EN

abdication {zelfstandig naamwoord}

volume_up
That is precisely why we believe in principle what we are doing today is a virtual abdication of parliamentary rights of review.
Juist daarom menen wij dat wij vandaag virtueel afstand doen van de controlebevoegdheden van het Parlement.
The Queen Mother was monarch of the Netherlands from September 1948 until her abdication in 1980.
De koningin-moeder was van september 1948 tot aan haar troonsafstand in 1980 vorstin der Nederlanden.
abdication

Voorbeeldzinnen voor "abdication" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAngelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
Gebrek aan realisme tegenover het fundamentalisme is synoniem met lafheid en berusting.
EnglishThe dance of our glances, challenge, abdication, effacement, the perfume of our consternation.
We trekken aan, we stoten af, we verdwijnen, er geurt ontsteltenis in onze blik.
EnglishThis Treaty represents the abdication of politics in the face of all that: a silent Constitution.
Dit Verdrag toont aan dat de politiek verstek laat gaan; de Grondwet hult zich in stilzwijgen.
EnglishThe Queen Mother was monarch of the Netherlands from September 1948 until her abdication in 1980.
De koningin-moeder was van september 1948 tot aan haar troonsafstand in 1980 vorstin der Nederlanden.
EnglishThat is really unfortunate and a gross abdication of our duty to people all over the world.
Wat er nu is gebeurd, is hoogst betreurenswaardig en een grove verzaking van onze plicht jegens de mensen overal ter wereld.
EnglishThat is precisely why we believe in principle what we are doing today is a virtual abdication of parliamentary rights of review.
Juist daarom menen wij dat wij vandaag virtueel afstand doen van de controlebevoegdheden van het Parlement.
EnglishFor you to reply to a question like this by merely setting out all the possible measures amounts to an abdication of responsibility.
Het mag toch niet gebeuren dat u op een vraag als deze simpelweg antwoordt dat al het mogelijke gedaan wordt.
EnglishIt is an intellectual abdication.
EnglishThis abdication of responsibility by the politicians in favour of civil servants dishonours the Council and helps to explain much of what is wrong in Europe.
Dit ontslag van de politici ten gunste van de ambtenaren is onterend voor de Raad en vormt een verklaring voor veel van wat er in Europa misgaat.
EnglishLadies and gentlemen, some might interpret this formula as an abdication of responsibility by the Commission to the internal political interests of each Member State.
Waarde collega's, deze formule kan door sommigen geïnterpreteerd worden als staat de Commissie haar verantwoordelijkheid af ten behoeve van de nationale politieke belangen.
EnglishAnything less from this Parliament would be an abdication of our responsibilities and a total abandonment, not only of the people of Galicia, but of the whole population of the European Union.
Als we ons daar niet volledig voor inzetten, lopen we weg voor onze verantwoordelijkheden en verloochenen we niet alleen de bevolking van Galicië, maar de gehele bevolking van de Europese Unie.
EnglishThe fact that society continues to accept men's abdication of duties in their home lives constitutes a genuine form of unfair competition to which women are subjected in their professional lives.
Het feit dat de maatschappij aanvaardt dat mannen hun plichten binnen de familiesfeer niet nakomen is een soort oneerlijke concurrentie, waar vrouwen binnen hun beroepsleven schade van ondervinden.

Synoniemen (Engels) voor "abdication":

abdication