wij weten dat de doodstraf een gruwelijke maatregel is, een soort gelegaliseerde staatsmisdaad.
EnglishWe can, indeed we must, have grave doubts about whether the regime in Iraq, which is certainly abhorrent, should be eliminated by external military means.
Wij kunnen en moeten zelfs grote vraagtekens zetten bij het feit dat het Irakese regime van buitenaf van militaire middelen wordt voorzien.
EnglishI cannot remember ever, in all my years as a parliamentarian, seeing as abhorrent a text as that presented to us today by Mrs Swiebel.
Ik kan mij niet herinneren in mijn parlementaire loopbaan ooit zulk een onzinnige tekst onder ogen te hebben gekregen als die welke mevrouw Swiebel ons nu voorlegt.
EnglishThe EU maintains the important distinction that states are the perpetrators of human rights violations, whilst terrorists are particularly abhorrent criminals.
De Europese Unie hanteert het wezenlijke onderscheid dat landen de mensenrechten schenden en terroristen vooral weerzinwekkende misdadigers zijn.
EnglishAmong other things, there are judicial inquires under way in some Member States concerning abhorrent crimes that seem to link up with Romania specifically.
Onder meer zijn er in een paar lidstaten juridische onderzoeken aan de gang naar vormen van criminaliteit die naar het schijnt in Roemenië een eindstation vonden.
EnglishAfter eight years of civil war, the road to peace seemed finally clear but the abhorrent brutalities, in particular those against women and children, carry on relentlessly.
Na acht jaar burgeroorlog leek eindelijk de weg naar vrede ingeslagen maar de weerzienwekkende wreedheden, vooral tegenover vrouwen en kinderen, gaan rustig door.
EnglishSince then it has emerged that the rapid growth of the Net has brought not only positive applications but also the ability to spread abhorrent information on a wide scale.
Intussen blijkt dat met de onstuimige groei van het net naast positieve toepassingen ook de mogelijkheid van verfoeilijke informatieverspreiding breed wordt benut.

Synoniemen (Engels) voor "abhorrent":

abhorrent
abhorrence