"a tempo" in het Nederlands

EN

"a tempo" - vertaling Nederlands

NL
NL

"a tempo" - vertaling Engels

EN
EN

a tempo {bijwoord}

volume_up
NL

a tempo {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "a tempo" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDM: I can speed up the whole sequence by tilting the tempo one way or the other.
DM: Ik kan het geheel versnellen door het kantelen van het tempo blokje.
EnglishAnd then, overall effects like tempo and volume that apply to the entire sequence.
Verder de algemene effecten zoals tempo en volume die worden toegepast op het gehele patroon.
EnglishWe even managed to work in an up-tempo pop tune for the sound track.
We hebben zelfs een leuk melodietje gemaakt voor de sound-track.
EnglishWe have different commercial systems and a different tempo of life.
Wij hebben andere commerciële systemen en een ander levenstempo.
EnglishSo whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.
Wat ook verantwoordelijk is voor deze annulatie is zeer nauw verbonden met tempo-causaliteit.
EnglishIt is the quality of the process that is crucial, not the tempo.
Belangrijk is de kwaliteit van het proces, niet het tempo.
EnglishWhat troubles me is the tempo, which will take between 20 and 25 years to eliminate European unemployment.
Alleen zal er op die manier tussen 20 en 25 jaar nodig zijn om de werkloosheid weg te werken.
EnglishI have been increasing the tempo of the negotiations with the Russian Government over the past few months.
Sinds een paar maanden heb ik het tempo van de onderhandelingen met de Russische regering opgevoerd.
EnglishThe tempo of change may be somewhat hesitant, but the changes do have to be in the right direction.
Het tempo van de veranderingen is weliswaar niet beslissend, maar zij moeten zich wel in de juiste richting bewegen.
EnglishI would therefore very much like to ask the President to slow down the tempo and think of us and the interpreters.
Daarom zou ik de Voorzitter willen verzoeken het tempo te verlagen en te denken aan de tolken en aan ons.
EnglishAll we're playing with is a tempo causality.
EnglishMr Karas said mehr Tempo statt Verzögerung - more speed rather than delay - and I cannot agree more with him.
De heer Karas riep op tot mehr Tempo statt Verzögerung - een hoger tempo in plaats van vertraging - en ik ben het volkomen met hem eens.
EnglishOne of the most elegant dancers of his generation, known for his long steps, and his tempo changes and his pivots.
Hij is een van de meest elegante dansers van zijn generatie, gekend voor zijn lange stappen en zijn tempo veranderingen en zijn pivots.
EnglishThirdly, variation in tempo.
EnglishSince the use of fossil fuels, we have seen an increase not only in the tempo and volume of production, but in pollution too.
Sinds het gebruik van fossiele brandstoffen zijn niet alleen het tempo en de productie-omvang gestegen, maar ook de belasting voor het milieu.
EnglishMr President, I should like to cool the tempo of the debate a little, that is release a little steam to reduce the pressure.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou de toon van dit debat willen verzachten, ofwel het deksel van deze hogedrukpan wat willen oplichten om de druk te laten zakken.
EnglishYou see there are different lines: you choose in your own tempo in your own way to follow the line, but you must respect it, more or less.
Je ziet dat er verschillende regels zijn. ~~~ Je kiest op je eigen tempo, op je eigen manier hoe je de lijn volgt, maar je moet ze min of meer respecteren.
EnglishThis is too slow a tempo, in view of the fact that consumption levels in the new Member States are often ten times lower than those in the old Member States.
Het tempo ligt veel te laag, want het consumptieniveau bedraagt in de nieuwe lidstaten van vaak slechts een tiende van dat van de oude lidstaten.
EnglishFor that purpose, it is important that we make progress at a tempo comparable to that of the subjects raised in the course of negotiations as a whole.
Het is dan ook belangrijk dat in de loop van de onderhandelingen de vorderingen gelijke tred houden met de behandeling van de onderwerpen als een geheel.
EnglishPerhaps never before in human history time has passed by as quickly as it passes today, and there is nothing to indicate that this tempo will slow down.
In de geschiedenis van de mensheid is de tijd misschien nog nooit zo snel verstreken als vandaag het geval is, en niets wijst erop dat het tempo zal verminderen.

Vergelijkbare vertalingen voor "a tempo" in Nederlands

tempo zelfstandig naamwoord
Dutch
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little