"A-position" in het Nederlands

EN

"A-position" - vertaling Nederlands

EN

A-position {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. taalkunde
A-position

Voorbeeldzinnen voor "A-position" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
EnglishThere is no consciously adopted position in the WIPO Treaty on temporary copies.
In het WIPO-Verdrag is geen specifiek standpunt over tijdelijke kopieën opgenomen.
EnglishWhatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
Ik ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
EnglishThe European Parliament does not adopt a position on this issue in the report.
Het Europees Parlement neemt in het verslag geen standpunt in over deze kwestie.
EnglishOnly the worker's struggle will really improve the position of women in society.
Pas dan zal ook de positie van de vrouw in de samenleving kunnen worden verbeterd.
EnglishI am not in a position to accept the other amendments on the reform of the COM.
Met de andere amendementen over de hervorming van de GMO kan ik niet instemmen.
EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
In de tweede plaats is dat standpunt coherent en volgens mij ook volkomen billijk.
EnglishAlso, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
Bovendien hebben wij de positie van burgers in derde landen te zeer verwaarloosd.
EnglishNeedless to say, a great deal can be said for the Commission's original position.
Uiteraard valt er veel te zeggen voor de oorspronkelijke positie van de Commissie.
EnglishWill his position remain the same when he is debating the packaging directive?
Zal hij dat standpunt handhaven wanneer de verpakkingsrichtlijn aan de orde komt?
EnglishI would have expected the Commission to formulate a clear position on that point.
Ik had van de Commissie verwacht dat ze in dezen duidelijk stelling zou nemen.
EnglishThis is the official position of the European Commission and the European Union.
Dat is het officiële standpunt van de Europese Commissie en de Europese Unie.
EnglishI believe that this is the position of both the European Union and the Commission.
Dat is mijns inziens het standpunt van zowel de Europese Unie als de Commissie.
EnglishI am almost convinced that you would be putting them in a position to do this.
Ik ben er bijna zeker van dat u ze zo in een positie zou plaatsen om dat te doen.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Ik hoop dat de Commissie met deze geografische positie rekening zal willen houden.
EnglishI hope there will not be too much difficulty on those points with our position.
Ik hoop dat ons standpunt over deze onderdelen niet te veel problemen veroorzaakt.
EnglishFive of these have been included in the common position taken by the Council.
Vijf amendementen zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.
EnglishI would like to know from the Commission what its position is on these amendments.
Ik zou van de Commissie willen weten hoe zij tegenover deze amendementen staat.
EnglishWhat is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?
Hoe is de situatie bij het LEADER-EAST-programma, het voormalige INPART-programma?

Vergelijkbare vertalingen voor "A-position" in Nederlands

position zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little
Dutch