"a third" in het Nederlands

EN

"a third" - vertaling Nederlands

volume_up
a third [voorbeeld]
EN

a third [voorbeeld]

volume_up
1. meetkunde
Of these one third are unemployed, one third are pensioners, and one third are in work.
Van deze mensen is een derde werkloos, een derde gepensioneerd en een derde van hen werkt.
A third to a half of the population are introverts -- a third to a half.
Een derde tot de helft van de bevolking is introvert. ~~~ Een derde tot de helft.
My third observation concerns the rights of citizens from third countries.
Een derde kanttekening die ik wil maken, gaat over de rechten van burgers uit derde landen.

Voorbeeldzinnen voor "a third" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishUnder the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
In het kader van de derde pijler is omkoping binnen de Europese Unie strafbaar.
EnglishThis is the third time I have been involved in a revision of the Treaty of Rome.
Dit is de derde keer dat ik aan een herziening van het Verdrag van Rome deelneem.
EnglishDebt relief programmes for Third World countries must be put in place permanently.
Er moeten onmiddellijk schuldverlichtingsprogramma's voor de derde wereld komen.
EnglishThis was the third form of conciliation which I led in my capacity as rapporteur.
Dit was de derde bemiddeling die ik in de hoedanigheid van rapporteur heb geleid.
EnglishThat's the role of the third side, is to help the parties to go to the balcony.
Dat is de rol van de derde kant: de partijen helpen om naar het balkon te gaan.
EnglishThey've actually built two cities already in China and are preparing the third.
Ze hebben al twee steden gebouwd in China en zijn een derde aan het voorbereiden.
EnglishHowever, despite that, I will support this third-generation cooperation agreement.
Desondanks zal ik deze samenwerkingsovereenkomst van de derde generatie steunen.
EnglishNo less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
De derde prioriteit, aangaande het intern beleid, is evenzeer van belang voor ons.
EnglishMy third and final point is the structural-policy consequences of enlargement.
Derde en laatste punt: de gevolgen van de uitbreiding voor het structuurbeleid.
EnglishFinally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
Ten derde en laatste levert de verlaging van de uitvoersteun nieuwe problemen op.
EnglishNuclear energy today produces one third of electricity in the European Union.
Momenteel levert kernenergie een derde van de elektriciteit in de Europese Unie.
EnglishAnd the third question: you spoke about the conference on peace in the region.
En de derde vraag: u heeft het over de regionale conferentie voor de vrede gehad.
EnglishThirdly, we are told that progress is being made in the area of the third pillar.
Ten derde zegt men ons dat vooruitgang geboekt is op het vlak van de derde pijler.
EnglishI strongly support the Commission's third multiannual programme for 1997-2000.
Ik sta volledig achter het derde meerjarenprogramma 1997-2000 van de Commissie.
EnglishThe third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.
Het derde element is de ontwikkeling van de biomassa als hernieuwbare energiebron.
EnglishMy third comment concerns the relationship between the European Union and Mexico.
De derde overweging betreft de betrekkingen tussen de Europese Unie en Mexico.
EnglishPatent law governs the legal relationship between the inventor and third parties.
De industriële eigendom regelt de rechtsverhouding tussen uitvinder en derden.
EnglishMy third point is that it is not only about quantity but also about quality.
Een derde punt: het gaat niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit.
EnglishIt would have been a disgrace if this principle had been dropped at third reading.
Het zou een schande zijn geweest als men dat had laten vallen in derde lezing.

Vergelijkbare vertalingen voor "a third" in Nederlands

third telwoord
Dutch
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little