"a priori" in het Nederlands

EN

"a priori" - vertaling Nederlands

NL

"a priori" - vertaling Engels

volume_up
a priori {bn.}
volume_up
a priori {bw.}
EN

a priori {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
a priori
volume_up
a priori {bn.}
Freedom of speech applies a priori to the representatives of the people.
Het recht op vrije meningsuiting geldt a priori voor verkozenen van het volk.
All of that should be true both a priori and a posteriori.
En dat zowel a priori als a posteriori.
I would like you to be aware that all Eurocontrol does is coordinate flights a priori.
U moet goed beseffen dat de activiteiten van Eurocontrol zich beperken tot het a priori coördineren van vluchten.
NL

a priori {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
a priori
Het recht op vrije meningsuiting geldt a priori voor verkozenen van het volk.
Freedom of speech applies a priori to the representatives of the people.
All of that should be true both a priori and a posteriori.
U moet goed beseffen dat de activiteiten van Eurocontrol zich beperken tot het a priori coördineren van vluchten.
I would like you to be aware that all Eurocontrol does is coordinate flights a priori.

Voorbeeldzinnen voor "a priori" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut it would be a form of discrimination to exclude a priori all homosexuals.
Maar het zou discriminerend zijn om alle homoseksuelen bij voorbaat uit te sluiten.
EnglishThere is no a priori reason why an "H" has to go between that "W" and "A."
Er is geen specifieke reden waarom er een "H" tussen die "W" en "A" moet staan.
EnglishFreedom of speech applies a priori to the representatives of the people.
Het recht op vrije meningsuiting geldt a priori voor verkozenen van het volk.
EnglishI do not want to point my finger or make a priori judgments.
Ik wil niet met de vinger nawijzen of bij voorbaat al een oordeel hebben.
EnglishWhy should a private-sector supplier be a priori any better at this than one under public ownership?
Waarom is een particuliere aanbieder noodzakelijk beter dan een openbare?
EnglishI would like you to be aware that all Eurocontrol does is coordinate flights a priori.
U moet goed beseffen dat de activiteiten van Eurocontrol zich beperken tot het a priori coördineren van vluchten.
EnglishIt will be a tripolar structure which a priori may seem somewhat fragile, unstable even.
Het betreft hier een tripolaire structuur met een op het eerste gezicht wellicht delicaat, ja zelfs wankel evenwicht.
EnglishA priori, these projects had to be launched quickly.
Deze projecten moesten dus in principe snel worden opgestart.
EnglishMrs Randzio-Plath's report is based on the a priori assumption that 'cohabitation ' can work.
Het verslag van mevrouw Randzio-Plath is geschreven vanuit de basale veronderstelling dat de samenleving maakbaar is.
EnglishFurthermore the agreement states that: " no mode of supply is a priori excluded from coverage ".
Voorts stelt de overeenkomst dat " geen vorm van dienstverlening bij voorbaat van het toepassingsgebied is uitgesloten ".
EnglishVery difficult, a priori probably almost impossible.
Zo moeilijk dat het aanvankelijk onmogelijk leek.
EnglishAll of that should be true both a priori and a posteriori.
EnglishThe EU sets no priorities here, but nor does it want either of these options to be excluded a priori.
De EU heeft ten aanzien hiervan geen voorkeur, maar wil ook niet dat een van deze mogelijkheden bij voorbaat wordt uitgesloten.
EnglishI do not think that it is fair for us to call into question or reject everything that the Russian side says a priori.
Ik vind het niet terecht dat alles wat van Russische kant wordt beweerd a-priori wordt afgewezen en in twijfel getrokken.
EnglishIf these could be raised to the level of the best, the use of antibiotics for animal feed would a priori be of no economic interest.
Als die omstandigheden kunnen worden verbeterd is het immers economisch niet langer interessant antibiotica door het voer te mengen.
EnglishOne of them is that Sally Clark was innocent -- which is, a priori, overwhelmingly likely -- most mothers don't kill their children.
De eerste is dat Sally Clarke onschuldig is, wat a priori uitermate waarschijnlijk is -- de meeste moeders vermoorden hun kinderen niet.
EnglishWith regard to the future action programme for 2002-2010, we are a priori open to all the ideas included in the motion for a resolution.
Wat betreft het toekomstige actieprogramma voor de periode 2002-2010, staan wij in principe open voor alle voorstellen van de ontwerpresolutie.
EnglishFor instance, the Financial Controller granted a positive a priori visa in most of the cases of mismanagement or irregularities recently uncovered.
Zo was in het merendeel van de recente gevallen van wanbeheer of onregelmatigheden een positief oordeel vooraf gegeven door de financieel controleur.
EnglishEven though, a priori, I am for the time being inclined to vote in favour, I shall wait to see the results of the voting before finally making up my mind.
Ook al ben ik momenteel, in beginsel, vrij positief, toch wacht ik de uitslag van de stemmingen af alvorens een definitief standpunt in te nemen.
EnglishIt is an adversary which a priori has the upper hand due to a lack of legal constraints and against which the Union must arm itself with the best legal weapons.
Een tegenstander die bij gebrek aan juridische beperkingen a priori bevoordeeld is en waartegen de Unie zich moet wapenen met de beste juridische wapens.

Vergelijkbare vertalingen voor "a priori" in Nederlands

a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little