"a long way off" in het Nederlands

EN

"a long way off" - vertaling Nederlands

EN

a long way off [voorbeeld]

volume_up
a long way off
volume_up
een heel eind weg [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "a long way off" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
In werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van de uitvoering van het Kyoto-protocol.
EnglishStanding here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
Nu ik hier vanavond deelneem aan dit debat, lijkt deze doelstelling nog erg ver weg.
EnglishWe have to recognise that true peace is still a long way off for this country.
Wij moeten onderkennen dat een werkelijke vrede in dit land nog ver weg is.
EnglishBut a genuine process of democratic reform of the EU is obviously still a long way off!
De weg naar een echte democratische hervorming van de EU is kennelijk nog lang.
EnglishMost Member States are a long way off the 7 % mark of development cooperation.
De meeste lidstaten blijven nog veraf bij de 7% ontwikkelingssamenwerking.
EnglishWe know that the results are a long way off the published objectives.
Wij weten dat de resultaten ver achterblijven bij de genoemde doelstellingen.
EnglishA ray of hope - albeit a long way off - could be my miracle.
Dit straaltje hoop kan, al is het dan nog zo ver weg, voor mij een wonder blijken te zijn.
EnglishBoth a rule on liability and a satisfactory rule on labelling are a long way off.
Wij zijn nog ver verwijderd van een aansprakelijkheidsregeling en een tevredenstellende etiketteringswetgeving.
EnglishAs several Members have already said, though, ideal solutions are still a long way off.
Zoals enkele collega's reeds hebben opgemerkt, zijn wij evenwel nog ver van optimale oplossingen verwijderd.
EnglishUnfortunately, such a fair system appears to be a long way off.
Jammer genoeg lijkt een dergelijk eerlijk systeem nog ver weg.
EnglishIraq has proved a divisive issue, and a major role for the UN in that country still seems a long way off.
Irak is een splijtzwam gebleken en een grote rol voor de VN in dat land lijkt nog steeds ver weg.
EnglishOn the other hand, the European eco-label is still a long way off from being instantly recognized and accepted.
Daarentegen is een Europees ecomerk nog ver van herkenbaarheid af en zodoende van acceptatie.
EnglishObviously it is just regrettable that the deadlines for implementation are an unreasonably long way off.
Het valt natuurlijk alleen te betreuren dat de termijnen om dat te realiseren buitensporig lang zijn.
EnglishTo conclude, I believe we really are a long way off success in the fight against global warming.
Tot slot wil ik nog opmerken dat het einde van de strijd tegen de opwarming van de aarde nog lang niet in zicht is.
EnglishMr President, I would very much like to draw conclusions, but unfortunately that is still a long way off.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou heel graag conclusies willen trekken, maar zo ver zijn we helaas nog lang niet.
EnglishAnd that, ladies and gentlemen, is a long way off as yet.
EnglishIn actual fact, Ukrainian membership in the long term is such a long way off that it is not in sight at all.
In feite is het lidmaatschap van Oekraïne op de lange termijn nog zo ver weg dat het absoluut niet in zicht is.
EnglishI have to say that for those affected, removing the restrictions by June sounds a very long way off.
De beperkingen worden in juni weliswaar opgeheven, maar ik kan u verzekeren dat voor de benadeelden juni nog heel ver weg klinkt.
EnglishThe Union, in principle, must also be open to Russian membership, although this seems a long way off at present.
De Unie moet in principe ook open staan voor het lidmaatschap van Rusland, hoewel deze mogelijkheid momenteel zeer ver weg lijkt.
EnglishThey want a quicker and more complete move to a European federal state, and this Treaty of Amsterdam is a long way off that.
Ze willen sneller en completer een Europese federale staat en daar zorgt dit Verdrag van Amsterdam bij lange na niet voor.