"abattoir" in het Nederlands

EN

"abattoir" - vertaling Nederlands

EN

abattoir {zelfstandig naamwoord}

volume_up
That is long enough to reach an abattoir from almost any farm anywhere in Europe.
Binnen die termijn kan in heel Europa van bijna iedere boerderij een slachthuis worden bereikt.
Ook een Iers slachthuis was er bij betrokken.
They rightly demand that animals be transported to the nearest abattoirs and be marketed from there.
Ze eisen terecht dat de dieren naar het meest dichtbij gelegen slachthuis worden gebracht.

Voorbeeldzinnen voor "abattoir" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAn exception to this decision allows transportation directly to an abattoir.
Een uitzondering hierop vormt vervoer rechtstreeks naar de slachterij.
EnglishThat is long enough to reach an abattoir from almost any farm anywhere in Europe.
Binnen die termijn kan in heel Europa van bijna iedere boerderij een slachthuis worden bereikt.
EnglishOn arriving at the abattoir, one in three have broken feet.
Eenmaal bij de slachterij aangekomen heeft één op de drie kippen gebroken poten.
EnglishEU subsidies have nevertheless been widely used to encourage concentration of abattoir capacities.
De EU heeft tenslotte hoge subsidies gegeven voor de concentratie in de sector van de slachthuizen.
EnglishIt must be removed, it must be removed in the abattoir and it must be treated as risk material.
Die wervelkolom moet verwijderd worden, dat moet in het slachthuis gebeuren en die wervelkolom moet als risicomateriaal behandeld worden.
EnglishHealthy waste products from the abattoir are valuable providers of protein which we should not discard.
Slachtafval dat geschikt is voor voedingsmiddelen is een waardevolle proteïneleverancier die we niet terzijde zouden moeten schuiven.
EnglishDoes it become even dirtier when politicians have to deal with such unsavoury matters as pigswill and abattoir waste?
Is het dan nog smeriger wanneer we ons bezighouden met zulke onappetijtelijke onderwerpen als etensresten en slachtafval?
EnglishAn Irish abattoir was involved.
EnglishIn some places in Germany, mobile abattoirs are provided to slaughter animals if no abattoir is available locally.
Op sommige plaatsen in Duitsland wordt gewerkt met mobiele abattoirs om dieren te slachten als er plaatselijk geen abattoir voorhanden is.
EnglishAnimals suffer as a result, and the call must now go out for animals to be slaughtered at the nearest abattoir.
De dieren ondervinden er nadeel van en daarom moet er nu op worden aangedrongen dat de dieren in de dichtstbijzijnde slachthuizen worden geslacht.
EnglishWould it not be sensible also to eliminate the animals taken to the abattoir at the last minute, which are often likely to be infected?
Zou het niet verstandig zijn de dieren die in allerijl bij het slachthuis worden afgeleverd, uit de voedselketen te verwijderen?
EnglishAnimals that are to be slaughtered should only be driven to the nearest abattoir and for a maximum of eight hours.
Dieren die geslacht gaan worden, zouden uitsluitend naar het dichtstbijzijnde slachthuis moeten worden gebracht en maximaal acht uur vervoerd moeten worden.
EnglishTo anyone who has visited a modern poultry processor, it will be obvious that the process is entirely different from that which applies in an abattoir.
Iedereen die wel eens in een moderne pluimveeslachterij is geweest weet dat het proces in niets lijkt op dat in een abattoir.
EnglishAnimal sales should be carried out, in this age of modern technology, directly between one farm and another, or between farm and abattoir.
De handel in dieren moet in deze tijd van moderne technologie direct van boerderij naar boerderij of van boerderij naar slachthuis plaatsvinden.
EnglishIf it is done at the abattoir, the most easily controlled location, there are implications for the storage and transport of beef carcasses.
Als dat in het abattoir gebeurt - de plek waar de beste controle mogelijk is - dan heeft dat gevolgen voor de opslag en het transport van runderkadavers.
EnglishSecondly, the place of slaughter is obviously a piece of information I can provide at an abattoir, and I can also state where the carcass was cut up.
Ten tweede is op de slachtlocatie vanzelfsprekend bekend waar het dier geslacht is en kan ook vastgesteld worden waar het vlees uitgesneden is.
EnglishWith regard to the removal of the vertebral column, you have brought up the question: where should it take place, abattoir or at the point of sale?
Met betrekking tot de verwijdering van de wervelkolom vroeg u zichzelf al af waar dat zou moeten gebeuren: in het abattoir of bij het verkooppunt?
EnglishWe must also ensure that health and safety costs, consumer protection costs and abattoir control charges do not escalate to the point where they cannot be afforded.
Ook is het zaak ervoor te waken dat de kosten voor gezondheid, veiligheid, consumentenbescherming en abattoirtoezicht niet de pan uitrijzen.
EnglishThe provisions that entered into force on 1 September of last year relate to indications on the label providing information that can be ascertained at the abattoir.
Sinds 1 september vorig jaar is het verplicht om de gegevens die op de slachtlocatie vastgesteld kunnen worden, op de etiketten te vermelden.
EnglishEssentially, with a few exceptions, movements are only possible from a holding to an abattoir, or to another holding with permission.
Over het algemeen geldt dat alleen verplaatsing van dieren van het boerenbedrijf naar een abattoir of naar een ander boerenbedrijf is toegestaan, mits daarvoor toestemming is.

Synoniemen (Engels) voor "abattoir":

abattoir