EN

A minor {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. muziek
A minor
volume_up
a-klein {de}
A minor
volume_up
a kleine terts {de}
A minor
volume_up
a-mineur {de}

Voorbeeldzinnen voor "A minor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Het kleinste incident wordt voorgesteld als een onherstelbare ecologische ramp.
EnglishOur group will propose a few minor changes and then support his work tomorrow.
Onze fractie wil enkele nuances aanbrengen en zal zijn verslag morgen steunen.
EnglishNonetheless, as the rapporteur knows, our opinions do differ on a few minor points.
Er zijn zoals hij al weet echter een paar punten waar we niet tevreden over zijn.
EnglishIn addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.
De vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.
EnglishI would like to address another minor postscript to you as Members of Parliament.
Ik wil u, als leden van het Parlement, een ander klein pleidooi voorleggen.
EnglishThey deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
Het verdient beter dan een plek op de tweede rang tussen milieu en landbouw.
EnglishMinor modifications in the nomenclature do not pose any problem for the Commission.
De Commissie heeft geen problemen met kleine aanpassingen in de nomenclatuur.
EnglishFinally, the energy policy was a minor failure on the part of the Swedish presidency.
Tenslotte, het energiebeleid was een kleine misser van het Zweeds voorzitterschap.
EnglishAs rapporteur, I also proposed only minor changes in the committee reading.
Als rapporteur heb ik in de commissie slechts kleine wijzigingen voorgesteld.
EnglishThe minor economic measures envisaged by the Commission will not be enough.
De beperkte conjuncturele maatregelen van de Commissie zullen niet volstaan.
EnglishFinally, a minor point that was raised with me by a colleague who had to leave early.
Tenslotte nog een verzoekje van een collega die wat eerder moest vertrekken.
EnglishThis involves a number of minor changes of a purely formal and linguistic nature.
Het voorstel houdt enkele geringe wijzigingen van zuiver taalkundige en formele aard in.
EnglishThere are minor textual variations in Article 3.1 and in certain amendments.
Er zijn wat kleine tekstuele variaties in artikel 3, lid 1, en in enkele amendementen.
EnglishIt seems to me that the effect of these projects on the competitive sphere is rather minor.
Het effect van deze projecten op de mededingingssituatie lijkt mij nogal gering.
EnglishSimilarly, most members of the Environment Committee have dropped a few minor stitches.
Ook de meerderheid van de Milieucommissie heeft een paar kleine steken laten vallen.
EnglishSo, it's logical that you'd have one there, on the minor road entering the major.
Het is logisch dat je er een hebt hier, waar de ondergeschikte weg op de hoofdweg uitkomt.
EnglishIn all of those circumstances a relatively minor accident could be lethal.
In al die omstandigheden kan een betrekkelijk licht ongeval dodelijk zijn.
EnglishSecondly, a minor change is also needed in paragraph 19 in the verb tenses.
Een tweede, kleine wijziging is nodig in paragraaf 19 in enkele werkwoordsconstructies.
EnglishThe world economy has been experiencing a minor recession for the past three years.
De wereldeconomie bevindt zich nu al drie jaar in een lichte recessie.
EnglishIt did indeed require a whole company of angels and archangels to work this minor miracle.
Er waren inderdaad heel wat engeltjes en aartsengelen nodig voor dit kleine wonder.

Vergelijkbare vertalingen voor "A minor" in Nederlands

minor bijvoeglijk naamwoord
minor zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little