EN

abhorrence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
Ondanks mijn afschuw over hetgeen hij verkondigt, sta ik daar volledig achter.
A whole world turns in abhorrence upon Iran.
Een hele wereld wendt zich vol afschuw tot Iran.
It was our way of showing our abhorrence of what happened to thousands of peaceful demonstrating students.
Het was onze manier om onze afschuw te tonen over hetgeen duizenden vreedzame demonstrerende studenten overkwam.
What drove both men was their experience and their abhorrence of war.
Wat beide mensen dreef was hun ervaring en hun afkeer van oorlog.
abhorrence (ook: abomination, horror)

Voorbeeldzinnen voor "abhorrence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDespite my abhorrence of his views I fully support that.
Ondanks mijn afschuw over hetgeen hij verkondigt, sta ik daar volledig achter.
EnglishWhat drove both men was their experience and their abhorrence of war.
Wat beide mensen dreef was hun ervaring en hun afkeer van oorlog.
EnglishA last word: the general abhorrence of vaccinations, both on a Europe- and worldwide level, must end.
Tot slot: de alom heersende veroordeling van vaccinaties in Europa en in de wereld moet ophouden!
EnglishI expressed our sympathy and abhorrence at this attack to the French Government last week.
Ik heb afgelopen week ons medeleven en onze afkeuring over deze aanslag overgebracht aan de Franse regering.
EnglishIt was our way of showing our abhorrence of what happened to thousands of peaceful demonstrating students.
Het was onze manier om onze afschuw te tonen over hetgeen duizenden vreedzame demonstrerende studenten overkwam.
EnglishA whole world turns in abhorrence upon Iran.
Een hele wereld wendt zich vol afschuw tot Iran.
EnglishI believe that is necessary in spite of all our reservations and in spite of our abhorrence of the North Korean regime.
Dat acht ik volstrekt noodzakelijk ondanks de vele bedenkingen en de afschuw die het Noord-Koreaanse regime bij ons opwekt.
EnglishThe Ottawa Land Mines Convention expresses our joint abhorrence of these weapons and our determination to act.
Uit het Verdrag van Ottawa inzake landmijnen blijkt onze gezamenlijke afschuw van deze wapens, evenals onze vastberadenheid ze te bestrijden.
EnglishWe voted for the resolution to show our abhorrence of racism, but we cannot support the wording in favour of Greater Union.
Wij stemmen voor de resolutie omdat wij racisme verafschuwen, maar de formulering die aanstuurt op Meer Unie kunnen wij niet steunen.
EnglishFirstly, let me put on record my total abhorrence of the terrorist incidents that have happened all too often in the Middle East.
Laat ik om te beginnen beklemtonen dat ik de talloze terroristische incidenten die in het Midden-Oosten hebben plaatsgevonden volstrekt verafschuw.
EnglishMrs Napoletano, in stating her abhorrence of terrorism, echoed sentiments that I am sure are felt by all of us in this House.
Mevrouw Napoletano heeft bij het uitspreken van haar afschuw van terrorisme, gevoelens verwoord die naar mijn stellige overtuiging door allen hier in het Parlement worden gedeeld.
EnglishNotwithstanding the public abhorrence of veal crates, the question is whether the consumer is prepared to pay more for more humanely produced meat.
Ondanks de maatschappelijke oppositie tegen individuele huisvesting, is het de vraag of de consument bereid is meer te betalen voor diervriendelijker geproduceerd vlees.
EnglishWe, in this House, have already placed on record our abhorrence at the recent resumption of terrorist activity by the IRA and we do so today once more.
Wij hebben in deze Vergadering reeds onze afschuw te boek gesteld over het feit dat de IRA haar terroristische activiteiten hervat heeft en wij doen dat vandaag nogmaals.
EnglishI would also like to express my abhorrence in respect of the persistent attacks and hostage takings in Iraq, the recent low being the killing of aid worker Margaret Hassan.
Ik wil hier tevens mijn afschuw uiten over de aanhoudende aanslagen en gijzelingen in Irak, met als recent dieptepunt de moord op hulpverleenster Margaret Hassan.
EnglishThe European Council in Dublin expressed its abhorrence at the sexual exploitation of children and trafficking in human beings and undertook to take all necessary action against it.
De Europese Raad in Dublin heeft zijn afschuw geuit over de seksuele uitbuiting van kinderen en mensenhandel en heeft zich gecommitteerd de nodige actie daartegen te ondernemen.

Synoniemen (Engels) voor "abhorrence":

abhorrence
abhorrent