EN

a lot

volume_up
And we did a lot of media work, also a lot of experimental theater projects.
We hebben veel mediawerk gedaan en veel experimentele theaterprojecten.
It's a disease that kills a lot of adults in Africa, in addition to a lot of children.
Naast veel kinderen doodt malaria ook veel volwassen Afrikanen.
When there's a lot of chlorophyll around, they see a lot of green light.
Wanneer er veel chlorofyl aanwezig is, zien ze veel groen licht.
a lot (ook: quite)
The first lesson is that companies are really powerful, and that matters a lot.
De eerste les is dat bedrijven zeer machtig zijn en dat maakt veel uit.
Securities prospectuses are usually very long and contain a lot of detail.
Prospectussen voor effecten zijn vaak zeer lange, gedetailleerde teksten.
A lot less integration and a little more humility would do us all a lot of good.
Wij zouden allen zeer gebaat zijn bij heel wat minder integratie en een beetje meer bescheidenheid.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Het was een heleboel woede, krankzinnige humor, een heleboel aandacht, verontwaardiging.
We have a lot of data, so we have a lot of power.
We hebben een heleboel data, dus we hebben een heleboel macht.
So they immediately began posting a lot of critical comments.
Dus begonnen ze onmiddellijk een heleboel kritische commentaren te posten.
So we made progress in Hong Kong, but a lot remains to be done and the Commissioner will be well aware of the expression: ‘ a lot done, a lot to be done’.
Wij hebben dus vooruitgang geboekt in Hongkong, maar er moet nog veel gedaan worden en de commissaris zal zich terdege bewust zijn van de uitdrukking u201CVeel gedaan, veel te doenu201D.

Voorbeeldzinnen voor "a lot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
Voorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Ik weet dat velen hun oor te luisteren leggen en horen wat dit Parlement zegt.
EnglishThere is a lot of money in already existing funds that is not used to the full.
In de bestaande fondsen zijn genoeg middelen aanwezig die niet gebruikt worden.
EnglishIt is a refreshing and stimulating report with a lot of insight and proposals.
Het is een verfrissend en stimulerend verslag met veel inzichten en voorstellen.
EnglishSo, they say Jesus did talk a lot about helping the outcasts, helping poor people.
Ze hebben het meer over het feit dat Jezus de verstotelingen hielp, en de armen.
EnglishThe report would have gained a lot if Amendment No 53 had instead been approved.
Het was nochtans een verbetering geweest indien we amendement 53 hadden aangenomen.
EnglishA lot of discussion will also be needed on the Commission's human resources policy.
Er zal ook veel discussie nodig zijn over het personeelsbeleid van de Commissie.
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Ze maakten een paar fantastische beloftes, en hebben er zelfs vele van waargemaakt.
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
Om daarop te antwoorden moet je de spinstreek van een spin wat naderbij bekijken.
EnglishIn winter, there's a lot of sleeping going on; you enjoy your family life inside.
In de winter wordt er veel geslapen. ~~~ Je geniet binnen van je familieleven.
EnglishAnd then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.
En dan hoop je dat één van ons stel daar rondloopt en kleine delen van je vindt.
EnglishIf it didn't produce a lot of this toxin, then you might find a smaller number.
Als er niet zoveel toxine geproduceerd is dan vind je wellicht een kleiner aantal.
EnglishThis is an area of European policy that a lot of citizens are very worried about.
Dit is een Europees beleidsterrein waar veel burgers zich grote zorgen over maken.
EnglishThere is a lot of noise in the Chamber and it is impossible to follow this vote.
Er is hier nogal veel lawaai en wij kunnen de stemmingen dan ook niet volgen.
EnglishSo quite a lot is already happening, with the help also of the private sector.
Er loopt dus al het één en ander, ook met de hulp van het particulier initiatief.
EnglishIn other words, there is quite a lot which has to be adjusted to the up to Kyoto.
Dit wil zeggen dat wij onze voorstellen van vóór Kyoto drastisch moeten aanpassen.
EnglishHowever, there is still a lot to be done on the basis of recommendations made.
Er is desondanks nog veel werk te verzetten op basis van de gedane aanbevelingen.
EnglishFirstly you say that a lot of your evidence is based on what CIETT has said to you.
Ten eerste zegt u dat u zich voor een groot deel baseert op informatie van CIETT.
EnglishMr President, quite a lot of criticisms have been made of the Lisbon Process.
Mijnheer de Voorzitter, er is nogal wat kritiek geuit op het proces van Lissabon.

Synoniemen (Engels) voor "a lot":

a lot

Vergelijkbare vertalingen voor "a lot" in Nederlands

lot zelfstandig naamwoord
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch
a little